Tillväxtverket
Två personer sitter mitt emot varandra vid ett bord. En har dator och den andra tittar i en mobiltelefon.

Digitalisering minskar krångel­

Digitalt uppgiftslämnande och digital ärendehantering gör det betydligt enklare för företag att göra rätt från början och minskar tiden som såväl företag som handläggare behöver lägga på kompletteringar och statusuppdateringar.

Krångliga och onödigt långa handläggningsprocesser påverkar företagens konkurrenskraft negativt. De kan medföra att nyinvesteringar försenas eller helt uteblir, att verksamheten förläggs till en annan kommun eller ett annat land och att arbetstillfällen uteblir.

I en slutrapport till regeringen om Kortare handläggningsprocesser för företag inom besöksnäringen lämnar Tillväxtverket förslag på hur handläggningsprocesser kan förkortas.

Besöksnäringen är en av Sveriges störst växande näringar med många små företag och säsongsbetonad verksamhet. Många företag bedriver verksamhet inom flera områden och berörs därför av många tillstånd och myndighetskontakter. Det är framför allt processer relaterade till byggande, evenemang och servering som upplevs som mest krångliga och tillväxthämmande.

Brist på, eller svårtillgänglig, information om vilka regler som gäller och vilka tillstånd som krävs är en stor tidstjuv, som bland annat leder till ofullständiga ansökningar. Vår undersökning visar att upp till 95 procent av ansökningarna är ofullständiga vid första ansökningstillfället.

Handläggningsprocesser kan förkortas genom digitalisering

Digitalt uppgiftslämnande och digital ärendehantering gör det betydligt enklare för företag att göra rätt från början, vilket minskar tiden som såväl företag som handläggare behöver lägga på kompletteringar och statusuppdateringar. Exempel i studien visar att kommuner som utvecklat fullt digitaliserade handläggningsprocesser har minskat handläggningstider med flera veckor.

Ökad delegation från nämnd till tjänstemannanivå förkortar också handläggningstider med flera veckor. De offentliga aktörer som har någon form av serviceåtaganden för handläggningstider uppvisar också generellt kortare handläggningstider.

Några av förslagen som lämnas i rapporten:

  • Ge tydlig information till företag om förväntade handläggningstider.
  • Utveckla digitaliserade handläggningsprocesser.
  • Se över möjligheterna till delegering från nämnd.
  • Se över möjligheterna att effektivisera och förkorta remitteringsprocesser.
  • Inrätta samordningsfunktioner för företag.
  • Utvidga och vidareutveckla Serverat och verksamt.se.
  • Utred möjligheten till ökad användning av digitala detalj- och översiktsplaner för ärenden om bygglov, strandskyddsdispens och tillstånd för offentlig tillställning.
  • Utarbeta enhetlig och samlad information om olika typer av skyltar.
  • Se över tillståndsprocessen för strandskyddsdispens och offentlig tillställning.
  • Ge Folkhälsomyndigheten tydligt vägledningsansvar och utred möjliga förkortningar av den lagstadgade maxtiden för serveringstillstånd.

Ta del av hela slutrapporten: Kortare handläggningsprocesser för företag inom besöksnäringenPDFBehandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.