Tillväxtverket

Kickstart Digitalisering

Metod för att: inspirera samt öka förståelsen och förmågan hos små och medelstora industriföretag att implementera digitala lösningar.

Om Kickstart Digitalisering

Kickstart Digitalisering är en workshopserie där små och medelstora industriföretag träffas och får inspiration och hjälp med att påbörja eller fortsätta sin digitaliseringsresa - oavsett var på resan de befinner sig.

Förväntade resultat

Målsättningen med Kickstart Digitalisering är att hjälpa företagen att ta första steget i sitt digitaliseringsarbete genom att öka deras kunskaper om digitalisering och inspirera dem att applicera dessa i sin egen verksamhet.

Förutsättningar för att lyckas

Tid: minst 6 veckor

Budget: 85 000 kronor att genomföra en 3 dagars Kickstart Digitalisering

Metodbeskrivning

Kickstart Digitalisering består av tre fysiska träffar för 2–3 chefer eller nyckelpersoner vid respektive företag. Träffarna leds av engagerade digitaliseringsexperter som utgår från konkreta exempel som företagen kan relatera till. Ofta deltar även lokala företag som kommit längre i sin digitaliseringsresa och delar med sig av egna erfarenheter. Kickstart bygger på en väl genomtänkt design för att kunna engagera företagen och stimulera kunskapsutveckling med en skalbar nationell ansats.

En kickstartprocess ser ut enligt följande:

  1. Företagen kontaktas av lokala processledarorganisationer (till exempel ett näringslivskontor, IUC-bolag eller annan aktör med god lokal förankring).
  2. Företagen deltar sedan på workshops som en moderator eller en inspiratör håller i. Moderatorerna har en koordinerande roll under seminarierna, medan inspiratörernas roll är att med hjälp av goda exempel och egna erfarenheter och kunskap inspirera företagen.
  3. Företagen får hemläxor mellan träffarna som syftar till att starta igång interna digitaliseringsprocesser hos företagen. Efter avslutad Kickstart får företagen med sig information kring möjligheter till fortsatt offentligt stöd.

Projektet har en genomtänkt och anpassad pedagogisk ansats för kompetensutveckling

Kickstart Digitalisering bygger på en pedagogisk ansats som anpassats till små och medelstora företag och projektets mål om att sänka trösklarna för företagen att komma igång med sitt digitaliseringsarbete. Pedagogiken bakom Kickstart Digitalisering bygger på fyra centrala byggstenar.

Avdramatisering. Få företagen att inse att digitaliseringen berör alla och att de inte behöver vara expert på digitalisering för att börja sin förändringsresa.

Igenkänning. Lyfta fram berättelser, förebilder och framgångsexempel från lokala företag som deltagarna kan relatera till och inspireras av.

Sänka ribban. Uppmana företagen att vara nyfikna, komma igång och börja ta små steg som en start på en större digitaliseringsresa.

Samskapande. Främja ett gemensamt lärande bland företagen genom gruppövningar där företagen delar med sig av erfarenheter och lärdomar till andra företag.

Kickstartkonceptet är skalbart

Kickstart är ett nationellt koncept som i grunden ser likadant ut, oavsett var i landet det genomförs. Innehållet anpassas för att skapa en regional förankring och relevans för företagen, enligt byggstenarna ovan. Att Teknikföretagen håller i interna utbildningar för moderatorer som håller i Kickstartomgångarna och lokala processledare som arrangerar evenemangen möjliggör skalbarhet i insatserna. Utbildningarna garanterar även att utbildningsinsatsen håller den kvalitet och enhetlighet som krävs.

Kickstart har utformats för att aktivera lärandet hos företagen och bidra till förändring

Forskning kring effekter av olika utbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser kan sammanfattas med det som brukar kallas ”train-and-hope”. Begreppet syftar på det alltför vanliga fenomenet att utbilda individer, exempelvis på ett företag, och hoppas på att det ska leda till att företaget därefter börjar arbeta och organisera sig på ett nytt sätt. Men forskning visar att länken mellan ökad kunskap hos enskilda deltagare och förändrade arbetssätt är svag. Det räcker inte att deltagare får ökad kunskap. Företagen och dess anställda måste också få hjälp i att se kunskapen i ljuset av företagens förmåga och organisatoriska kapacitet.

Detta har illustrerats i den så kallade 40-20-40-modellen. Den säger att så lite som 20 procent av arbetet med kompetensutveckling bör vara kopplat till själva kompetensutvecklingstillfällena. Resten av arbetet bör vara jämt fördelat mellan förberedelsefasen (40 procent) samt till efter kompetensutvecklingstillfällen (40 procent). I förberedelsefasen ska deltagarna motiveras och förbereda sig för att hämta hem ny kunskap och kompetens. Efter kompetensutvecklingstillfällen ska deltagarna arbeta med att aktivt omsätta och aktivera sina nyfunna kunskaper och insikter i sina verksamheter i dialog med medarbetare och chefer. För att uppnå den förändring som är målet krävs alltså ett helhetsgrepp som omfattar hela processen – innan, under och efter insatsen. Kickstart är utformat på ett sätt som ligger i linje med detta.

Särskilt kan följande två faktorer förväntas bidra till att kompetensutvecklingen leder till förändring:

Hemläxor: Efter varje träff får företagen ”hemläxor” där de ska fundera över vilka möjligheter det finns med digitaliseringen i sin egen verksamhet. Varje företag ska bland annat identifiera insatser som är enkla att genomföra men ger förhållandevis stora resultat, samt en visionär idé kopplad till digitaliseringen i sin egen verksamhet.

Kollegialt lärande: En central del i att kompetensutvecklingen ska ge bra resultat handlar om att omsätta lärandet i vardagen. Detta sker i mycket större utsträckning om flera personer tillsammans kan hämta hem kunskapen och använda den i verksamheten. I Kickstart Digitalisering deltar i regel minst två personer från varje företag, just för att skapa gynnsamma förutsättningar för de företag som deltar att också hämta hem sin nyvunna kunskap och använda den i den egna verksamheten.

Kontakt

Vill du veta mer?

Karolina Pamp Sandgren, Teknikföretagen, karolina.pamp-sandgren@teknikforetagen.se
Ola Wallgren, Rise, ola.wallberg@ri.se

Länkar

Kickstart Digitalisering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.