Tillväxtverket

Riktade insatser som är genomförda

Som en del i Landsbygdsuppdraget har vi under tiden 2019 till 2021 genomfört insatser inom digitalisering som varit särskilt riktade till små och medelstora företag på landsbygderna.

Vi har genomfört två insatser för att stärka affärsutvecklingen i företag i landsbygd med hjälp av digitalisering. Dels har vi finansierat 13 projekt i utlysningen Utveckla företag på landsbygderna. Dels har vi samarbetat med Almi Företagspartner AB (Almi) som har tagit fram en modell för ökad digital transformation i företag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Tillväxtverket har därigenom skaffat god kunskap om målgruppen mikro- och småföretag i landsbygder och de behov och särskilda utmaningar som dessa företag har.

Läs mer om insatserna nedan.

Regioner vill se fler digitala företag i landsbygder

Läs mer om Västmanland och Gävleborgs projekt att göra småföretagen mer digitala.

App ger små företag chans att möta experten de behöver

Läs mer om hur Kompetensjouren utvecklat arbetet med experter via videosamtal.

Små företag i Värmland har blivit mer digitala efter coachning

Läs mer om hur Compare i Värmland hjälper företag genom lärplattformen Be digital.

SIQ Framgångsinsikt - ett digitalt beslutsstöd för ökad framgång, SIQ

Från ledare av mindre verksamheter hör vi att timmarna på dygnet inte riktigt räcker till för mycket annat än det rent operativa i vardagen. Så hur tar man nästa steg för att vidareutvecklas?

SIQ Framgångsinsikt ger ett konkret beslutsstöd för dig och dina kollegor som jobbar i ett mindre företag eller i en avgränsad del av en större verksamhet. Det innebär inte alltid snabba lösningar men definitivt viktiga steg i rätt riktning.

Framgångsfaktorerna är definierade utifrån forskning och praktisk tillämpning. Besök www.siq.se för att komma till verktyget.

För mer information och samverkan, kontakta Anders Fundin, anders.fundin@siq.se

Stor outnyttjad potential hos våra småföretagare - Brighthouse

Strategier som ska främja näringslivet har svårt att nå fram till mindre företag i landsbygder. Det finns ett glapp mellan vad samhället vill och vad företagen är intresserade av. Insatsernas mål och därmed samhällets är att företag ska växa, anställa fler, vara innovativa och banbrytande medan många företagare vill vara just småföretagare och bibehålla en verksamhet utan att anställa fler.

Däremot vill företagen göra förändringar som gör att deras arbetsbörda minskar, så det finns mer tid till utveckling och effektivisering.

Projektet har också sett att stödsystemet ofta vänder sig till företag som har en hög digital mognad men vi kan utifrån kartläggningen se att de flesta mindre företag är digitalt omogna och här behöver mer fokus läggas. Dessa företag behöver konkreta insatser, utgå från att förbättra befintlig verksamhet, kompetenshöjas och därmed öka sin digitala mognad.

Projektet sammanfattar företagarnas behov till:

 • Ta sig förbi den passiva fasen
 • Genomföra självskattning av verksamheten
 • Ta fram en steg-för-steg plan för digitalisering/verksamhetsutveckling
 • Se till att ha trycket uppe i genomförandet av planen och justera vid behov
 • Se till att i vardagen förkovra sig och ta del av vad omvärlden gör
 • Ta del av stöd där det går

Så här kan stödjande funktioner fungera

 • Sök upp företag som fastnat i passiva fasen och hjälp dem konkret Börja med något som redan finns inom verksamheten för att förenkla/effektivisera arbetet.
 • Lotsa med utvecklingsverktyg och/eller insatser Börja med konkreta insatser som kan frigöra tid att utvecklas mer för att sedan kunna börja tänka strategiskt.
 • Plan för digitalisering/verksamhetsutveckling Utgå från företagets omedelbara behov till att tänka strategiskt med affärsutveckling.
 • Följ upp företagen och stötta i genomförandet Tänk på att företagarna ofta har tidsbrist. Bidra med en struktur som kan appliceras, agera bollplank och se utvecklingen som en gemensam utmaning.
 • Säkerställ möjlighet till utbildning och visa på goda exempel Skapa forum för att lära sig/testa och få inspel. Det kan handla om egen webbsida, marknadsföring och sökordsoptimering.
 • Stötta företag i att hitta och söka stöd för sin verksamhetsutveckling Att ha någon som kan guida till vilka möjligheter som finns ger företagarna en möjlighet att utvecklas.

Resultaten från projektet finns i en rapport.

Vill du veta mer, eller samverka, kontakta clara.fagerlind@brighthouse.se

Utveckla digital kompetens hos lokala företag - Argentis

Målet med satsningen är att öka små och medelstora företags digitala kompetens, i syfte att minska de digitala trösklarna och därmed öka företagens möjligheter att nyttja den digitala tekniken. Detta leder på sikt till bland annat ökad tillväxt och effektivitet hos företagen. Satsningen har skett i Region 10, tio inlandskommuner i Norr- och Västerbottens inland som samarbetar, nämligen Arjeplog, Arvidsjaur, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storuman, Vilhelmina och Åsele.

En lyckad metod har varit personliga möten och coachning med individuella företag. Argentis är verksamma i Arjeplog, en liten ort och har därför resurser att gå till väga på det sättet och samtidigt få ett stort genomslag bland de lokala företagen. En annan lyckad aktivitet var en temavecka i oktober, Marknadsföringsveckan, som innehöll föreläsningar och workshopar i egen regi, samt gästföreläsningar.

Tack vare individuellt anpassad coachning, har företagen kunnat höja sin egen digitala kompetens. Det möjliggör en digital utveckling som de annars många gånger inte haft möjlighet till. Genom att kunna nyttja den egna kompetensen hindras de inte längre i samma utsträckning av till exempel kostnader för att ta in extern kompetens.

Många företag har fått ökat självförtroende när det gäller digitala verktyg, och många gånger har omgående efter coachning kunnat visa utveckling i företagens sätt att marknadsföra sig på till exempel sociala medier. Genom projektet har också företag kunnat hitta nya sätt att samarbeta och samverka, på sätt som gynnar alla parter. Satsningen har också inspirerat företagare till nya affärsidéer tack vare att de kunnat se de digitala möjligheterna. Det här har varit en möjlighet att visa företagen att digitalisering är enklare än de tror, och att trösklar och hinder egentligen inte är så stora.

Vill du veta mer, eller samverka, kontakta lotta.lestander@argentis.se

Digital affärsutveckling Västernorrlands och Jämtlands landsbygder - Bron Innovation

Företag i landsbygder står inför särskilda utmaningar. De har ofta ett begränsat upptagningsområde av kunder, långa avstånd till nya kunder samt till leverantörer och saknar ofta samverkanspartners inom kompletterande verksamheter i sitt närområde. Genom att tillvarata digitaliseringens möjligheter, stärka förmågan att arbeta med digitala verktyg och ett aktivt arbete med affärsutveckling kan dessa utmaningar minska.

Dessa utmaningar är särskilt aktuella i Västernorrlands och Jämtland/Härjedalens län, som är glest befolkat och företagen har låg digitaliseringsgrad

Projektet har arbetat för att stärka företagens kompetens och förmåga att använda digital teknik och digitalisering som en del av sin företagsutveckling. Det har vi gjort genom att förfina och förädla två modeller som utarbetats tidigare av Bron Innovation som stöd för digital utveckling av företag, tillsammans med den verktygslåda som Almi tillhandahåller för affärsutveckling. Dessa modeller har utvecklats och slagits ihop så att de ger en mer övergripande bild av verksamhetens nuläge samt att de är mer anpassade mot målgruppen i språk och upplägg, vilket ger ett ökat värde för alla.

Projektet har genomfört 20 företagsexempel tillsammans med små- och mikroföretag där de fått möjlighet att affärsutveckla sin verksamhet med hjälp av digitala verktyg.

Resultaten från detta projekt har skapat en spridningseffekt för företagen där tröskeln för att förstå och vara intresserad av digitalisering har minskat för de deltagande företagen samt att de även har delat med sig av dessa lärdomar till andra i sitt nätverk.

Just ordet digitalisering har senaste åren fått en närmast negativ klang hos många små- och mikroföretag då det kan vara ett brett och otydligt begrepp. I detta projekt har företagen konkret sett vad digitalisering för just dem kan innebära, tydliga och snabba förändringar som att ta bort whiteboard-tavlan för planeringen och istället göra den digitalt, eller att se över hur företagets webbsida ser ut så att den fyller företagets behov att kommunicera med kunderna.

Läs intervjuer med deltagande företag på Bron Innovations webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du veta mer, eller samverka, kontakta lars.skandevall@broninnovation.se.

Applikation där entreprenörer får expertrådgivning via videosamtal - Conpetence

Företag i landsbygder möter många utmaningar. En är möjligheten att nå kompetens, expertis och affärsrådgivning som kan hjälpa deras företag att växa. Syftet med detta projekt var att göra det möjligt för företagare i landsbygder att nå experter inom affärsutveckling, företagande, digitalisering och marknadsföring genom en digital applikation med videosamtal.

Inom ramen för detta projekt har landsbygdsföretagare runtom i landet fått möjligheten att få expertrådgivning via videosamtal. Detta har bland annat skett i samverkan med aktörer såsom Almi Gävledala och Almi Östergötland. Projektet har även lett till att den digitala applikationen har anpassats så att den kan fungera bättre ute i orter där internetanslutningen är svagare. Ämnen som har varit särskilt populära är digital marknadsföring, digitala affärssystem och strategisk affärsutveckling.

Plattformen finns idag tillgänglig för entreprenörer på Ledarskapsjouren Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information och samverkan, kontakta Info@ledarskapsjouren.se

Digital rådgivning för landsbygsföretag i Värmland - Compare

Syftet med projektet är att skapa bättre förutsättningar för konkurrenskraft och hållbarhet för företag i värmländska landsbygder genom digital affärsutveckling. Nya och bättre anpassade erbjudanden stärker landsbygdsföretagen och utvecklar effektivare metoder för digital affärsutveckling. Ett är den digitala plattformen Be digital som har utvecklas utifrån rådgivar­perspektivet, vilket gör det möjligt att sprida till andra regioner.

Projektet är en samverkan mellan Visit Värmland, Almi Värmland och DigitalWellArena som drivs av Compare. Målet är att möta företag och genomföra rådgivningar med digitalt fokus. Där identifierar man företagens egentliga behov av digital affärsutveckling.

Be Digital baseras på DigJourneys 9 digitala motorer. De har varit en utgångspunkt i råd­givningen. Andra verktyg är lärplattform där rådgivare och adept tillsammans har dokumenterat utfallet av sina rådgivningstillfällen. Det digitala verktyget har hela tiden förbättrat sin matchnings­funktion, infört begreppet synonymer vid sök och utvecklat skalbarhet för fler rådgivarorganisationer att använda verktyget. Det finns utbildningsmaterial som beskriver hur en rådgivning går till och det finns instruktionsfilmer om hur man matchar och gör offertförfrågan.

Rådgivningen har givit adepten/företagaren nya värdefulla insikter som lett till förändringar i organisationen. Förändringsarbetet leder till att företaget står bättre rustat för framtiden och behåller eller utvecklar sin konkurrenskraft. Digitaliseringen öppnar upp för att företag kan fortsätta drivas och verka i landsbygder. Dett verktyg kan lätt skalas upp genom att låta andra rådgivarorganisationer använda plattformen i sin rådgivning.

På Be digital-plattformen be-digital.se kan du läsa mera. I verktygslådan hittar du inspiration och tips - bland annat en Handbok med kunskaper, lärdomar och erfarenheter inom Be digital, så att fler kan stötta företag i den digitala resan.

Vill du veta mer, eller samverka, kontakta mikael.holmgren@compare.se

Ramverk för digital transformation för landsbygders småföretag - DigJourney

I projektet har DigJourney utvecklat ett mognadstest och en kunskapsbas riktat mot mikroföretag. Inom ramen för projektet har DigJourney även utvecklat en helt ny tjänst, Changemkr, som tar ett helhetsgrepp på digital transformation. Det är en tjänst som på allvar kan skapa stor skillnad i att få dem som jobbar med storskalig förändring, att i högre grad lyckas.  

Tjänsten ger främjare och småföretag möjlighet att:  

1. Identifiera var företagen befinner sig och automatiskt skapa en digitaliseringsplan.  

2. Engagera medarbetarna i arbetet.  

3. Kompetensutvecklas i digitalisering.  

4. Få saker att hända i vardagen.  

Genom plattformstjänsten ”Changemkr” får företag goda förutsättningar i sin digitala affärsutveckling. Inom ramen för projektet har även företagsfrämjande aktörer genomgått DigJourneys utbildning i att leda digital transformation. Genom utbildningen får främjare goda förutsättningar att på ett än bättre sätt stödja företagen i sina transformationsresor.  

Behovsanalysen har varit rigorös och landat i en tydlig bild av de specifika behov som mindre företag i landsbygder har och som tjänsten behöver leva upptill. Projektet har låtit analysen ta tid och den sker löpande. Man har haft fokusgrupper, workshops och användartester. Att använda tänket med tjänstedesign, användaren i fokus, har varit framgångsrikt.

Projektet har även kommunicerat externt eftersom syftet har varit att DigJourney ska kunna stödja så många mikroföretag i landsbygder som möjligt i deras digitaliseringsresor. Genom utvecklingen av Changemkr erbjuds nu främjare och landsbygdernas mikroföretag ett nyutvecklat verktyg som kan användas varje dag i syfte att leda verksamheters digitala transformation.

Vill du veta mer, eller samverka, kontakta joakim@digjourney.com

Nytt metodverktyg för designdriven affärsutveckling - Stiftelsen Svensk Industridesign

Satsningen Hur stärker vi företag på landsbygderna? syftar till att utifrån en designprocess ta fram ett attraktivt och användarvänligt innehåll. Det ska stärka företagen i landsbygder i deras digitalisering och hållbara värdeskapande.

Målet var att identifiera behov hos mikroföretag, företagsrådgivare och designkompetenser och ta fram ett designdrivet och kundorienterat affärsutvecklingsverktyg. Verktygets fokus är alltså små landsbygdsföretag, hållbarhet och tjänsteutveckling; som främjar kreativt tänkande, handlingskraft och förmåga till förnyelse.

Satsningen har erbjudit kostnadsfria verktyg som är lätta att använda samt inspirerande företagsexempel med hög igenkänningsfaktor. Verktygets tilltal är inspirerande utbildande, coachande och nätverkande för att företagen ska använda design i sin affärsutveckling, strategiutveckling och innovation. Huvudfokus låg på nya teknologier och digitalisering av affären. Cirkulära affärsmodeller introducerades också.

Projektet har tagit fram Kunder, insikter och trender - ett metodverktyg för designdriven affärsutveckling. Det finns tillgängligt som digital handbok med tillhörande workshopmaterial. Verktyget underlättar den digitala affärsutvecklingen genom attföretag:

 1. systematiskt arbetar med sina kundrelationer och tar reda på kundens behov,
 2. får inblick och prioriterar bland aktuella trender inom teknologier och cirkuläritet,
 3. tar viktiga nästa steg i närtid samt strategiska beslut att agera på för framtiden.

En av vinster är att företag, tillsammans med företagsrådgivare och designkompetenser nu enklare kan starta, följa upp och agera för att få viktiga saker gjorda i företagens digitala affärsutveckling.

Materialet Kunder, insikter och trender - ett metodverktyg för designdriven affärsutveckling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns nu tillgängligt att fritt ladda hem, fritt använda och fritt ta vidare och vidareutveckla.

Vill du veta mer, eller samverka, kontakta fredrik.forsman@svid.se

Stärker företagsfrämjares kunskaper om landsbygdsföretag - Affärskompetens

Syftet med satsningen Landsbygdsfokus är att aktörer som främjar företagande ska få bättre kunskaper om vad företag i landsbygder behöver för sin affärsutveckling. Har de särskilda behov och utmaningar? Hur kan man i så fall på bästa sätt nå och stötta dem? Det handlar både om erbjudanden och kommunikation.Affärskompetens Sverige, Småföretagarnas Riksförbund och Sveriges Lantbruksuniversitet har i rapporten Företag på landsbygder – viktigare än någonsin sammanfattat varför det är angeläget att stötta och bidra till utveckling i den stora grupp småföretag som finns i Sveriges landsbygder. Projektet har även gjort fem kortfilmer i denna fråga och genomfört många föreläsningar.Kunskapen från Landsbygdsfokus ska bidra i dialogen kring hur vi i Sverige ännu bättre kan få den stora gruppen småföretagare på landsbygder att utvecklas utifrån deras faktiska behov. Dessutom arbetar Affärskompetens Sverige med att konkret stötta företag i deras utveckling, enligt en utarbetad metod som går att skala upp till hela Sverige.

Rapporter och filmer finns på verksamt.se

Läs mer på affarskompetens.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du veta mer, eller samverka, kontakta sara.hellberg@affarskompetens.se vera.andersson@affarskompetens.se

Utveckla företag på landsbygder i Västmanland - Region Västmanland

Företag upp till 49 anställda sysselsätter över 52 000 personer i hela Västmanland och är viktiga för ett attraktivt och levande Västmanland. Vi har därför undersökt förutsättningar för ökad digitalisering för dem i landsbygder i Västmanland. Vi ser att företagen vill verka och leva vidare där de finns - men har sällan tid att hänga med i den snabba teknikutvecklingen.

Det näringslivsfrämjande aktörerna i Västmanland har hög kompetens när det gäller digitalisering. De når företag som satsar på tillväxt och innovation. För företag som börjar ha en förståelse för digitalisering finns (således) goda stöd att söka/få. Det finns dock en utmaning i att få de små företagen att bli mer digitala. De har ofta behov av en ökad digital kompetens för att kunna använda tekniken. Företagen är oftast mer taktiska och operativa i sitt arbete och vi ser därför en utmaning i att nå dem.

Rapporten "Utveckla företag på landsbygden i Västmanland" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information och samverkan
kontakta: ann-margreth.hammar@regionvastmanland.se

Stärkt kompetens i användarcentrerad designmetodik - Svensk industridesign

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign har för Tillväxtverkets räkning samlat de projekt som beviljats medel i Landsbygdsuppdraget för att med designmetodik skapa ett kollektivt lärande i ett Lärlabb. Projektet använde en strukturerad process kring några gemensamma fokusfrågor som deltagarna önskat att lära sig mer om. Det handlade om att skapa förutsättningar för de egna projekten att bli långsiktiga och se gemensamma behov hos små och medelstora företag samt hos främjarna i systemet. 

Projektet har bidragit till att deltagarna kunnat se sin egen del och varandras delar som en helhet. Lärlabbet har på så sätt stärkt känslan av att alla bidrar till att hela Sverige ska kunna leva. Lärlabbet har skapat möjlighet för deltagarna att tänka på vad som skulle kunna vara värdefulla nya satsningar från Regeringskansliet för att uppnå sin mission. Projektet har lyckats identifiera utmaningar för målgruppen Små och medelstora företag i landsbygder. Denna satsning har skapat en gemensam struktur för lärande som förhoppningsvis bistår dem att leverera mer effekt och för Tillväxtverket insikter som kan utgöra underlag för återkoppling till Regeringskansliet. 

De meningsfulla samtalen har enligt deltagarna själva bidragit till att de på allvar kunnat integrera sin nya kunskap, kunna skapa mer långsiktighet, och givit möjlighet att följa effekter på lång sikt. Dessa verktyg, kunskap och relationer är ett kapital som kan göra stor skillnad om det fick leva kvar och om matchmaking med regionerna utvecklingsstrategier och Tillväxtverkets nya regionala uppdrag kunde utgöra ytterligare styrning. 

Vill du veta mer, eller samverka, kontakta pia.mcaleenan@svid.se

Öka digitaliseringen i små landsbygdsföretag - Region Gävleborg

Projektet har kartlagt förutsättningarna i Gävleborg för ökad digitalisering och framtida affärsutveckling hos små- och mikroföretag i landsbygder. I Gävleborg finns drygt 80 000 anställda i hela den privata sektorn. Flest finns i små- och mikroföretag (0 – 49 anställda) med 56 000 anställda. Företag med 0 – 9 anställda har 30 000 anställda.

Branscherna handel och bygg har drygt 20 000 arbetstillfällen varav majoriteten är i små- och mikroföretag. Byggbranschen är den minst digitaliserade branschen i Sverige och i Gävleborg är den förhållandevis stor. Handeln i sin tur är inne i en strukturomvandling som drivs av digitaliseringen, något som transportsektorn också stå inför.  

Intervjuer visar att begreppet digitalisering är ett problem för småföretagare och inte lätt att använda. Anledningen till att företag inte arbetar med digitala arbetssätt beror på att det inte finns tid, har svårt att se värdet och att det saknas pengar och kompetens. Detta stämmer överens med nationella undersökningar. Andra saker var kopplade till landsbygdsfrågor, som mötesplatser, service och fiberutbyggnaden.  

Kartläggning visar också att det företagsfrämjande systemet i Gävleborg har hög kompetens när det gäller digitalisering. Företagsfrämjarna är dock styrda mot den största branschen i länet, industrin, men majoriteten av sysselsättningen finns alltså i medelstora och större företag. Systemet verkar i dagsläget primärt också mot de högre nivåerna av digitalisering, då de flesta systemen är styrda mot tillväxtföretag och skalbara, nya affärsmodeller. 

Projektet har tagit fram ett metoddokument för att inspirera andra regioner att genomföra liknande kartläggningar.  

Projektet kan visa att många av företagen i kategorin små- och mikroföretag i bästa fall bara har grundläggande förståelse för digitalisering. Detta riskerar att skapa klyftor mellan företag vilket kan få konsekvenser för landsbygder, där företag slås ut, utifrån att sysselsättning och kanske service försvinner. 

En lärdom är att inte kommunicera ordet digitalisering med mindre företag, utan hellre utgå från verklig nytta och prata affärsutveckling då det är viktigare att företag tänker långsiktigt och strategiskt. Med detta kommer digitalisering. 

Vill du veta mer, eller samverka, kontakta martin.andaloussi@regiongavleborg.se

Utveckla företag på landsbygderna i Sörmlands och Uppsalas län - Coompanion

Projektet konstaterar att det finns ett glapp mellan stödsystemet och småföretag i landsbygder. Det leder till att dessa företag inte får den hjälp de vill ha och att stödaktörer ibland inte lyckas erbjuda rätt stöd. Projektet har lyft på locket till och genom aktiviteter (Samling Online, Samling Framåt och Samling Matcha) skapat en diskussion kring detta. Projektet visar att brist på förståelse för, och till viss del kunskap om, den andra sidans verklighet och utgångspunkt är grund för glappet.

Detta glapp har projektet genom Samling-aktiviteter jobbat med, både tillsammans med stödaktörer och företagare och också genom att samordna dem och få dem att fortsätta diskussionen. Insatsen går därför i linje med att stötta nationella, regionala och lokala stödaktörer inklusive myndigheter att jobba med koordinerade insatser för att stärka entreprenörskap på ett mer genomgripande och långsiktigt sätt, vilket var planen för projektet.

Insatsen har bidragit till bättre förståelse för värdet av digitaliserings möjligheter att skapa effektiv resursanvändning hos landsbygdsföretag, i och med att Samling Matcha lanserades som en form av resursbank både för stödaktörer och landsbygdsföretag. Projektet har även bidragit till att stödaktörer fått bättre kunskaper och insikter att jobba med landsbygdsföretagens behov och förutsättningar.

Förhoppningsvis är projektet ett första steg på en större resa, där andra stödaktörer tar stafettpinnen och diskussionen kan fortsätta, och där ökad samordning och samsyn kring stödsystemets funktion och utformning kan leda till en långsiktigt stark tillväxt i landsbygder.

Om projektet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du veta mer, eller samverka, kontakta anna.olsson@coompanion.se