Tillväxtverket

Smart industri

Sveriges små och medelstora industriföretag och de industrinära tjänsteföretagen är viktiga för Sveriges konkurrenskraft. Industrin står för en femtedel av Sveriges ekonomi, 77 procent av det samlade exportvärdet och sysselsätter nära en miljon människor.

Tillväxtverket bidrar till industrins omställning och förnyelse. Tillsammans med regionerna och nyckelaktörer som RISE, IUC och andra företagsfrämjare fokuserar vi på tre stora utmaningar för svensk industri: att ta vara på digitaliseringens möjligheter, att öka tillgången till rätt kompetens och att främja hållbar produktion. Insatserna är en del av Smart industri, Sveriges nyindustrialiseringsstrategi.

Tillväxtverket har sedan 2016 arbetat med en rad uppdrag inom Smart industri. Under arbetets gång har vi byggt upp kunskaper om vad som fungerar och vad som behöver utvecklas för att ytterligare stärka industrin. I filmen nedan kan du se våra några av våra insikter från arbetet.

Några av insikterna från arbetet med Smart industri är att:

  • små och medelstora industriföretag behöver fortsatt stöd för hållbar omställning.
  • regionerna har en viktig roll i att stärka främjandesystemet och koordinera insatser på regional nivå.
  • industriföretagen behöver arbeta mer systematiskt med sin kompetensförsörjning som en bärande del i affärsutvecklingen.

Lär dig mer om Smart industri

Man packar på lager

Metoder och verktyg

Beprövade arbetssätt och välfungerande metoder och verktyg för att att ta arbetet inom smart industri vidare.

Två personer i syateljé

Våra insikter

Ta del av våra lärdomar och idéer för hur konkurrenskraften hos Sveriges små och medelstora industriföretag kan öka.

Tillväxtverkets uppdrag inom Smart industri

Tillväxtverket har sedan 2016 genomfört åtta olika regeringsuppdrag som utgår från Smart industri. Uppdragen har haft olika inriktning och tidsramar, men det övergripande syftet har varit att bidra till förnyelse och stärkt omställningsförmåga i små och medelstora industriföretag och industrinära tjänsteföretag.

Kontakt

Maria Ljung Westin, koordinator Smart industri
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se