Tillväxtverket

Tips: Så når vi företagen!

Vi har de senaste åren arbetat tillsammans med företagsfrämjande aktörer för att skaffa oss kunskap om företagens behov och hur vi når ut till företag med budskapet om digitaliseringens möjligheter. Nedan är några av våra lärdomar.

Lärdomar kring hur vi når företagen

Att få industriföretag att delta i olika insatser har varit utmanande. Vi har samlat på oss tips på framgångsrika sätt att rekrytera företag, som är viktigt att vi tar med oss framöver. Här presenteras några framgångsfaktorer.

  • Sätt igång rekrytering av företag i ett tidigt skede

Sätt igång rekrytering av företag i ett tidigt skede. Kontakta företag så tidigt som möjligt i projektet, eller till och med innan projektets formella startdatum. Den första kontakten bör ske så fort som möjligt, istället för att spendera för mycket av tiden på att ta fram informationsmaterial.

  • Möt företagen personligen och anpassa erbjudandet efter deras behov

Möt företaget personligen och skräddarsy erbjudandet efter deras behov. Att besöka företagen och att möta dem personligen är av stor vikt för att få in en fot och bättre kunna anpassa det offentliga stödet utifrån företagens behov. Företagen måste uppfatta erbjudandena som affärskritiskt avgörande. Det är viktigt att förstå var i ”resan” företaget befinner sig för att kunna erbjuda företagen rätt insatser.

  • Bearbetning av företagsledningen

Ofta behövs en bearbetning av företagsledningen för att de ska arbeta strategiskt med sin kompetsnförsörjning. Små företag saknar resurser i form av både kompetens och pengar för att kunna ta sig an kompetens­försörjning i verksamheten. Det finns bara tid till konkreta erbjudanden som upplevs som affärskritiskt relevanta. Insatser måste därför anpassas efter företagens behov och prioriteringar.

  • Ha fokus på det inledande samtalet

Säkerställ viss flexibilitet i insatser och fokusera på det inledande samtalet. Flexibilitet kan bidra till att sänka trösklarna för företagen att delta. Till exempel att starta upp insatser med företag individuellt när de har möjlighet. Det är viktigt att fokusera på det inledande samtalet och lägga tid på att förstå företagens behov. En viktig del är att tillsammans med företaget genomföra en gedigen behovsanalys utifrån företagets behov, förutsättningar och utmaningar så att det finns en plan för förändringsarbetet.

  • Kommunicera nyttan med digitalisering genom goda lokala exempel

Använd inspirerande goda exempel från lokala företag för att kommunicera nyttan med digitalisering. Det konkretiserar och tydliggör vad företagen kan få ut av att delta i en insats. På så sätt har många företagsledare haft lättare att ta budskapet till sig och sätta det i ett sammanhang.

  • Främjandeorganisationer måste ha en stark legitimitet hos företagen

Rekrytering av företag till insatserna kräver att främjandeorganisationerna har goda, upparbetade relationer med företagen. En viktig lärdom är att det tar mycket tid och är svårt att bygga upp ett förtroendekapital om det inte redan finns på plats. Det är viktigt att säkerställa att aktörerna och de individer som representerar organisationerna har en stark legitimitet hos målgruppen och att avsätta tid och använda sig av rätt verktyg för att bygga upp den. Därför är det mer effektivt att aktörer med etablerade relationer kontaktar företagen för att ”öppna dörren” och hänvisa vidare snarare än att nya strukturer eller aktörer byggs upp i systemet.

  • Strategisk och sammanhållen kommunikation

Strategisk och sammanhållen kommunikation som tydliggör och förenklar förståelsen för det samlade erbjudandet till företag är angeläget. Syftet är att företagen lättare ska förstå vad som är relevant för dem, utifrån deras behov och utmaningar. Varje aktör behöver avsätta resurser för kommunikation.

  • Förklara vad digitalisering är

Digitalisering är för många ett fluffigt och otydligt begrepp. Det måste därför förtydligas och anpassas i kommunikationen efter målgruppens behov och förutsättningar så att det blir konkret och tydligt.