Tillväxtverket

Coachning

Coachningskonceptet har utformats för att ge företag konkret stöd i sitt utvecklingsarbete. Coachningen har genomförts enskilt eller i grupper med olika konstellationer av aktörer såsom offentliga, offentligt finansierade eller helt privata organisationer.

Coachningsinsatserna ger företagen stöd i att etablera nya arbetssätt samt bidrar med nya idéer om hur företagen kan utvecklas i syfte att möta nya utmaningar och behov. Via Digitaliseringslyftet har flera projekt beviljats finansiering för att erbjuda företagen coachning. Projekten har haft verksamhet i hela landet, och bedrivits av lokala och regionala parter. Följande aktörer har coachat industriföretag.

 • RISE Acreo Fiber Optic Valley (Dalarna, Gävleborg, Jämtland, Västernorrland)
 • IUC-Z Group (Jämtland)
 • Bron Innovation (Västernorrland, Västerbotten)
 • IUC Wermland (Värmland, Dalarna, Örebro)
 • IUC Sjuhärad (Västra Götaland)
 • MITC Mälardalen Industrial Technology Center (Södermanland, Västmanland)
 • Träcentrum Nässjö (Jönköping, Kalmar)
 • CIL Ljungby (Kronoberg)
 • IUC Halland (Halland)
 • IUC Syd (Skåne)

INDIGO

Flera coachningsprojekt har genomförts enligt ett koncept, INDIGO, som IUC har initierat och utvecklat. Syftet med konceptet är att öka kunskapen i små och medelstora industriföretag om digitaliseringens möjligheter samt att öka företagens förmåga att utnyttja digital teknik. Företagen får hjälp att ringa in viktiga strategiområden och att koppla dem till företagets affärsstrategi. Syftet är att stärka företagens affärsmöjligheter med hjälp av digitalisering. Inom INDIGO erbjuds ett utbildningsprogram som kombinerar nätverksträffar och gemensamma workshops med coachning för det enskilda företaget. Företagen får hjälp av konsulter att definiera behov och möjligheter samt att lägga grunden för en utvecklingsstrategi.

I regel har coachningsmodellen inneburit ett uppstartsmöte med ledningsgrupp/ansvariga, coachning 20–80 timmar, kunskapsseminarier, uppföljningsmöte och därefter identifiering av nästa steg. Insatsen har kopplats till ett konkret digitaliseringsbehov hos det deltagande företaget.

Läs om metoden INDIGO

IUC Syd har tagit fram en film om INDIGO. Se filmen nedan.

Övriga coachningsprojekt

Utöver INDIGO-projekten har Tillväxtverket finansierat åtta andra coachningsprojekt. Samtliga projekt har haft som syfte att coacha små och medelstora industriföretag i de regioner eller kommuner där de genomförts. Insatserna har i regel bestått av coachning i både nätverksform och individuellt.

 • Örnsköldsviks kommun har genomfört projektet Digilots som byggde på både nätverks- och individuell företagscoachning på operativ nivå, med fokus på ägare och högsta ledningen. De flesta företag fick arbeta med ett ”case” på tre olika nivåer – kort, medellång, lång sikt – och har genomfört åtminstone mindre utvecklingsprojekt och/eller lagt en plan för hur de ska arbeta vidare med mer långsiktiga digitala förändringar.
 • Bron Innovation i Sundsvall har genomfört projektet Digitalt Industrilyft Medelpad som vände sig till företag i Sundsvall, Timrå och Ånge. Projektet hade ett särskilt fokus på samverkan som ska bidra till att digital mognad och utveckling blir en naturlig och stark framtida konkurrensfördel för regionen. Avsikten med projektet var att genomföra det i direkt anslutning till ”Kickstart Digitalisering” för att ge en tydlig fortsättning för de företag som deltog i aktiviteterna.
 • Digifuture har genomförts av MITC och är en fortsättning på ett pilotprojekt som genomfördes under 2016. Huvudfokus har varit att arbeta med projekt hos företagen som kopplar till kärnverksamheten och produktionen. Projektet har vidareutvecklats till att innefatta ett startprogram som utgår från Produktionslyftets upplägg.
 • KickStartGo! drevs i sydöstra Norrland av Fiber Optic Valley i samverkan med FindITföretag i främst Gävleborgs län. KickStartGo! fungerade som en förlängning av Kickstart och syftade att stödja företag som ville ha fortsatt hjälp med att gå vidare i sin digitaliseringsprocess.
 • Digilyft Västerbotten 2.0 drevs av Region Västerbotten och var en fortsättning på den pilot som drevs i Digitaliseringslyftet, Kickstart digitalisering Umeå och förstudien Smart Industri i Västerbotten under 2016. Projektet riktade sig mot företag i Västerbotten. I anslutning till projektet etablerades också digitaliseringslotsar.
 • DigIN, arrangerades av Adopticum. Målet med projektet var att erbjuda coachning inom digitalisering till företag framförallt inom Västerbottens region.
 • Industrins Nya Digitala Värdekedja arrangerades av Mjärdevi Science Park som ett coachningsprojekt riktat mot små- och medelstora företag i Östergötland.

Kontakt

Ivan Obrovac, fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se