Tillväxtverket
Man och kvinna arbetar tillsammans.

Foto: Maskot

Ett enkelt och effektivt näringsliv

Sverige behöver fler företag som vill, kan och vågar växa. Två viktiga pusselbitar för att nå dit är ändamålsenliga regler och effektiva myndigheter som ger god service till företag.

När det är enkelt att driva och utveckla företag kan fler företag växa och anställa, något som bidrar till ökad tillväxt och ökad välfärd.

Regler är ett av de största hindren för tillväxt

Vi kan se att lagar och myndighetsregler är ett av de största hindren för tillväxt i små och medelstora företag. Bland de företag som vill växa är det ännu fler som anser att regler är ett stort tillväxthinder. Vi ser också att bara knappt hälften av företagen är nöjda med kontakten med offentliga aktörer.

Alla måste bidra i förenklingsarbetet...

Företag berörs av det som sker hos många aktörer inom den offentliga förvaltingen. För att företag ska uppleva en positiv förändring i sin vardag måste alla aktörer i regelkedjan delta i arbetet med att förenkla för företag och bidra utifrån sina roller och i de delar där de har möjlighet att påverka; riksdag och regering, nationella myndigheter, länsstyrelser och kommuner. En stor del av regelverken har dessutom sitt ursprung i beslut som fattas på EU-nivå.

...och det kan ske på flera sätt

Förenklingsarbetet handlar om att tänka på innehållet och utformningen av regler och vilka konsekvenser de får för företagen. Men det handlar också om att arbeta med andra områden som har betydelse för hur företagen upplever reglerna och kontakten med mynidgheter i sin vardag, till exempel hur reglerna tillämpas, bättre bemötande, service och tillgänglighet, minskat och förenklat uppgiftslämnande, snabbare handläggningstider och hur informationen behöver utformas för att vara till hjälp för företagen.

Så kan Tillväxtverket hjälpa till i arbetet

Tillväxtverkets arbete för att skapa ett effektivt och enkelt näringsliv utgår från företagens behov och handlar om att samordna, driva på och underlätta de olika aktörernas förenklingsarbete, så att företagen märker skillnad. Det gör vi genom att:

  • Samla in, analysera och sprida kunskap om företagens upplevelser av regler, till exempel genom projekt som Förenklingsresan och Förenklingsjakten, men också genom undersökningar som Företagens villkor och verklighet.
  • Ge stöd när regler för företag tas fram eller ändras, till exempel genom rådgivning och utbildningar om konsekvensutredning vid regelgivning men också genom stöd i form av vägledningar och metoder som Smart start för enklare regler.
  • Ta fram metoder för att beräkna och följa företagens kostnader till följd av regler, till exempel genom verktyg som Regelräknaren.
  • Koordinera nätverk och mötesplatser för dialog och erfarenhetsutbyte i hela regelkedjan, till exempel genom konferensen Förenklingsforum som arrangeras tillsammans med Näringsdepartementet.
  • Ge stöd i arbetet med bemötande och service till företagen, till exempel genom publikationer som Inte bara vara trevlig och Rådgivning inom livsmedelskontrollen.

Kontakt

Johanna Hjärtberg, t f enhetschef, enheten Förenkling

Tel: 08-681 91 52