Tillväxtverket

Projekt i Smart industri i regionerna 2.0

Här kan du se vilka projekt som Tillväxtverket har beviljat medel till inom programmet Smart industri i regionerna 2.0.

Tillväxtverket har beviljat medel till 19 projekt inom ramen för arbetet med regeringsuppdraget Smart industri i regionerna 2.0. Projekten pågår under 2019-2020 och ska bland annat bidra till att påskynda omställningsarbetet och öka konkurrenskraften i små- och medelstora industriföretag och/eller industrinära tjänsteföretag.

Insatsen är en del av Smart industri, Sveriges nyindustrialiseringsstrategi.

Blekinge

Smart industri i Blekinge 2.0

Projektägare: Olofströms Näringsliv AB
Projektperiod: 2019-01-01 - 2020-11-15
Beviljade medel: 4 000 000 kronor
Total projektbudget: 5713 000 kronor

Syfte
Projektet ska stärka förutsättningarna för Blekinges små och medelstora industri och industrinära tjänsteföretags omställnings- och förnyelseförmåga inom områdena digitalisering, hållbarhet, kompetens och innovationskraft.

Mål
Projektet ska ha utvecklat ett samordnat arbetssätt för att stärka förutsättningarna för omställning och förnyelse i Blekinges små och medelstora industri- och industrinära tjänsteföretag. Effekten på lång sikt, är att konkurrenskraftiga och mindre sårbara industriföretag genom stark utveckling bidrar till Blekinges intäktsbas och därmed ekonomisk hållbarhet i Blekinge.

Kontakt:
Jörgen Adolfsson, Olofströms Näringsliv AB, jorgen.adolfsson@techtank.se

Läs mer om smart industri Blekinge 2.0. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dalarna

Se projektet Smart industri i Norra Mellansverige II under rubriken Norra Mellansverige.

Gotland

Maker Tour - Mot nya höjder

Projektägare: Gotlands kommun
Projektperiod:
2019 -01-01 - 2020-11-15
Beviljade medel:
2 228 000 kronor
Total projektbudget: 3 359 000 kronor

Syfte

 • Öka andelen elever som väljer att läsa teknik- eller naturvetenskapligt inriktade program på gymnasiet.
 • Stärka elevernas tekniska självförtroende, öka lusten till eget utforskande och skapande och på så sätt bidra till Gotlands långsiktiga kompetensförsörjning inom teknikområdet.
 • Få fler innovativa och duktiga kreativa entreprenörer framöver.

Mål

 • Gotland behöver mer teknisk spetskompetens och innovationskraft inför framtidens utmaningar. Det är ett långsiktigt mål att möta detta behov.
 • Främjande av kompetensförsörjningen inom tekniskt kvalificerade yrken och därav en positiv samhällsutvecklande kraft med avseende på bland annat innovationsbenägenhet, ekonomi, näringsliv och nationell identitet.
 • Utöka det kollegiala lärandet mellan lärare ute på de små skolenheterna.
 • Vara ett komplement till traditionell skolundervisning vilket ökar chansen till att intressera elever för framtidens teknik.
 • Hitta en modell för fortsatt lärande och för att dela teknisk och naturvetenskaplig kompetens och metoder.

Kontakt:
Lisa Berg
, Fenomenalen, Gotlands kommun, lisa.berg@fenomenalen.se
Petra Thunegård-Gråberg, Gotlands kommun, petra.thunegard-graberg@gotland.se

Läs mer om Make Tour - Mot nya höjder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Gävleborg

Se projektet, Smartindustri i Norra Mellansverige II under rubriken Norra Mellansverige.

Halland

Smart industri i Halland

Projektägare: Industriellt Utvecklingscentrum i Halland AB
Projektperiod: 2019-01-01 - 2020-11-15
Beviljade medel: 4 000 000 kronor
Total projektbudget: 7 810 000 kronor

Syfte
Projektet ska stödja industriföretagens hållbara utveckling mot ökad konkurrenskraft genom att:

 • identifiera och matcha företagens utvecklingsbehov mot rätt stödinsats,
 • utveckla företagens attraktivitet som arbetsgivare.

Mål
Det övergripande målet är att den tillverkande industrin ökar sin konkurrenskraft genom utvecklingsinsatser syftande till en allt mer attraktiv och hållbar verksamhet. Genom att samordna aktörer runt företagens behov och öka industriföretagens samverkan med lokala och regionala utbildningsväsenden så kommer företagens förmåga till verksamhetsutveckling att öka.

Kontaktperson:
Sten Liljedahl
, Industriellt Utvecklingscentrum i Halland AB, sten.liljedahl@tek.se

Läs mer om Smart industri i Halland. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

ERUF-projekt:

TEK Catalyst Halland

Projektägare: Industriellt Utvecklingscentrum i Halland AB
Projektperiod: 2019-03-01 - 2022-02-28
Beviljade EU-medel: 2 788 409 kronor
Total projektbudget: 6 971 025 kronor

Syfte
Projektet ska fokusera på att tillämpa och utveckla nödvändiga analysverktyg genom att identifiera och erbjuda behovsanpassat verksamhetsnära stöd till den tillverkande industrin. Stöd ges i form av att medverka till att analysera nuläge och ge stöd till att formulera mål, målbilder och handlingsplaner samt hjälp till självhjälp.

Mål
Det övergripande målet med projektet är att den tillverkande industrin ökar sin konkurrenskraft och lönsamhet genom omställning till en allt mer attraktiv, hållbar och cirkulär verksamhet.

Kontakt:
Sten Liljedahl, Industriellt Utvecklingscentrum i Halland AB, sten.liljedahl@tek.se

Läs mer om TEK Catalyst Halland. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jämtland Härjedalen

Jämtland Härjedalen - Smart Industriell Modernisering

Projektägare: Region Jämtland Härjedalen
Projektperiod: 2019-01-01 - 2020-11-15
Beviljade medel: 4 000 000 kronor
Total projektbudget: 13 400 000 kronor

Projektet är en fortsättning av Region Jämtland Härjedalens tidigare projekt inom Smart industri i regionerna 1.0.

Syfte
Projektet ska bidra till att regionens tillverkande företag planerar att arbeta systematiskt med förnyelse och omställning med målet att öka sin konkurrenskraft.

Mål

 • Ökad kunskap och färdighet om finansieringsmöjligheter och investeringsplanering.
 • Ökad kunskap om produktivitetshöjning genom industriell modernisering.
 • Ökad kunskap om utvidgade värdekedjor och kundvärdesbegreppet i tillämpning.
 • Strukturerad och analysgrundad kompetensförsörjning för industrisektorn.

Kontakt:
Janita Palmqvist, Region Jämtland Härjedalen, janita.palmqvist@regionjh.se

Läs en artikel om Jämtlands arbete med smart industri här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jönköping

Se projektet SmeLand under region Kalmar.

Kalmar

Maskinparksinventering och utrustningsnoder i norra Kalmar län

Projektägare: Oskarshamns kommun
Projektperiod: 2019-01-01 - 2019-05-31
Beviljade medel: 223 000 kronor
Total projektbudget: 319 000 kronor

Projektet är en fortsättning och avslutning av projektet Gemensam industriplattform för samverkan i norra Kalmar län, som 2017 - 2018 medfinansierats med medel från Smart industriuppdraget Skola-Industri.

Syfte
Projektet ska tydliggöra och medvetandegöra var tillgänglig industriteknisk utbildningsutrustning finns i regionen. Utrustningsnoderna ska synliggöras och samarbetsformer ska arbetas fram för hur den industritekniska utbildningsutrustningen ska kunna samutnyttjas bredare och bättre mellan skolor, andra utbildningsanordnare och företag inom regionen. Intressenterna, som verkar för kompetensförsörjning till den tillverkande industrin, ska kunna samutnyttja tillgänglig industriteknisk utbildningsutrustning på ett smartare sätt i regionen.

Mål
Att etablera samarbetsformer mellan skolor, andra utbildningsanordnare och företag som säkerställer bättre utnyttjande av industriteknisk utbildningsutrustning genom att fler får tillgång till utrustningsnoderna.

Kontakt:
Rickard Bäck, Oskarshamns kommun, rickard.back@oskarshamn.se
Anna-Karin Svärd, Oskarshamns kommun, anna-karin.svard@oskarshamn.se

Läs mer om Maskinparkinventeringen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Additiv Tekniknod i Kalmar län

Projektägare: Additivt Teknikcenter i Hultsfred AB
Projektperiod: 2019-01-01 - 2020-11-15
Beviljade medel: 2 450 000 kronor
Total projektbudget: 3 501 000 kronor

Syfte
Projektet syftar till att öka intresset för teknik och teknikinriktade utbildningar genom att:

 • Långsiktigt informera och sprida kunskap om teknisk industri och tekniska utbildningar i grundskola och gymnasium.
 • I dialog med industrin, inventera, hämta hem kunskap, analysera och bearbeta kunskapen för att hitta rätt i satsningar på nya utbildningar och seminarier.
 • Stimulera spridningen och användningen av additiv teknik hos länets näringsliv.
 • Nå företag som hos Additivt Teknikcenter kan få möjlighet att testa, utveckla och få in ny kunskap i sina processer.
 • Ge företag möjlighet att kompetensutveckla sina medarbetare inom det additiva området.

Mål

 • Att vara en drivande kraft i länet kring Smart industri med fokus på områdena Metal printing och 3D-teknik.
 • Att utbilda i syfte att tillgodose företagens kommande behov (dels i egen regi men även tillsammans med våra partners).
 • Att tydligare knyta ihop aktiva företag, kommunerna och utbildningssidan i regionen.

Kontakt:
Michael Leijonhud, Additivt Teknikcenter i Hultsfred AB, michael.lejonhud@hultsfred.se

Läs mer om Additivt Teknikcenter i Hultsfred. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

ERUF-projekt: SmeLand

Projektägare: IUC Kalmar AB
Projektperiod: 2019-01-14—2020-11-15
Beviljade medel: 10 282 125 kronor
(100% finansiering från Tillväxverket, ERUF + nationella medel)
Total projektbudget: 10 282 000 kronor

Syfte
Projektets huvudsyfte är att skapa och tillgängliggöra en småländsk struktur för att stärka aktörers förmåga att med utgångspunkt i företagens affärsmodeller stödja företag med att ta fram planer och beslut för att påbörja förändrings- och utvecklingsaktiviteter. Företag kommer på ett strukturerat sätt att få tillgång till stöd för utveckling inom många olika verksamhetsområden i hela Småland. Projektet genomförs i samverkan mellan IUC Kalmar, Träcentrum i Nässjö och CIL i Ljungby med stöd av regionerna. Samarbete, gemensamma strukturer, metoder och arbetssätt ska öka kvalitet och effektivitet.

Mål

Projektet har som målsättning att:
1) utveckla en kostnadseffektiv och kvalitetssäkrad struktur för långsiktig samverkan mellan företagsstödjande organisationer i Småland,

2) etablera metoder och verktyg för att stödja företagen att prioritera utvecklingsområden och skapa planer för att genomföra förändringar.

Kontaktperson:
Projektägare: Stefan Karlsson, IUC Kalmar AB, stefan.karlsson@iuc-kalmar.se
Projektledare: Daniel Olsson, IUC Kalmar AB, daniel.olsson@iuc-kalmar.se 

Kronoberg

Se projektet SmeLand under region Kalmar.

Norra Mellansverige (Gävleborg, Dalarna, Värmland)

Norra Mellansverige Smart industri i Norra Mellansverige II

Projektägare: Region Gävleborg
Projektperiod: 2019-01-01 -- 2020-11-15
Beviljade medel: 8 275 000 kronor
Total projektbudget: 12 395 000 kronor

Projektet är en fortsättning av Norra Mellansveriges tidigare projekt inom Smart industri i regionerna 1.0.

Syfte
Att skapa förutsättningar för förnyelse och omställning för ökad konkurrenskraft i små och medelstora industriföretag och industrinära tjänsteföretag som bidrar till att stärka innovationsklimatet och den industriella omställningen i Norra Mellansverige (Gävleborg, Dalarna och Värmland).

Mål

- Implementerad handlingsplan för Industriell omställning

- Ökad effektivitet i kommunikationen nationellt och internationellt

- 3000 skolungdomar upp till åk 9 ska attraheras av industrin

- 15 processmogna företag inom digitalisering, 15 processmogna företag inom kompetensförsörjning), 15 processmogna företag inom hållbar produktion

- Undersökta förutsättningar för testbädd 3DAM och Resurseffektivitet, två ansökningar till Strategiska innovationsprogram eller EU-fonder (Vanguard)

Kontakt:
Carina Åkerberg, Region Gävleborg, carina.akerberg@regiongavleborg.se

Läs en artikel om Norra Mellansveriges arbete med Smart industri.

Norrbotten

Norrbotten - Kompetensresan

Projektägare: Industriellt Utvecklingscentrum Norr AB
Projektperiod: 2019-01-01 - 2020-11-15
Beviljade medel: 3 640 000 kronor
Total projektbudget: 5200 000 kronor

Syfte
Projektet ska öka antalet attraktiva arbetsgivare i Norrbotten, som stimulerar och säkrar upp framtidens industriella och tekniska kompetenser. Det ska även bidra till att:

 • Norrbottens industri och industrinära företag stärker sin konkurrenskraft,
 • fler företag utvecklar och stärker sitt värdegrundsarbete och verkar för en social hållbarhet,
 • antalet ungdomar som söker sig till utbildningar som är relevanta för industrin nu och framåt ökar,
 • ytterligare utveckla samverkan mellan utbildning och näringsliv, och
 • ökad samverkan med kommunernas näringslivs- och arbetsmarknadsfunktioner kring kompetensförsörjning och utbildning.

Mål

 • Ökad kunskap hos företagen om jämställdhet och normer, genus och lönsamhet, varumärkesstrategi, HR och rekrytering, förändringsarbete och mångfald.
 • Ökad kunskap hos företagen om hur de själva kan arbeta med sin strategiska kompetensförsörjning.
 • Ökad jämställdhet och mångfald inom industrin.
 • Minskad utflyttning av studenter från regionen.
 • Ökad kännedom om befintlig kompetens och erfarenhet som finns i regionen.
 • Ökad insikt hos företagen om deras rekryteringsbehov och breddad målgrupp i form av kön, ålder och personer med utländsk bakgrund för hållbar tillväxt.

Kontaktperson:
Kristiina Starck Enman
, Industriellt Utvecklingscentrum Norr AB, kristiina.starck.enman@iucnorr.se

Skåne

Skånsk Industriell Framtid SIF 2.0 

Projektägare: Industriellt Utvecklingscentrum i Skåne AB
Projektperiod: 2018-11-01 - 2020-11-15 
Beviljade medel: 4 000 000 kronor
Total projektbudget: 10 582 000 kronor 

Projektet är en fortsättning av projektet Skånsk Industriell Framtid (SIF 1.0) inom Smart industri i regionerna 1.0. 

Syfte

 • De skånska små och medelstora industri- och industrinära tjänsteföretagen klarar omställningen till en smart industri och stärker sin konkurrenskraft. 
 • Skapa ett hållbart stödsystem för industriföretagen med hållbara arbetsprocesser.  
 • Utveckla stödsystemets samverkan med de skånska kommunernas näringslivsavdelningar så att de bättre kan fungera som ett verktyg för kommunerna.  
 • Genom Arbetsmarknadskunskap och Industrinatten verka för att fler ungdomar söker sig till utbildningar som är relevanta för industrin nu och i framtiden och på så sätt bidra till industrins långsiktiga kompetensförsörjning. 
 • Snabba på utvecklingstakten i den traditionella industrin genom att matcha företagen med nya teknikföretag.  

Mål  

 • Över 300 företag har sammanlagt deltagit i projektets olika aktiviteter. 
 • 60 företag har fått en TBN- (Tillväxt i Befintligt Näringsliv) analys genomförd. 40 av dessa företag har fått stöd genom coachning. 
 • Nya innovationsmiljöer och samarbeten har skapats i gränssnittet mellan den kreativa sektorn och traditionella industrin som bidrar till en snabbare förnyelse av traditionell industri. 
 • Över 10 000 ungdomar och arbetssökande unga har deltagit i Arbetsmarknadskunskap och/eller studiebesök i industrin och fått en bättre bild av industrins behov och utbildningsvägar till efterfrågade jobb.  
 • Det finns en integrerad modell för samverkan skola/näringsliv. 

Kontakt:
Bengt Gebert, Industriellt Utvecklingscentrum i Skåne AB, bengt.gebert@iucsyd.se  
Christine Harde, Industriellt Utvecklingscentrum i Skåne AB, christine.harde@iucsyd.se  

Stockholm

Sörmland

Se projektet FoU-lotsar i Östra Mellansverige under rubriken Östra Mellansverige.

Uppsala

Se projektet FoU-lotsar i Östra Mellansverige under rubriken Östra Mellansverige.

Värmland

Se även projektet Smart industri i Norra Mellansverige II
under rubriken Norra Mellansverige.

Värmland - Yrkescenter Industri Värmland

Projektägare: Karlstad Innovation Park Ekonomisk Förening
Projektperiod: 2019-01-01 - 2020-11-15
Beviljade medel: 3 748 000 kronor
Total projektbudget: 5 354 000 kronor

Syfte
Den värmländska industrins framtid hotas av bristen på yrkesutbildade medarbetare. Syftet är därför att väsentligt öka de värmländska industriföretagens tillgång till yrkesutbildad arbetskraft på kort och lång sikt. Projektet styrs av ett värmländskt industriråd, med klusterorganisationer, representanter från tunga industriföretag och fackliga organisationer som medlemmar.

Mål
Projektet ska bedriva testbäddsverksamhet under två år. Målet är att utveckla en ny modell för regionalt samordnad, industrirelevant yrkesutbildning för vuxna. Modellen ska kunna utvärderas av såväl nationella som regionala parter och ingående kommuner.

Kontakt:
Boo Rundquist, Industriråd Värmland, boo.rundquist@industriradvarmland.se

Läs mer om Industriråd Värmland och projektet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Västerbotten

Smart industri Västerbotten

Projektägare: Regionförbundet Västerbottens län
Projektperiod: 2019-01-01 - 2020-11-15
Beviljade medel: 3 640 000 kronor
Total projektbudget: 5200 000 kronor

Projektet är en fortsättning av Region Västerbottens tidigare projekt inom Smart industri i regionerna 1.0.

Syfte
Projektet ska skapa och stärka regionala förutsättningar för förnyelse och omställning av Västerbottens små och medelstora industriföretag och industrinära tjänsteföretag och därigenom öka deras tillväxt, konkurrens och attraktion på ett hållbart sätt. Med utgångspunkt i regionala förutsättningar och tidigare erfarenheter kommer projektet, i linje med regeringens nyindustrialiseringsstrategi, att skapa stödstrukturer, modeller och metoder för att utveckla och öka digitaliseringsgraden, kompetensförsörjningen och hållbarhetsarbetet hos industriföretag och industrinära tjänsteföretag i Västerbotten.

Mål
Projektet ska bidra till att utveckla och stärka digitaliseringen, kompetensförsörjningen och hållbarhetsarbetet inom industrisektorn. Detta görs genom att utveckla regionala stöd- och samverkansstrukturer mellan branscher, aktörer och företag samt genom att utveckla och testa nya modeller, former och metoder för stöd, kartläggningar och utbildningar.

Kontakt:
Bengt Strömgren, Regionförbundet Västerbottens län, bengt.stromgren@regionvasterbotten.se

Västernorrland

Västernorrland SMART Industri 2.0 Västernorrland

Projektägare: Region Västernorrland
Projektperiod: 2018-12-01 - 2020-11-15
Beviljade medel: 4 000 000 kronor
Total projektbudget: 6 000 000 kronor

Syfte
Projektet ska bygga upp den regionala strategiska strukturen och komplettera övriga pågående satsningar i Västernorrland för att stärka industrin och den industrinära sektorns konkurrenskraft när det gäller förnyelse och omställning.

Mål

 • Utvecklad stödstruktur och arbetsmetodik för regionalt strategiskt utvecklingsarbete.
 • Ökat branschnätverkande och koordinering kring digitaliseringsaktiviteter i regionen.
 • Ökad kunskap och insatser hos företagen när det gäller förnyelsearbete inom smart industri.
 • Ökad kapacitet och kunskap när det gäller arbetsmetodik för analys och uppföljning.

Kontakt:
Maria Lidgren, Region Västernorrland, maria.lidgren@rvn.se

Västmanland

Se projektet Weltech Region och projektet FoU-lotsar i Östra Mellansverige under rubriken Östra Mellansverige. 

Västra Götaland

Catalyst - för smart och hållbar industri i Fyrbodal och Sjuhärad

Projektägare: Iuc Väst AB
Projektperiod: 2019-01-01 - 2020-11-15
Beviljade medel: 4 000 000 kronor
Total projektbudget: 8 356 000 kronor

Projektet är ett av tre projekt i ett större regionalt sammanhang kring industrins omställningsbehov inom Västra Götalandsregionen och Halland. Övriga Catalyst-projekt medfinansieras helt och hållet med medel från Europeiska regionalfonden

Syfte
Skapa synergier mellan pågående projekt och insatser genom att operativt adressera områdena Hållbar produktion och Kunskapslyft industri, samt på ett effektivt sätt tillvarata andra aktörers erbjudanden.

Mål
Det övergripande målet är att den tillverkande industrin ska öka sin konkurrenskraft och lönsamhet genom nya affärsmodeller och omställning till en allt mer attraktiv, hållbar och cirkulär verksamhet.

Kontakt:
Margareta Waern, IUC Väst AB, margareta.waern@iucvast.se

ERUF-projekt:

Catalyst - för smart och hållbar industri

Projektägare: Industrial Development Center West Sweden AB
Projektperiod: 2019-01-01 - 2022-04-30
Beviljade ERUF-medel: 9 825 000 kronor
Total projektbudget: 24 825 000 kronor

Syfte
Projektet adresserar framför allt områdena Hållbar produktion och Kunskapslyft industri och att på ett effektivt sätt tillvarata andra aktörers erbjudanden för att skapa synergier mellan pågående projekt och insatser. På så vis kompletterar projektet redan pågående insatser och projekt bland annat inom Industri 4.0 och Testbädd Sverige, vilket gör att partnerna tillsammans kan möta utmaningarna inom Smart industri och göra dessa till möjligheter.

Mål
Målet med projektet är att den tillverkande industrin ökar sin konkurrenskraft och lönsamhet genom nya affärsmodeller och omställning till en allt mer attraktiv, hållbar och cirkulär verksamhet.

Kontakt:
Thomas Nilsson, Industrial Development Center West Sweden AB, Thomas.nilsson@idcab.se

Örebro

Se projektet ACES-Additive Coordination in East middle Sweden under rubriken Östra Mellansverige.

Östergötland

Se projektet Digitaliseringskoordinatorer med fokus på 3D/AM under rubriken Östra Mellansverige.

Östra Mellansverige (Örebro, Västmanland, Uppsala, Sörmland, Östergötland, Stockholm)

ACES - Additive Coordination in East middle Sweden

Projektägare: Alfred Nobel Science Park
Projektperiod: 2019-01-01 - 2020-11-15
Beviljade medel: 2 616 000 kronor
Total projektbudget: 3 737 000 kronor

Syfte
Projektet ska genom kunskapsöverföring och samordning skapa en gemensam plattform och ett gemensamt arbetssätt/arbetsprocess mellan arbetsmarknadsinsatser i Östra och Norra Mellansverige. Projektet kommer också att ta fram en plan för ett eventuellt centrum för 3D-hälsa. Syftet är även att stärka olika aktörers position på den internationella marknaden.

Mål

 • Mellan aktörerna godkänd/accepterad processbeskrivning som används
 • Initierat minst åtta ÖMS- (Östra Mellan Sverige) gemensamma projektkoncept
 • Utredning kring kraftfull samordningsinsats inom 3D-hälsa
 • Utvecklat minst 5 projektkoncept för nya ÖMS-gemensamma internationella projekt (tillsammans med Vanguard initiativet)

Kontakt:
Mikael Melitshenko, Alfred Nobel Science Park, mikael@alfrednobelsp.se

Läs mer om ACES. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


FoU-lotsar i Östra Mellansverige

Projektägare: RISE - Research Institutes of Sweden AB
Projektperiod: 2019-01-01 - 2020-11-15
Beviljade medel: 2 376 500 kronor
Total projektbudget: 3 395 000 kronor

Syfte
Projektet har identifierat ett behov av ökad tillgång till forsknings- och utvecklingsresurser inklusive test- och demonstrationsmiljöer. Det ska ses som en insats och plattform för att stärka graden av innovation och förnyelse i små och medelstora företag (SMF) i Östra Mellansverige.

Erfarenheterna från liknande projekt som RISE drivit i andra regioner visar på ett stort utvecklingsbehov bland regionens SMF samt nyttan av att synliggöra och tillgängliggöra forskningsinstituten som en innovationspartner för SMF.

Mål
Genom regionala FoU-lotsar, driftade av RISE, underlättas möjligheterna för SMF att få tillgång till och dra nytta av RISE expertis/kunskap för forsknings- och innovationsprojekt samt test och demomiljöer. Liknande projekt har visat att projekten starkt bidragit till en ökad samverkan mellan innovationsaktörerna i regionen, såsom i flera fall samarbetsprojekt mellan RISE och akademiska parter i regionen, samt med science parks och inkubatorer med flera i syfte att stärka företagens innovationsförmåga och att hjälpa bolagen att introducera nya produkter och erbjudanden på marknaden. Målet är att uppnå samma resultat i detta projekt.

Kontakt:
Anders S Persson, RISE Research Institutes of Sweden AB, anders.s.persson@ri.se


Digitaliseringskoordinator med fokus på 3D/AM

Projektägare: Curt Nicolin Gymnasiet AB
Projektperiod: 2018-11-01 - 2020-06-30
Beviljade medel: 4 047 000 kronor
Total projektbudget: 4 048 000 kronor

Syfte
Projektet ska skapa samverkan mellan aktörer i Östra Mellansverige för att nyttja deras kompetens, och initiera kunskapsöverföring och kunskapsinhämtning som bidrar till att små och medelstora industriföretag kan utvecklas. Projektet ska skapa förutsättningar för fortbildning, utbildning, förnyelse och omställning för ökad konkurrenskraft i små och medelstora industriföretag och industrinära tjänsteföretag inom 3D/AM med fokus på kompetensförsörjning och digitalisering.

Mål

 • Etablera en digitaliseringskoordinator inom 3D/ AM som en långsiktigt värdefull kommunikationsnod och resurs för utveckling av kunskap och kompetens inom 3D/AM-området.
 • Öka kunskap och kompetens om digitalisering och 3D/AM tekniken, dess möjligheter för företagens utveckling mellan aktörerna i Region Östergötland och övriga regioner i Östra Mellansverige.
 • Utveckla och ta fram en tydlig samverkansmodell kring 3D/AM utvecklingen i Östergötland och Östra Mellansverige där fokus ligger på samverkan och innovationer med stöd av 3D/AM.

Kontakt:
Magnus Ekenblom, Curt Nicolin Gymnasiet AB, Finspång, magnus.ekenblom@cng.se

Östra Mellansverige – Weltech Region

Projektägare: Västerås Science Park AB
Projektperiod: 2019-01-01 - 2020-11-15
Beviljade medel: 4 451 300 kronor
Total projektbudget: 6 359 000 kronor

Syfte
Projektet ska skapa förutsättningar för fler företag inom hälsoteknikbranschen att utveckla lösningar som leder till framgångsrik kommersialisering. På så sätt skapas också en attraktivare industriregion som bidrar till att Sverige fortsättningsvis är en testbädd för internationella lösningar såväl sett ur ett ekosystem där vi kan visa på digitaliseringens möjligheter samt sett utifrån en effektiv och hållbar utveckling inom hälsoteknikområdet. Projektet ska bidra till en effektivare, säkrare och tryggare vård och omsorg, bättre arbetsförhållanden för personal, bättre livskvalitet för patienter och brukare samt främja utvecklingen av fler framgångsrika företag inom hälsoteknikområdet.

Mål:

 • En samarbetsplattform har utvecklats, i vilken leverantörer såväl som kunder kan söka stöd och test av nya lösningar.
 • Att fyra utvecklade erbjudanden/arbetsmetoder har tagits fram och testats, för att stödja företagen.

Kontakt:
Caroline Drabe, Västerås Science Park AB, caroline.drabe@vasterassciencepark.se och
Pär Börell, Västerås Science Park AB, par.borell@vasterassciencepark.se

Läs mer om Weltech Region. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

DigiMission - samverkan för effektivare SME digitalisering i Mälardalen

Projektägare: Mälardalen Industrial Technology Center AB
Projektperiod: 2019-01-01 - 2020-11-15
Beviljade medel: 5 454 776 kronor
Total projektbudget: 7 820 776 kronor

Syfte: Drygt 15% av världsproduktionen av transmissioner för tunga fordon tillverkas i Mälardalen där också en stor del Sveriges industrinära tjänsteföretag finns på plats. Trots att det finns en stark industri och ett välutvecklat innovationsfrämjande system så upplever företagen en utmaning i att hitta rätt stöd och det finns en brist på förståelse för vilken aktör som kan erbjuda vilket stöd.

Projektet DigiMission kommer att möta dessa utmaningar genom att bygga starkare relationer mellan systemets aktörer och tillsammans förtydliga och kommunicera systemets erbjudanden på ett samlat sätt till industrin. Projektet kommer också att lära av de tidigare insatser och projekt som gjorts och genom en samlad insats arbeta för att påskynda utvecklingstakten och innovationskraften hos industriföretagen runt Mälardalen.

Kontakt: Anna Bird, Mälardalen Industrial Technology Center, anna.bird@mdh.se