Tillväxtverket
Ett nätverk i stål

Data som strategisk resurs

Data är en central del av den pågående digitaliseringen och är viktigt för Sveriges konkurrenskraft, för utvecklingen av hållbara affärsmodeller och möjliggör effektivisering.

Tillväxtverket fick uppdraget att främja små och medelstora företags förmåga att använda data som strategisk resurs sommaren 2019.

Under våren 2020 presenterade vi en kartläggning och analys med fokus på branscher där kunskapen om data är låg. I rapporten pekas de branscher ut som är extra intressanta att rikta sig till för att utveckla små och medelstora företags förmåga att utveckla nya affärer med hjälp av data.

Resultat av kartläggningen

Kartläggningen visar bland annat att kunskapen om data varierar inom och mellan olika branscher. Små och medelstora företag behöver hjälp att förstå nyttan av att använda data i sin verksamhet. Offentliga myndigheter kan stimulera användandet av data genom riktade insatser och branschsamarbeten är viktiga som stöd för att hitta stabila strukturer för delning av data. I det arbetet kan också större företag vara en motor. Gemensamma standarder för data, datakvalité och tydliga regler för vad och hur data kan användas kommer att vara viktiga frågor för ett ökat användande av data.

Kartläggningen resulterade i utlysning och pilotprojekt

Under sommaren öppnade Tillväxtverket en utlysning riktad mot Transportsektorn, Tillverkningsindustri, Gröna näringar och Besöksnäringen för att hitta bra projekt som har till syfte att stimulera användandet av data i branschen. Utlysningen stängde den 20 augusti och piloterna kommer under hösten presenteras närmare.

Tillväxtverket ska i uppdraget samverka med Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap och Myndigheten för Digital Förvaltning. Data och digitalisering gör företag mer sårbara och kunskap inom data och informationssäkerhet är nödvändigt för att kunna nyttja den fulla potentialen som data för med sig. Privata företag behöver också ha god och lätt tillgång till offentlig data av god kvalité.

Kartläggning - Data som strategisk resurs

I den här studien får du en genomlysning av hur olika branscher arbetar med data, hur stödstrukturer och innovation ser ut. Analysen utgår ifrån övergripande dokumentstudier, tankesmedjor med experter inom fem branscher och intervjuer med företag och branschrepresentanter.

Läs kartläggningen

Bakgrund

Regeringens pressmeddelande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om Tillväxtverkets uppdrag att främja små och medelstora företags förmåga att använda data som strategisk resurs

Kontakt

Viktoria Dagobert Spong, fornamn.efternamn.efternamn@tillvaxtverket.se