Tillväxtverket
En kvinna och två män sitter vid ett bord och pratar.

Digital kompetens för affärsutveckling

Digitaliseringen skapar nya möjligheter för strategisk affärsutveckling. Digitala lösningar vässar samtidigt konkurrensen. Små företag måste stärka sin förmåga att hantera digitaliseringens möjligheter, risker och konkurrensfördelar för en ökad affärsnytta.

Företagen har ibland svårt att se den ekonomiska vinningen med den nya tekniken och hur denna kan anpassas för egen verksamhet och hur digitala arbetssätt och affärsstrategier kan vara en konkurrensfördel. En annan svårighet är att på egen hand välja bland de digitala verktygen som idag finns på marknaden. Digital kompetens är mycket en styrnings- och ledarskapsfråga men insikten om dess betydelse och förmågan att agera utifrån nya behov saknas ibland i de mindre företagen.

På den här sidan kan du inspireras av andra företagare som digitaliserat sin verksamhet och ta del av rapporter och annan kunskap.

Lär av andra och varandra

2018-2021 drev vi ett treårigt regeringsuppdrag, Höjd digital kompetens i små företags ledningar och styrelser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. I insatsen ingick elva projekt varav sju lite längre huvudprojekt och fyra kompletterande pilotprojekt. Nedan kan du läsa mer om genomförande, upplägg, erfarenheter och resultat från projekten.

Tina Karlsson

Verktyg för företag som jobbar kund­fokuserat med sälj och marknadsföring

I Skåne fick 140 företag testa verktyget Digital Scorecard som erbjuder strategiskt stöd och konkreta tips för hur arbetet med marknadsföring och sälj kan bli mer kundorienterat.

Janike Eleby

Nya mötesplatser och höjd digital kompetens hos kreativa bolag

För att accelerera den digitala utvecklingen hos sina medlemmar utvecklade Trade Partners Sweden ett verktyg där kreativa bolag får chansen att nätverka, lära och visa upp sina kollektioner i digitala showrooms.

Anna Petersson

Halländska företag fick verktyg för digital förändring

Hur kan små tjänsteföretag få in digitalisering i sitt ordinarie strategiarbete? Det var utgångspunkten i projektet Digiboard LEAD där tio företag utforskade en ny agil metod för att navigera rätt i sin digitala förändringsresa. Bakom projektet stod tillväxtarenan High Five.

Sofia Lundqvist

Pilotprojekt i Linköping rustar teknikföretag mot cyberhot

Sverige ligger långt framme när det gäller innovation och utveckling, men det finns ett stort behov av att öka kunskapen och medvetenheten inom cybersäkerhet. Det har Linköping Science Park tagit fasta på i projektet Cyber Security.

Fler projekt inom uppdraget

Anpassad rådgivning i digitalisering

Almi har en viktig roll i att coacha och leda företagen i deras strategiska målarbete och att komma närmare handlingsbeslut. Genom projektet vidareutvecklade de erbjudandet VD-grupp, ett koncept som alla Almi-bolag erbjuder.

Läs mer om projektet.

Be digital 2.0

De värmländska småföretagens generellt låga digitala mognad kan på sikt riskera konkurrenskraften. Genom att vidareutveckla Compares digitala kunskapsportal och matchningstjänst Be Digital ville projektet anpassa metodik och innehåll till mindre företags behov.

Läs mer om Be digital 2.0.

Höjd digital kompetens för Företagarnas medlemmar

Företagarna har en digital lärplattform för sina medlemmar. Samarbetspartnern Lexicon kunde utveckla en utbildning i digitalisering och verksamhetsutveckling för småföretag. Företagarna valde ut några regioner där deras medlemmar eller regionansvariga var som mest drivande och intresserade. Därmed var samarbetet i gång.

Läs mer om projektet.

Digitalt och säkert i styrelserummen

I takt med att bolag i innovationsmiljöer växer, tar in kapital och får fler ägare blir styrelse- och ledningsarbetet allt viktigare. Det hanteras stora mängder känslig information varför arbetet med digital säkerhet blir extra viktigt. Styrelsearbetet sker generellt i en ganska odigitaliserad miljö. Det fanns en potential i att effektivisera med ganska små medel. Det var utgångspunkten för GU Ventures projekt.

Läs mer om projektet.

Ledarskap i besöksnäringen i en digital värld

Den digitala mognaden bland besöksnäringsföretagen varierar. I en jämförelse med andra sektorer och branscher ligger näringen lite efter. En utmaning med att prata digitalisering är att förklara vad det innebär. Det är först när företagen förstår nyttan som de är villiga att lära mera och börja utveckla.

Läs mer om projektet som drevs av Stua.

Pilotprojekt

Styrelseutbildning i digitalisering för tillväxtbolag

Styrelseakademien Stockholm och samarbetspartnern Knowit identifierade ett hål i marknadsutbudet. Det fanns få eller inga utbildningar i digital affärskompetens för styrelse och bolagsledningar som specifikt riktade sig till små och medelstora företag. Därför drogs en pilotutbildning i gång.

Läs mer om projektet.

Tech for Good in Sub-Saharan Africa

Ett internationaliseringsprogram med syfte att ge inspiration, kunskap, nätverk och stöd till svenska tillväxtföretag som vill utforska affärsmöjligheter söder om Sahara.

Insatsen var ett mindre och fristående fortsättningsprojekt ("Go Africa") till Tillväxtverkets insats för förberedande internationalisering.

Projektet nådde det övergripande målet att öka antalet digitalt drivna svenska små och medelstora "techföretag" som gör affärer söder som Sahara. Det förbättrade också samarbetet mellan svenska och afrikanska företag. Deltagande företag fick 1–3 dagar med affärsrådgivning som anpassats till respektive företags specifika behov för att nå ut till marknaderna i södra Afrika.

Ett webbinarium anordnades för en bredare grupp av företag och andra deltagare från Sverige, Europa och Afrika. Under eventet ”pitchade” 9 av 10 företag sina affärsidéer. Tillfälle fanns också till nätverkande och matchmaking.

Deltagande företag: 10 startups/scaleups

Rapporter som tagits fram inom uppdraget

Säker digitalisering i små och medelstora företag - En kartläggning av initiativ och program som stöttar små och medelstora företag i arbetet att hantera informations- och cybersäkerhet.

Affärs­juridikens betydelse vid digitalisering - Kunskaper i affärsjuridik och lagstiftning kan påverka valen av digitala system och tjänster, kunder och leverantörer.

Resultat från pilotsatsningenUnder 2017–2019 drev Tillväxtverket två pilotinsatser för digitalisering: Digital och affärsjuridisk kompetens och Digital kompetens i styrelse och ledning.

Digital mognad i småföretag - I rapporten redovisar och diskuterar författarna begreppet digital mognad i småföretag och vad behoven av en ökad digital förmåga i praktiken kan innebära.

Digitala affärsrisker - Studien redovisar olika perspektiv på digitala affärsrisker och säkerhetsarbete i små och medelstora företag.

Informations­säkerhet -  Små och medelstora företags möjligheter och utmaningar att digitalisera och växa i en värld där informations- och cybersäkerhet blir allt viktigare

Slutrapport till regeringen - Uppdrag att utveckla kompetens om digitalisering i små företags ledningar och styrelser.

Programmodellen för regeringsuppdraget

Göra, testa, lära

Det är viktigt att testa nya insatser – också med fokus på frågor som inte alltid står överst på företagens önskelista. Omvärldsförändringar, ökad global konkurrens och mer komplexa digitala affärsmodeller ställer nya krav. Genom att testa nya insatser får Tillväxtverket en ökad kunskap om företagens behov och vi kan inspireras till fortsatta insatser och identifiera nya utvecklingsområden.

Brett spektrum av olika projektmodeller

Projekten i regeringsuppdraget för höjd digital kompetens i småföretag representerade olika främjarorganisationer, olika utmaningar och olika genomförandemodeller. De involverade många olika typer av företag, från många branscher och sektorer, en del mer tillväxtföretag än andra. Blandningen och bredden var en bra utgångspunkt för ett ökat lärande.

Lärdomar - företagens behov

Det finns ett behov och en potential i ett fortsatt arbete utifrån lärdomar och erfarenheter från regeringsuppdraget. Företagens kunskap om digitalisering för affärsutveckling, i synnerhet kopplad till digital säkerhet måste särskilt stärkas. Det är fortsatt viktigt att arbeta för att stötta företagens förändringsförmåga genom att involvera ägare, ledare och styrelse.

Förändringsarbete – att agera på ny kunskap

En övergripande slutsats är vikten av att företagens deltagande måste jacka in i rätt utvecklings- och mognadsfas. Förändringsarbete sker ofta i små steg, inkrementellt, och utgår ifrån grundläggande företagsanalyser. Småföretag saknar ibland insikter om betydelsen av förnyelse och förändringar. Fast kunskapen finns där agerar man inte alltid på denna.

Digitalisering och säkerhet - en integrerad del av affärsutveckling

Digitalisering är inte en separat aktivitet, utan en integrerad del av tillväxtföretagens affärs- och verksamhetsutveckling, som idag också särskilt hänger samman med företagens arbete med informations- och cybersäkerhet, internationalisering, affärsjuridik, hållbarhet och innovation. Extra viktig blir förmågan hos småföretagen att kunna omvärldsbevaka och analysera trender, marknader och kunder.

Ledarskapets roll för digitalisering

Företagandet går mot en ökad komplexitet där digitaliseringen adderar till behovet av förändring. De tillväxtföretag som lyckats väl med digitalisering har ett ledarskap som prioriterar och skapar förutsättningarna för det digitala förändringsarbetet.

Utbudet inom digital säkerhet inte helt anpassat till mindre företags behov

Erbjudanden och information på marknaden till mindre företag är oftast relativt okänt och mer fokuserat på informationssäkerhet som en intern fråga för organisationen än att se till de faktiska utmaningarna, de affärsstrategiska möjligheterna och affärsnyttan.

Stort ansvar på tjänsteleverantörer av IT-lösningar

Viktiga slutsatser är att det ligger ett stort ansvar på tjänsteleverantörer av olika IT-lösningar. Alla bolag pekar på sina leverantörer snett uppåt. Det lilla bolaget utgår ifrån att sin leverantör levererar säkert, där denna leverantör i sin tur utgår ifrån att sin leverantör är säker, och så vidare.

Behov av ökad beställarkompetens av digitala system hos köparna

Många leverantörer tycker även att företagen behöver bättre beställarkompetens. Många IT-produkter och tjänster är väldigt enkla att köpa och installera, när allt fungerar bra. Detta har betytt att beställarkompetens inte har varit nödvändig att ha inom IT-området.

Slutsatser från följeforskare och utvärderare

Några viktiga slutsatser från genomförandet av regeringsuppdraget:

  • Programmet uppnådde sitt syfte med en övervägande positiv inverkan på företagens digitala kompetens och nådde och engagerade också många medverkande företags styrelser och ledningar.
  • Medverkande företags digitala förkunskaper, många var väletablerade företag, verkar inte påverkat nyttan av deltagandet. Detta påvisar att programmet hade en positiv påverkan på företag oavhängigt digitala förkunskaper, vilket visar på vikten och behovet av fortsatta insatser.
  • Delmålet att öka företagens förmåga att ”bedöma och hantera risker vid digitalisering ur ett ekonomiskt perspektiv” visade på något svaga resultat.

Kontakt

Karin Östberg, ansvarig
E-post: förnamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Tel: 08-681 66 20