Tillväxtverket

Utveckla företag på landsbygderna

Som en del i Landsbygdsuppdraget genomför Tillväxtverket insatser inom digitalisering särskilt riktade till små och medelstora företag på landsbygderna. Insatserna ska stärka näringsliv och företagande, oavsett bransch.

Tillväxtverket genomför insatser inom digitalisering genom ett samarbetsavtal med Almi Företagspartner AB (Almi) och genom beviljade projekt som tillkommit genom en öppen utlysning hösten 2019. Det är ett särskilt fokus på mikroföretag, det vill säga företag med färre än tio anställda.

I denna utlysning Utveckla företag på landsbygderna beviljade Tillväxtverket 13 projekt. Utlysningen har två delar. Den första delen ger stöd för att tillämpa eller vidareutveckla digitala modeller, metoder eller verktyg. Den andra delen ska bidra till ökade kunskaper om de särskilda förutsättningar och utmaningar som företag på landsbygderna har inom digitalisering. Projekten ska genomföras fram till och med mars 2021.

En del av uppdraget genomför vi i samarbete med Almi. Samarbetet innebär att Almi under år 2020 genomför insatser i hela Sverige för att stärka små och medelstora företag på landsbygderna i deras arbete med digitalisering. Insatserna riktar sig till företag i alla branscher, förutom jord- skogsbruk och fiske i produktionsledet.

Satsningen Digitalisering 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Så har vi definierat landsbygder i denna satsning

I den här satsningen definierar vi landsbygd som områden med högst 15 000 invånare per kvadratkilometer enligt SCB:s indelning av Sverige i demografiska statistikområdenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Det är en annan defintion än vår gängse, men vi har valt denna för att nå glesa områden i högre utsträckning.

1: Tillämpa eller utveckla digitala modeller, metoder och verktyg

Ny svensk ledningsmodell för mikroföretag - Institutet för kvalitetsutveckling, SIQ

Projektet ska utveckla en ledningsmodell för mikroföretag. Målet är att i samverkan med mikroföretagen och övriga företagsfrämjande aktörer stärka kunskapen om ledning och styrning med stöd av digitalisering för företag på Sveriges landsbygder.

Projektet riktar sig till mikroföretag med upp till tio medarbetare. Det ska stödja företagens utveckling att leda med både förutsägbara processer och kompetensbaserade processer för att nå bättre resultat som är hållbara över tid.

Projektet ska har som mål att utveckla förmågan att hantera den höga förändringstakten genom att vara anpassningsbar och även nå tillväxt genom nya innovationer. Projektet har fyra faser:

  1. Konceptutveckling av SIQ managementmodell anpassad för mikroföretag
  2. Praktisk validering av den nya modellen
  3. Utveckling av utbildningsmaterial och digitalt stöd
  4. Spridning av resultat till mikroföretag, företagsfrämjande aktörer och intressentföreningen för SIQ, Institutet för kvalitetsutveckling.

Vill du veta mer om projektet, kontakta anders.fundin@siq.se

Insatser för ökad digitalisering av företag på landsbygderna - Brighthouse

För att uppnå ett hållbarare samhälle och ett rikt näringsliv behöves en ökad förståelse för rätt insatser som kan öka takten för digitalisering av företag på landsbygden. Dessa kompetens­höjande insatser kan bedrivas av organisationer/företag, kommunen eller andra myndigheter. Insatserna måste belysas och genomföras utifrån företagarnas specifika behovsbild och förutsättningar. Kombinerat med det behövs också generella insatser som gör att näringslivet på landsbygden ser hur deras företag påverkas av  den digitala utvecklingen och kan dra nytta av den inom sitt eget företag.

Projektet ska belysa landsbygdsföretagets förutsättningar så att insatser kan riktas till de områden som de ser som viktiga för att deras verksamheter ska nyttja digitaliseringens möjligheter. En del av projektet är också att visa företagarna goda exempel på hur de som företagare kan använda de nya möjligheter som finns och ge dem inspiration till att påbörja ett eget arbete. Projektet ska genomföra:

  1. Genomlysning styrdokument, regionala, kommunala och nationella strategier och utvecklingsplaner
  2. Inspirationsseminarier för företagare och workshops
  3. Intervjuer med företagare
  4. Rapport och spridning av resultat

Vill du veta mer om projektet, kontakta clara.fagerlind@brighthouse.se

Utveckla digital kompetens hos lokala företag - Argentis

Målet är att med hjälp av lokal stödfunktion, i Arjeplog och Region 10 öka de små och medelstora företagens digitala kompetens. Det ska minska de digitala trösklarna och de digitala klyftorna. Det ökar möjligheterna för företag verksamma på landsbygd att nyttja den digitala tekniken för minskad klimatpåverkan, ökad medverkan i det samhälleliga digitala utbudet och därmed öka företagens tillväxt och effektivitet.

Vill du veta mer om projektet, kontakta lotta.lestander@argentis.se

Utveckling av företag på Västernorrlands och Jämtlands landsbygder - Bron Innovation

Företag som är verksamma i landsbygder har särskilda utmaningar. De har ofta ett begränsat upptagningsområde av kunder, långa avstånd till nya kunder samt leverantörer och saknar ofta samverkanspartner inom kompletterande verksamheter i sitt närområde.

Dessa utmaningar är särskilt aktuella i Västernorrlands och Jämtlands län, som till betydande del består av gles- och landsbygder och där digitaliseringsgraden bland företag generellt är lägre än i övriga delar av landet. Projektet ska använda modeller och metoder som visat sig framgångsrika för större företag och anpassa dem för mikro- och småföretag verksamma på landsbygder.

Projektet sker i nära samverkan med Almi Företagspartner Mitt AB.

Vill du veta mer om projektet, kontakta lars.skandevall@broninnovation.se

Applikation där entreprenörer får expertrådgivning via videosamtal - Conpetence

Företag på landsbygder möter många utmaningar. En är möjligheten att nå kompetens, expertis och affärsrådgivning som kan hjälpa deras företag att växa. Syftet med detta projekt är att göra det möjligt för företagare i landsbygder att nå experter inom affärsutveckling, företagande, digitalisering och marknadsföring genom en digital applikation med videosamtal.

Målet är att tillgängliggöra och anpassa den digitala plattformen efter företagens kompetens- och kunskapsbehov samt använda och sprida den data som målgruppen har, till det företags­främjande systemet för att stödja utvecklingen av nya metoder.

Vill du veta mer om projektet, kontakta nema@getconpetence.se

Digital affärsutveckling för landsbygsföretag i Värmland - Compare

Projektet ska skapa bättre förutsättningar för konkurrenskraft och hållbarhet för företag på landsbygden i Värmland genom digital affärsutveckling. Partnersamverkan och metodutveckling utifrån Be digital-konceptet stärker det företagsfrämjande systemet i Värmlands kunskap kring digitalisering och landsbygdsföretagens särskilda behov och utmaningar i en allt mer digital tid.

Nya och bättre anpassade erbjudanden stärker landsbygdsföretagen och effektivare metoder för digital affärsutveckling utvecklas. Den digitala plattformen Be digital utvecklas utifrån rådgivarperspektivet vilket bland annat möjliggör för spridning till andra regioner.

Vill du veta mer om projektet, kontakta stefan.skoglund@compare.se

Ramverk för digital transformation för landsbygdernas mikroföretag - DigJourney

Mikroföretagens möjligheter att öka sin konkurrenskraft säkras genom att anpassa, förenkla och utveckla DigJourneys ramverk för digital transformation, Digital Transformation Framework. Ramverket innehåller metodik, processer, digitalt mognadstest och en kunskapsdatabas som möjliggör ökad förståelse för digitaliseringens dimensioner och hur man leder sin verksamhets digitala transformation.

Mognadstestet ger rekommendationer baserade på de enskilda företagens situation i syfte att öka deras förmågor och att lyckas med sin digitalisering. Ramverket Digital Transformation Framework möjliggör även en train-the-trainer-systematik och verktyg som borgar för förankring, spridningseffekter och kunskapsöverföring. 

Vill du veta mer om projektet, kontakta joakim.jansson@digjourney.com 

Stärkt kompetens i användarcentrerad designmetodik - Stiftelsen Svensk Industridesign

För att kunna digitalisera sin verksamhet så att den blir lönsam, behöver företag förstå sina kunders behov och utmaningar. Projektet syftar till att stärka Almis rådgivare med kompetens kring användarcentrerad designmetodik med särskilt fokus på digitalisering för företag på landsbygderna.

Stiftelsen Svensk Industridesign i samverkan med Design i Västernorrland och Designcentrum Region Jämtland Härjedalen vill utveckla en särskild utbildningsmodul med fokus på digitalisering för företag på landsbygderna.

Målet är att öka företagsrådgivarnas förmåga att stödja företag att utveckla användarcentrerade digitala lösningar och att säkerställa att det är rätt produkter, varor och tjänster som digitaliseras.

Vill du veta mer om projektet, kontakta fredrik.forsman@svid.se

2: Öka kunskapen om landsbygdsföretags särskilda utmaningar

Stärker företagsfrämjares kunskaper om landsbygdsföretagens behov - Affärskompetens

Landsbygden och de mindre företagen är en stor del av Sveriges näringsliv. Generellt skiljer sig landsbygdsföretag från storstadsföretag, de har olika förutsättningar, utmaningar och behov. Idag når inte det företagsfrämjandesystemets insatser i tillräckligt stor grad just landsbygds­företagen.

I projektet Landsbygdsfokus vill vi höja företagsfrämjarnas kunskap om landsbygdsföretagens situation och behov. Syftet är att de bättre ska nå fram till samt möta de faktiska behoven hos dessa företag. Effekten blir att företagsfrämjarna kan hjälpa fler företag framåt och därigenom bidra till ökad tillväxt hos de många landsbygdsföretag som finns.

Den primära målgruppen för det här kunskapshöjande projektet är Tillväxtverket själva, Almi och andra främjandeaktörer som arbetar med offentliga medel för att stötta företag. Vi ser även att projektets material kan vara till nytta för till exempel länsstyrelser, Jordbruksverket samt näringslivsavdelningar hos olika kommuner och regioner.

Kunskapshöjningen sker bland annat genom workshopar och utbildningar till personal hos företagsfrämjarna, plus att vi finns som kunskapsstöd och bollplank under projekttiden. Vi tar också fram material som främjandeaktörerna kan använda efter projekt­tiden.

Mycket handlar om ökad förståelse samt bättre kommunikation mellan företagsfrämjarna och landsbygdsföretagen. De kunskapshöjande insatserna kommer båda att handla om vad och hur, alltså både om främjarnas erbjudanden och kommunikation.

Landsbygdsfokus är ett samverkansprojekt som drivs av Affärskompetens Sverige och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU).

Vill du veta mer om projektet, kontakta sara.hellberg@affarskompetens.se

Utveckla företag på landsbygder i Västmanland - Region Västmanland

På Västmanlands landsbygd finns många företag som verkar inom olika branscher som besöks­näringen, tillverkningsindustrin och tjänsteföretag. Dessa företag är viktiga för utvecklingen av landsbygderna och bidrar till att skapa tillväxt. Till exempel ses besöksnäringen som Sveriges nya basnäring, som skapar sysselsättning i hela landet och som för många är ett fösta steg på arbetsmarknaden.

Projektet är en samverkan för att öka kännedom hos det företags­främjande systemet om utmaningar och behov kring digitalisering i företag oavsett bransch på landsbygderna. Genom projektet främjas en bred regionsamverkan i det näringslivs­främjande systemet. Syftet är att:

  • Inventera behov och förutsättningar att driva företag på landsbygderna. Det kan handla om flera perspektiv som bransch, hållbarhet, avstånd, tillgänglighet, att hitta samarbetspartner eller tillgång till arbetskraft.
  • Undersöka vilka utmaningar och möjligheter företag står inför i den digitala omställningen. På längre sikt är ambitionen att den fördjupade kännedomen i sin tur kan användas i det offentliga och näringslivsfrämjande systemet egna insatser för att främja utvecklingen/digitaliseringen för företag på landsbygderna.

Dn metod vi använder i projektet kan tas efter eller anpassas av andra aktörer och regioner som vill genomföra likande utvecklingsprojekt.

Vill du veta mer om projektet, kontakta ann-margreth.hammar@regionvastmanland.se

Stärkt kompetens i användarcentrerad designmetodik- Svensk industridesign

Förnyelselabbet på Svensk industridesign ska för Tillväxtverkets räkning samla de projekt som nu beviljas medel för att med labbmetodik vaska fram de glapp och hinder som finns i det nationella ekosystemet för små och medelstora företag på landsbygder. Vi tittar utifrån perspektiv som policyhinder lokalt, regionalt och nationellt. Vi utforskar också digitaliseringsfrågan mer specifikt och vilka hinder som går att se utifrån ett nationellt perspektiv i de geografiskt spridda projekten.

Vi samlar alla deltagande projekt vid två tillfällen. Första tillfället i uppstartsfas och sedan i slutet av oktober för att samla lärandet och underlätta slutrapporteringen för de utvalda projekten samt Tillväxtverkets återrapportering till Regeringskansliet.

Under projekttiden skapar vi en strukturerad process kring några gemensamma fokusfrågor som alla projekt är särskilt uppmärksamma på och kan delge varandra. Vi avslutar med att paketera lärandet, de hinder som inte kan lösas lokalt eller regionalt och föreslår hur den nationella nivån kan stötta ekosystemet för små och medelstora företag. Vi får genom denna process insikter om vad som behövs för ett nationellt innovationsstöd för denna målgrupp.

Vill du veta mer om projektet, kontakta pia.mcaleenan@svid.se

Användaranpassade pakettjänster i landsbygder genom datasamverkan - Närljus

Projektet ska vidareutveckla, testa och validera en modell för mikro- och småföretagsdriven blockkedja för kundanpassad e-handel, effektiv återanvändning och återvinning samt hållbara transporter i Ljusdals landsbygder.

Projektet ska bidra till att utveckla förmågan, hos mikro- och småföretag verksamma i Ljusdals kommuns landsbygder, att ta vara på digitaliseringens möjligheter för att stärka sin position på marknaden och utöka kundunderlaget.

Närljus ska genom projektet bidra till att metoder och verktyg inom digital transformation tillämpas så att mikro- och småföretag utformar nya strategier med stöd av digitala teknologier, utvecklar ett transformativt ledarskap och ökar mognadsgraden så att det offentliga e-handlar mer av det lokala samtidigt som dessa företag integreras i den nationella och globala ekonomin.

Vill du veta mer om projektet, kontakta suzanne.backman@narljus.se

Utveckla företag på landsbygderna i Sörmlands och Uppsalas län - Coompanion

Landsbygdsföretag har särskilda utmaningar i form av avstånd till andra företag i samma eller liknande bransch, brist på kompetens och nätverk och inte sällan brister vad gäller infrastruktur, både fysisk och digital.

Landsbygdsföretag på mikronivå behöver ofta mycket stöd men har i realiteten sämre möjligheter till det som läget är idag. Vi vill ändra på det genom att stötta nationella, regionala och lokala stödaktörer inklusive myndigheter att jobba med koordinerade insatser för att stärka entreprenörskap på ett mer genomgripande och långsiktigt sätt. Detta inkluderar bättre förståelse för värdet av digitaliseringens möjligheter att skapa effektiv resursanvändning hos landsbygdsföretag.

Projektet ska ge bättre kunskaper och insikter att jobba med landsbygdsföretagens behov och förutsättningar hos målgruppen aktörer, och en långsiktigt stark tillväxt på landsbygden genom bättre samordning av stödinsatser.

Vill du veta mer om projektet, kontakta anna.olsson@coompanion.se