Tillväxtverket
Man med dator i produktionsmiljö.

Tillverkning i Sverige

Tillverkning i Sverige ska stärka företagens förutsättningar att industrialisera och tillverka nya produkter i Sverige. Målet är att öka företagens kunskap om vilka möjligheter som finns.

Tiotusentals nya företag startas varje år i Sverige. Vissa av dessa baseras på en produkt som behöver tas från produktidé till prototyp, till pilotserie och slutligen till fullskalig produktion.

Även befintliga tillverkningsföretag ökar sin innovationskraft och tar fram nya produktidéer som företagen själva inte alltid kan tillverka. Kunskapen om vilka möjligheter och partners det finns för tillverkning i stor eller liten skala i Sverige hos företagen och ibland rådgivare i innovationssystemet är idag låg.

Det kan få till följd att företag med produktidéer och prototyper vänder sig till internationella marknader där kontraktstillverkning är en mer utvecklad tjänst, även när produktion i Sverige hade varit ett konkurrenskraftigt alternativ. Risken finns att Sverige går miste om framtida produktionsområden.

Programmets syfte

Syftet med programmet Tillverkning i Sverige är att bidra till målen i regeringens strategi Smart Industri genom starkare synergier mellan innovativa företag, industri och innovationsmiljöer. Programmet ska nå ut till ett betydande antal företag och främjare inom innovationssystemet med god geografisk spridning och bidra till ökade kunskaper kring tillverkning i Sverige.

Vad görs inom programmet

Uppdraget består av två delar:

  1. En kartläggning av befintliga lokala, regionala och nationella initiativ för att synliggöra eller matcha utbud och efterfrågan på tillverkningskapacitet.
    Läs rapporten: Kartläggning av stödsystemet för tillverkande företag i Sverige Pdf, 5.4 MB.
  2. Fördela medel till projekt hos aktörer i innovationssystemet som kan främja uppdragets mål.

Mål

Målet är att stärka förutsättningarna för företag att industrialisera och tillverka nya produkter i Sverige. Detta ska nås genom:

  • ökad kunskap hos innovativa företag och innovationssystemets aktörer om möjligheter i Sverige för tillverkning av prototyper, pilotserier och serier i full skala
  • utvecklad matchning som kopplar ihop aktörer som har produktidéer eller prototyper med aktörer som kan erbjuda relevant tillverkningskapacitet, och
  • ökade möjligheter till rådgivning kring val av produktionsstrategi för företag som har produktidéer eller prototyper.

Kontakt

Björn Langbeck tel: 08-681 9213
E-post: förnamn.efternamn@tillvaxtverket.se