Tillväxtverket
Man talar i telefon lutad över ett matbord med en dator och massa papper.

Enklare för företag

Nio myndigheter har fått i uppdrag att årligen följa upp de förenklingspolitiska målen om handläggningstider och bemötande. Tillväxtverket ska analysera resultatet och lämna förslag som bidrar till enklare myndighetskontakter för företag och att målen nås.

Att myndigheter förenklar för företag är centralt i arbetet med att skapa förutsättningar för fler och växande företag. Långa och oförutsägbara handläggningstider kan hämma företagens tillväxt, konkurrenskraft och omställningsförmåga. Myndigheters service och bemötande är viktigt för ett konkurrenskraftigt företagsklimat.

Handläggningstider och bemötande ska följas upp

Ett av regeringens fem mål för förenklingspolitiken är att myndigheters handläggningstider för ärenden som rör företag ska bli kortare och mer transparenta och den förväntade handläggningstiden ska synliggöras för den sökande. Ett annat mål är att myndigheters bemötande och service till företag ska vara företagsanpassat och väl fungerande.

Nio myndigheter har därför fått i uppdrag att följa upp sitt arbete mot de två målen och vid behov vidta lämpliga åtgärder. Myndigheterna ska redovisa till Tillväxtverket, senast den 15 februari, under perioden 2023-2029.

Tillväxtverket ska analysera och lämna förslag

Tillväxtverket kommer att sammanställa och analysera myndigheternas underlag i en sammanfattande rapport som ska lämnas till Näringsdepartementet senast den 15 april 2023-2028. Tillväxtverket ska även lämna förslag som kan bidra till att nå de förenklingspolitiska målen. Uppdraget ska slutredovisas senast den 30 april 2029.

Myndigheter som omfattas av uppdraget

  • Bolagsverket
  • Energimarknadsinspektionen
  • Försäkringskassan
  • Inspektionen för vård och omsorg
  • Lantmäteriet
  • Naturvårdsverket
  • Statens jordbruksverk
  • Trafikverket
  • Transportstyrelsen

Tidigare uppföljning

Tillväxtverket har tidigare följt upp förenklingsarbetet på 19 olika myndigheter för perioden 2014-2020. Myndigheterna hade då i uppdrag att följa upp och arbeta mot målen att handläggningstiderna skulle minska, att fler företagare skulle vara nöjda med sina kontakter och att myndigheter skulle ha ett mer systematiskt samråd med företagare. Slutrapporten visar på en viss positiv utveckling från år 2014 till 2020.

Ta del av slutrapporten för uppdraget att följa upp mål för förenklingsarbetet 2014-2020 Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Exempel på konkreta förenklingar

Tre myndigheter som har förenklat berättar om konkreta åtgärder som e-tjänst, checklista och lotsfunktion

Tillväxtverkets arbete med förenkling

Tillväxtverket ansvarar för att genomföra insatser för ökad måluppfyllelse gentemot regeringens förenklingsmål och tar fram förslag på hur måluppfyllelsen kan öka. Tillväxtverket gör regelanalyser, tar fram konkreta förslag på förenklingar och ger stöd till regelgivare i konsekvensutredningar vid utformning av regler.

Tillväxtverket erbjuder och utvecklar också information och tjänster för enkla digitala myndighetskontakter och enklare uppgiftslämnande genom verksamt.se

Kontakt

Cecilia Holmgren, enheten Enklare myndighetskontakter
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se