Tillväxtverket
Man talar i telefon lutad över ett matbord med en dator och massa papper.

Enklare för företag

Att myndigheter förenklar för företag är centralt i arbetet med att skapa förutsättningar för fler och växande företag i Sverige. Tillväxtverket har följt upp förenklingsarbetet på 19 olika myndigheter under en sjuårsperiod. 

De flesta företagare har regelbunden kontakt med olika myndigheter. För att stärka företagens konkurrenskraft är det viktigt att kontakten med myndigheter är så effektiv som möjligt och att företagen får god service. Företag ska inte behöva lägga tid på onödigt krångel. Målet för myndigheters förenklingsarbete är därför att nå en positiv förändring i företagens vardag. En positiv förändring kan ske genom en ökad förståelse för företagens villkor. Konkreta åtgärder från myndighetens sida kan vara kortare handläggningstider, enklare processer, ökad service och tydligare information.

Tillväxtverket har haft regeringens uppdrag att följa upp förenklingsarbetet på 19 olika myndigheter under en sjuårsperiod.

Resultatet visar att dialogen med företagen har ökat och blivit mer digital. Det finns också en viss positiv utveckling vad gäller kortare handläggningstider. Tillväxtverket kan däremot inte se någon positiv utveckling gällande kundnöjdhet.

Digitalisering minskar handläggningstider

Handläggningstiderna har minskat för flera processer hos myndigheterna. Handläggningstiderna har också ökat för vissa processer. Bland handläggningsprocesser med många ärenden är det vanligare med minskade handläggningstider. Digitalisering och effektivare arbetssätt är vanliga förklaringar till att handläggningstider minskar. Regeländringar, till exempel skärpta lagkrav, är däremot i flera fall orsaker till att handläggningstider har ökat.

Tydlig information och bättre service ökar kundnöjdheten

Företagen upplever inte att myndighetskontakten blivit bättre på alla myndigheter, men flera myndigheter har genomfört viktiga insatser för att öka kundnöjdheten. Att öka servicen och förbättra informationen till företag är exempel på åtgärder som myndigheter kan jobba med för att öka kundnöjdheten.

Uppföljning av förenklingsarbetet på 19 centrala myndigheter

Enligt uppdraget ska myndigheterna ha följt upp och arbetat mot följande tre mål:

  • År 2020 ska handläggningstiderna på myndigheter ha minskat jämfört med år 2014.
  • År 2020 ska fler företagare vara nöjda med sina kontakter med myndigheter jämfört med år 2014.
  • År 2020 ska myndigheter ha ett mer systematiskt samråd med företagare än år 2014.

Myndigheter som omfattats

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Inspektionen för vård och omsorg, Boverket, Statistiska centralbyrån, Skogsstyrelsen, Statens jordbruksverk, Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket, Strålsäkerhetsmyndigheten, Post- och telestyrelsen, Trafikverket, Transportstyrelsen, Bolagsverket, Elsäkerhetsverket, Statens energimyndighet, Energimarknadsinspektionen, Tillväxtverket, Arbetsmiljöverket.

Slutrapport

Slutrapporten beskriver den utveckling som skett från år 2014 till 2020.

Ta del av hela slutrapporten för uppdraget att följa upp mål för förenklingsarbetet Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Exempel på konkreta förenklingar

Tre myndigheter som har förenklat berättar om konkreta åtgärder som e-tjänst, checklista och lotsfunktion

Kontakt

Åsa Talamo, enhetschef Enklare myndighetskontakter
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Tillväxtverkets arbete med förenkling

Tillväxtverket ansvarar för att genomföra insatser för ökad måluppfyllelse gentemot regeringens förenklingsmål och tar fram förslag på hur måluppfyllelsen kan öka. Tillväxtverket gör regelanalyser, tar fram konkreta förslag på förenklingar och ger stöd till regelgivare i konsekvensutredningar vid utformning av regler.

Tillväxtverket erbjuder och utvecklar också information och tjänster för enkla digitala myndighetskontakter och enklare uppgiftslämnande genom verksamt.se.

För att kunna erbjuda företagen ett enkelt kundmöte med smarta tjänster, bidrar vi aktivt till en utvecklad gemensam digital infrastruktur i Sverige och ökad användning av data.