Tillväxtverket

Resultat Digitaliseringslyftet­­

Digitaliseringslyftet visar på goda resultat. Ett exempel är att 1100 företag har ökat sina kunskaper om digitalisering med hjälp av programmet.

Ett stort antal företag har fått ökad kunskap om digitaliseringens möjligheter och 350 av dessa har med hjälp av en digitaliseringscoach tagit nästa steg i sitt digitaliseringsarbete. I en enkät till deltagande företag anger:

  • 85 procent av företagen att de är nöjda eller mycket nöjda med insatsen
  • 74 procent av företagen att de har påbörjat ett digitaliseringsprojekt och 22 procent anger att de planerar för ett projekt
  • 82 procent av företagen att de har avsatt resurser för att genomföra ett digitaliseringsprojekt.
  • 90% att de fått ökad kunskap om digitalisering

Företagen har fått ökad insikt om digitalisering och startat sitt digitaliseringsarbete

De deltagande företagen är överlag mycket nöjda med det stöd de fått. Programmet har bidragit till att företagen fått ökad insikt och kunskap om digitalisering både på bred front och vad det innebär för den enskilda verksamheten. Deltagandet har sannolikt bidragit till att företagen genomfört digitaliseringsaktiviteter som annars inte skulle ha skett eller att aktiviteter tidigarelagts, utökats eller förbättrats. Nio av tio företag arbetar med ett digitaliseringsprojekt till följd av sitt deltagande i Digitaliserings-lyftet.

Organisationer som arbetar med att möta företagens behov har stärkts

Ett stort antal organisationer i det företagsfrämjande systemet har drivit projekt inom ramen för Digitaliseringslyftet. Genomförandet av insatserna har stärkt deras kapacitet att möta företagens behov. Aktörerna har hittat fungerande koncept och metoder som sannolikt även kommer användas framöver i verksamheterna. De har också fått bättre förståelse för målgruppen och företagens utmaningar och behov.

Fyra framgångsfaktorer för att lyckas med rekrytering av företag

De flesta projekt underskattar svårigheterna att rekrytera företag till en insats. Framtida projekt bör utgå från lärdomar från Digitaliseringslyftet kring framgångsrika sätt att rekrytera företag. Framåt bör organisationer som arbetar mot företagen tänka på nedan fyra framgångsfaktorer:

  • Sätt igång rekrytering av företag i ett tidigt skede. Kontakta företag så tidigt som möjligt i projektet, eller till och med innan projektets formella startdatum. I de fall där projektägares företagsnätverk inte är starka krävs investering av tid för att bygga upp legitimitet och förtroende hos företagen.
  • Möt företaget personligen och skräddarsy erbjudandet efter deras behov. Att besöka företagen och att möta dem personligen är av stor vikt för att få igång en diskussion om företagens behov och bättre kunna anpassa det offentliga stödet till det.
  • Ha flexibilitet i insatserna. Flexibilitet kan bidra till att sänka trösklarna för företagen att delta, till exempel att starta upp insatser med företag individuellt när de har möjlighet.
  • Använd inspirerande goda exempel från lokala företag för att kommunicera nyttan och relevansen med insatsen. Det konkretiserar vad företagen kan få ut av att delta i en insats.

Kontakt

Ivan Obrovac, fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se