Tillväxtverket

Insikter om Smart industri

Tillväxtverket har sedan 2016 arbetat med en rad uppdrag inom Smart industri, Sveriges nyindustrialiseringsstrategi. Här kan du ta del av våra lärdomar och idéer för hur konkurrenskraften hos Sveriges små och medelstora industriföretag kan öka.

Se filmen Insikter om Smart industri

Insikt och kunskap

Under arbetets gång har vi byggt upp kunskaper om vad som fungerar och vad som fortsatt behöver utvecklas för att stärka utvecklingen hos små och medelstora industriföretag. Ta del av våra åtta insikter från uppdragen inom Smart industri och våra idéer till förändring.

Samverka mellan regioner

Samverkan inom och mellan regioner behövs. Det är viktigt att regionerna stärker främjandesystemet och koordinerar insatser på regional nivå.

Lyft Sverige som produktionsland

Sverige är på många sätt ett bra produktionsland och coronakrisen leder troligen till att företag ser över sina globala försörjningskedjor.

Balansera skalbarhet och flexibilitet

Idag finns det ett stort antal metoder och verktyg som stärker företagens förändringsförmåga och handlingskraft att ta nästa steg i sin utveckling. ​

Stärk industrins främjare

Aktörer som främjar företagens utveckling organiserar och genomför sina erbjudanden till företagen med olika resurser, kvalitet och därmed även med varierande resultat.

Använd det goda exemplets kraft

Goda exempel med företag som kommit en bit på väg i sitt utvecklingsarbete och som visar på konkret affärsnytta inspirerar och skapar intresse hos andra företag.

Stärk företagens omställningsförmåga

Små företag som använder ny teknik, nya lösningar och arbetssätt kännetecknas av ett öppet förhållningssätt och medvetna strategier hos ledningen i företagen.

Nyttja erfarenheter för att nå företagen

Det kan vara en utmaning att få små och medelstora industriföretag att delta i olika utvecklingsinsatser. Här finns tips på framgångsrika sätt att nå företagen.

Koppla kompetens till affärsnytta

Företag behöver mer systematiskt och strategiskt arbeta med sin kompetensförsörjning som en bärande del i affärsutvecklingen.