Tillväxtverket
En kvinna skriver på en post-it lapp på en vägg framför ett bord där det sitter människor.

Digital kompetens för affärsutveckling

Digitaliseringen skapar nya möjligheter för strategisk affärsutveckling. Digitala lösningar vässar samtidigt konkurrensen. Små företag måste stärka sin förmåga att hantera digitaliseringens möjligheter, risker och konkurrensfördelar för en ökad affärsnytta.

Företagen har ibland svårt att se den ekonomiska vinningen med den nya tekniken och hur denna kan anpassas för egen verksamhet och hur digitala arbetssätt och affärsstrategier kan vara en konkurrensfördel. En annan svårighet är att på egen hand välja bland de digitala verktygen som idag finns på marknaden. Digital kompetens är mycket en styrnings- och ledarskapsfråga men insikten om dess betydelse och förmågan att agera utifrån nya behov saknas ibland i de mindre företagen.

Tillväxtverket drev 2018-2021 ett treårigt regeringsuppdrag, Höjd digital kompetens i små företags ledningar och styrelse Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Genomförandet bygger på erfarenheter från Tillväxtverkets programmodell Kompetensutveckling för tillväxt i småföretag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Genom att stötta och utveckla verksamheten hos olika företagsfrämjande organisationer skulle uppdraget skapa förutsättningar för att stärka småföretagens digitala konkurrenskraft.

Kunskap som tagits fram inom uppdraget

I vår kunskapsbank för digital affärskompetens hittar du rapporter och annan kunskap som tagits fram inom uppdraget. Under våren kommer mer kunskap att publiceras på sidan.

Projekten

I insatsen drevs totalt elva projekt varav sju huvudprojekt och fyra pilotprojekt. Nedan kan du läsa mer om genomförande, upplägg, erfarenheter och resultat.

ALMI Mälardalen

Strategisk digitaliseringskompetens i ledningar och styrelser

Västmanland och Örebro

Målet var att utveckla strategier för och kapaciteten hos företagens ledningar. Målgruppen var en blandad grupp av småföretag med en viss digital grundmognad. Genom projektet vidareutvecklade Almi konceptet VD-grupp, ett koncept som alla Almi-bolag erbjuder. Vid gruppträffarna avhandlades starten av en digital resa, e-handel, marknadsföring och finansiering av den digitala resan (grundkonceptet Din Affär). Projektet bidrog också till att kompetensutveckla och förnya den egna rådgivningsmodellen. Dialoger och utbyte genomfördes med andra Almi-bolag inom ramen för Almis uppdrag för landsbygdsutveckling. Utbyte skedde också med Compare, ett annat projekt inom ramen för insatsen.

Deltagande företag: 8 företag, merparten mikroföretag

Compare

Be Digital 2.0

Värmland

Medlemsklustret Compare (IT, telekom, webb, kommunikation) utgick från sin etablerade metod för digital transformation och matchning Be digital för att vidare utveckla koncept och erbjudanden. Projektet erbjöd 13 öppna workshops om digitalisering i samverkan med lokala företags- och näringslivsfrämjare. Huvudnumret var ett fördjupande kompetensutvecklings- och rådgivningsprogram för en blandad grupp av småföretag. Tre IT-konsultföretag från Compares företagsnätverk engagerades för att testa och utveckla principerna och mognadstestet i Be digital-plattformen. Företagen fick individuellt fördjupande stöd och coachning för att identifiera behov och möjligheter med digitalisering.

Deltagande företag: 9 företag, de flesta mikroföretag, samt 167 företag i öppna workshops

Företagarna - i samarbete med Lexicon

Höjd digital kompetens för Företagarnas medlemmar

Östergötland, Stockholm, Mälardalen, Västra Götaland och mellersta Norrland

Syftet vara att genomföra fem utbildningar med tio företag där varje utbildning skulle generera en digitaliseringsplan för deltagande företag. Detta genomfördes i stort.

Genom Företagarnas regionala föreningar erbjöds småföretag utbildning och coachning både i grupp och individuellt i strategisk och operativ affärsplanering, till en viss del också i riskhantering. I utbildningen fick deltagande företag ta del av konkreta exempel för både intern och extern digitalisering som bokföringssystem, säljande webb – säljsystem kopplade till digital marknadsföring och molnbaserade verktyg för samarbete och projektplanering. Deltagarna fick också tips på digitala kanaler för omvärldsbevakning samt kunskap om hur företag kan analysera digitala uppföljningsleveranser ex vis kunddata. Tillsammans med utbildnings- och kompetensutvecklingsföretaget Lexicon utvecklade Företagarna också sin digitala utbildningsplattform med material, filmer och webbinarier. Lärdomar och insikter från projektgenomförandet tillgängliggörs och paketeras på plattformen.

Deltagande företag: 50, bred grupp av deltagare från olika branscher. Merparten mikroföretag

GU Ventures

Professionellt ägar- och styrelsearbete i en digital värld

Västra Götaland

Projektet syftade till att hjälpa ägargrupper, styrelser samt ledningar att utveckla och använda nya smarta digitala verktyg och arbetssätt, särskilt fokus var på digitala verktyg för styrelsearbetet. Bolagen har många komplexa situationer som rekrytering, produktutveckling investeringsrundor, samarbeten, lansering och utlandsexpansion. För att kunna fatta beslut, ofta snabba, krävs ordning och reda samt en säker digital miljö med ett tydligt fokus på säkerhetsperspektiv. Några utvalda styrelseplattformar testades på deltagande företag. Företagen valdes ut efter fördjupande behovsanalyser. Syftet var också att göra företagen mer säkra i sina val av digitaliseringsstrategier. Två företag tog också fram ägardirektiv inom ramen för projektet. En styrgrupp var engagerad till genomförandet.

Deltagande företag: 7 startups/scaleups

Halmstad Business Incubator - High Five

Digiboard LEAD

Halland

Syftet var att vidareutveckla tidigare framtagna affärs- och digitaliseringsverktyg och arbetssätt hur bolag kan skapa sig hållbara och långsiktiga konkurrensfördelar och bedöma digitala risker. Målet är också att få en ökad förståelse för förändringsbehoven i ledning och operativ verksamhet samt att addera ett mindset perspektiv. Precis som i High Fives generella processer arbetade projektet också agilt, med ett loopande och lärande. Genom användandet av nya digitala verktyg i processerna försökte de också inspirera företagens bolagsledningar att göra detsamma. Projektet screenade runt 30–35 bolag genom samtal och intervjuer och landade i 10 som ville gå vidare. Projektledare, omvärldsanalytiker och digital strateg, ett team av interna och externa personer, medverkade i alla workshops. High Five funderar nu på att anställa en UX-designer.

Arbetsmodellen i projektet

1 Now. Nuläge, vision och digital skattning.

2 Understand. Förstå och inspireras av sin omvärld

3 Inspiration.

4 Change. Våra möjligheter (Fem av företagen tog fram konkreta protyper)

5 Future. Val av framtidsstrategi

Projektet drevs med stöd från Region Halland och i samarbete med Högskolan i Halmstad. Både arbetsgrupp och styrgrupp var kopplade till projektgenomförandet.

Deltagande företag: 10 från olika branscher, både tjänste- och tillverkningsföretag, med stor variation i omsättning och ekonomi

STUA - Sörmlands Turismutveckling

Ledarskap i besöksnäringen i en digital värld

Sörmland

Det finns digitala utmaningar i besöksnäringen. Många företag arbetar med extern digitalisering som bokning, hemsidor och digital marknadsföring, men att använda digitalisering strategiskt i företagsutvecklingen görs i mindre utsträckning. Projektet syfte var att få digitalisering att bli en mer integrerad del av företagens affärsstrategier. Genomförandet byggde på erfarenhetsutbyte då chefer och ägare i små besöksnäringsföretag ofta är rätt ensamma i sin roll. STUA valde ut tio teman för nio deltagarträffar, en extra uppskattad föreläsning handlade om att applicera lean-metoden för tjänsteverksamheter. STUA utvecklade och använde sig också av en lärplattform där deltagarna hade möjlighet att kommunicera med varandra och ta del av material från träffarna.

Projektet drevs med stöd från Region Sörmland.

Deltagande företag: 10 besöksnäringsföretag

Trade Partners Sweden , TPS

Digitala showroom och kunskapsplattform

Nationellt

Digitala showroom

Nationellt

Projektets fokus var att accelerera den digitala utvecklingen hos medlemsföretagen och hos företag som ingår i Stockholm Fashion Districts. Satsningen vände sig särskilt till ledningen inom företag som agenturer, distributörer och designers/tillverkare inom mode, men också inrednings- och möbelföretag m.fl. Insatsen kompletterade TPS rådgivning inom juridik med digital affärsutveckling, handel och internationalisering. Efter pandemins utbrott blev projektets huvudsyfte att bygga en digital plattform för företagen. Företagen behövde också stöttning generellt i digitalisering även om många av medlemsföretagen redan arbetar digitalt och t om har egna B2B- och B2C-plattformar. Generellt ligger dock kreativa näringar efter i digitaliseringen trots att det är en stor exportindustri. Projektet hade tre ben:

Den digitala plattformen byggdes för att fungera som ett digitalt showroom, för varje varumärke, motsvarande ett eget rum på en mässa, och för en branschspecifik matchning. Plattformen anpassades också för användning i mobil. Dessutom vidareutvecklade TPS sin kunskapsbank med artiklar och filmer om exempelvis digitala säljmöten, affärsutveckling och bolagsstyrning.

Projektet arrangerade utbildningar med teman halvårsvis, exempelvis ”AI, digitalisering och level up” samt ”Modeindustrin efter coronan”.

Projektets tredje ben var nätverksbyggande. Att koppla samman företag är en viktig uppgift för TPS som förbund.

Vissa justeringar blev nödvändiga i genomförandet till följd av pandemin, exempelvis att förlägga delar av aktiviteterna med företagen till genomförandet av ett i stora delar digitalt Fashion Week.

Projektet drevs med stöd från Region Stockholm och med studenter från Hyper Island som samverkanspartner (förstudie)

Deltagande företag: 13 småföretag inom de kreativa näringarna

Pilotprojekt

Styrelseakademien Stockholm - i samarbete med Knowit

Digital affärsutveckling för små och medelstora tillväxtbolag - Styrelseutbildning i digitalisering

Stockholm

Syftet med projektet var att erbjuda en småföretagsanpassad styrelse- och ledningsutbildning för att lyfta deltagarnas digitala affärskompetens, en slags instegsutbildning i digital affärsutveckling och digital strategi. Med utgångspunkt i rapporter och egna undersökningar genomfördes en digital pilotutbildning, två halvdagar av digital workshop och med material och övningar samt slutprov i en lärplattform. Projektet undersökte och testade ett antal lärplattformar först. Utbildningen avsåg att adressera ett hål i marknadsutbudet. Utbildningen träffade rätt i sak. Formatet har en stor potential att vidareutvecklas. Både Styrelseakademien och Knowit har lärt mycket om målgruppen mindre företag och hur utbildningar ska marknadsföras och förpackas. Styrelseakademien planerar för fler utbildningar och sprider kunskap inom Styrelseakademien.

Deltagande företag: 11 representanter för styrelser, ledning och ägare

Almi Skåne - i samarbete med Kunskapspartner och Region Skåne

Digital Scorecard - En digital strategi för försäljning och marknadsföring

Skåne

Digital Scorecard var ett fortsättningsprojekt som utgår ifrån tidigare grundkoncept och lärdomar.

Syftet med projektet var att mindre företag ska kunna öka sin lönsamhet och konkurrenskraft genom att arbeta mer strategiskt med sina digitala sälj- och marknadsföringsprocesser.

Verktyget är visuellt och hjälper verksamheter att kartlägga sin digitala strategi inom sälj- och marknadsföring. I projektet erbjuds företag att göra en nulägesanalys (Digital Scorecard-analys), kartlägga digitala aktiviteter genom hela kundresan inklusive eftersäljnings-processen, ta fram en handlingsplan samt implementera och följa upp planen. Under webbinariet fick alla deltagare göra en light-version av Digital Scorecard med 18 frågor. De företag som ansökte för fortsatt deltagande gjorde en s.k. Pro-version om 180 frågor, deltog i workshops samt fick individuell rådgivning och coachning med Almi-rådgivare och externa experter.

Projektet drevs med stöd från och i nära samarbete med Kunskapspartner och Region Skåne.

Deltagande företag: 130 (800 företag i webbinarier)

Linköping Science Park - i samverkan med advisory board

Cyber Security Pilot - Pilotutbildning inom cybersäkerhet

Östergötland

Syftet med pilotprojektet inom cybersäkerhet var att öka kunskap och beredskap i avancerade små teknikföretag. Målgruppen var ledning och styrelse. Det är viktigt att svenska innovationsbolag får rätt förutsättningar att skydda sina kunskapstillgångar. Pilotutbildningen innefattade fem tillfällen, där deltagande bolags fick kunskap om hur de kan skapa arbetssätt som integrerar säkerheten redan i tidiga utvecklingsskeden, i såväl affärsutveckling, produktutveckling som i löpande verksamhetsförvaltning. Mest uppskattat var det när föreläsarna gick igenom verkliga case. Temaområdena var cybersäkerhet, riskhantering, datakommunikation, lagkrav och organisation. Projektet drevs operativt genom rådgivning och stöd från en s.k. advisory board av experter från 13 större bolag.

Projektet bidrog till att stärka deltagande företags insikter, intresse och förmåga avseende cybersäkerhet och även stärka säkerheten i sina erbjudande till sina kunder. 12 av 19 bolag påbörjade ett strukturerat riskanalysarbete i form av en handlingsplan under ledning av tre experter inom riskhanteringsarbete i en heldags workshop.

Projektet genomförde också en nationell kartläggning och analys av nuläget på cybersäkerhetsområdet - i samverkan med SecurityLink, ett strategiskt forskningscentrum (ett samarbete mellan Linköpings universitet, Linköping SP, KTH och FOI).

cyberrapportv5.pdf (linkopingsciencepark.se)

Deltagande företag: 19 små techbolag

Tech for Good in Sub-Saharan Africa

Go Africa - Tech for Good Initiative - ett internationaliseringsprogram med syfte att ge inspiration, kunskap, nätverk och stöd till svenska tillväxtföretag som vill utforska affärsmöjligheter söder om Sahara.

Nationellt

Insatsen var ett mindre och fristående fortsättningsprojekt ("Go Africa") till Tillväxtverkets insats för förberedande internationalisering.

Projektet nådde det övergripande målet att öka antalet digitalt drivna svenska små och medelstora "techföretag" som gör affärer söder som Sahara. Det förbättrade också samarbetet mellan svenska och afrikanska företag. Deltagande företag fick 1–3 dagar med affärsrådgivning som anpassats till respektive företags specifika behov för att nå ut till marknaderna i södra Afrika.

Ett webbinarium anordnades för en bredare grupp av företag och andra deltagare från Sverige, Europa och Afrika. Under eventet ”pitchade” 9 av 10 företag sina affärsidéer. Tillfälle fanns också till nätverkande och matchmaking.

Deltagande företag: 10 startups/scaleups

Kontakt

Karin Östberg, ansvarig
E-post: förnamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Tel: 08-681 66 20