Tillväxtverket

Kunskap om internationell paketering

Inom kort öppnar ansökan för att delta i kompetensutveckling kring paketering av resor för utländska besökare. Mellan den 3-20 augusti kan småskaliga svenska researrangörer ansöka om att få delta.

Tillväxtverket driver ett pilotprojekt för att stärka småskaliga svenska arrangörer som särskilt fokuserar på paketering av natur- och kultur upplevelser i olika delar av landet. Vi genomför en kompetens­utvecklingsinsats för ett 10-tal företag från olika regioner under september till november 2020. Tillväxtverket samarbetar med Visit Sweden som leder en seminarieserie, med föreläsningar och workshops under förmiddagar och arbete med det egna företaget under eftermiddagar. Framtaget material kommer att bearbetas och tillgängliggöras online.

Upplägg

Seminarieserien tar sammanlagt 6 veckor. Det är två veckors arbete varje månad under september till november 2020. På grund av Coronapandemin genomförs seminarieserien digitalt, under förmiddagar valda veckor samt i form av eget arbete eftermiddagar samma veckor.

Via digitala seminarier och workshops får deltagarna bland annat kunskaper inom det internationella reseledets behov, fördjupad marknadskunskap, digital närvaro, hållbarhet och säkerhet, affärsrelation och affärslogik. Du kommer också få del av trender, omvärldsspaning och prognoser.

Det hela avslutas med ett deltagande vid en internationell turismmässa. Beroende på utvecklingen av Covid-19 kan det komma att ändras.

Vem kan delta?

Insatsen är riktad till svenska småskaliga researrangörer. De företag som har bäst möjlighet att tillgodogöra sig insatsen väljs ut av Tillväxtverket efter en kriterielista, i samråd med regionala turismverksamheter och regionalt utvecklingsansvariga. Observera att företag inte förväntas kunna svara upp mot alla kriterier.

Ett krav är att deltagande företag medverkar i enkätuppföljning och telefonintervju efter kompetensutvecklingen är slut.

Kriterier

1. Grundläggande företagskriterier

Företaget ska:

 • ha möjlighet att kunna delta i insatsen under hela projektperioden sep-nov 2020
 • ha F-skattsedel
 • ha sin ekonomi i ordning
 • ska vilja växa
 • ha en hållbarhetsstrategi, policy eller plan
 • god etik, följa rekommendationer och beslut av offentliga organ, såsom Allmänna Reklamationsnämnden
 • ha ett säkerhetstänkande och utvecklad säkerhetsplan för aktuella produkter
 • vill verka för en positiv utveckling av den svenska resebranschen
 • tillgång till internetuppkoppling, dator och Microsoft Officepaket

2. Grundläggande ingångsvärden för projektet

 • Vill arbeta på en internationell marknad
 • Goda språkfärdigheter, minst engelska och tyska om fokus är på tyskspråkiga marknader, franska om Frankrike, mandarin Kina osv
 • Intresse för att utveckla hållbara erbjudanden och paket

3. Internationell erfarenhet

 • Har tagit de första stegen mot en internationell marknad, t.ex. tagit emot bokningar från internationella researrangörer, internationella kunder
 • Har erfarenhet av att paketera andras svenska erbjudanden, tematiskt eller för en destination samt har viss erfarenhet av paketering till internationellt reseled
 • Har erfarenhet och förståelse för kontinuerlig produktutveckling från enskild produkt ex.vis:
  • Metodisk idéutveckling
  • samskapande av nya produkter
  • paketering och distribution till marknad
  • förståelse för en långsiktighet i framtagandet av erbjudanden
 • Erfarenhet av betalningar för internationellt reseled
 • Arbetar med kvalitetskontroll (support, klagomål och kundnöjdhet)

4. Meriterande kriterier

Agerar på flera marknader

Vill på sikt agera över hela landet

Har erbjudanden med flera teman

Det är särskilt meriterande om:

Du har bred och långvarig erfarenhet av entreprenörskap i besöksnäringen. Har paketerat andras svenska erbjudanden, tematiskt eller för en destination under mer än 3 år.

Att företaget har en eller flera hållbarhetscertifieringar.

Prata gärna med någon i din regionala turismorganisation för att få dennes bedömning om du och ditt företag kan vara rätt för projektet. För de företag och regioner som inte kommer med i pilotprojektet kommer vi att se till att kursmaterialet blir tillgängligt i efterhand.

Ersättning till deltagande företag

Företagen ersätts med sin lönekostnad samt sociala avgifter för den person som deltar. Ersättningen betalas ut mot underlag i form av lönespecifikation baserat på den faktiska lönen. Dock högst med 30,000 kr i månadslön plus lagstadgad social avgift (i nuläget 10.21 %, normalt 31,42 % 2020). Om en gemensam resa till en internationell mässa för turism kan genomföras i slutet av pilotprojektet tillkommer ersättning för mässavgift samt bidrag till hållbart resande och logi.

Statsstödsreglerna

Observera att projektet omfattas av statsstödsreglerna. Stöd till företag beviljas som så kallat försumbart stöd enligt § 13 förordningen (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag. De EU-rättsliga bestämmelserna om försumbart stöd framgår av Europeiska kommissionens förordning Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse (EUT L 352, 24.12.2013, s. 1-8). Tillväxtverket ansvarar för att kraven för försumbart stöd är uppfyllda.

Detta innebär att företag måste informera Tillväxtverket om vilka andra offentliga stöd som företaget får och har fått de senaste tre åren. Stöd till korttidspermittering räknas inte som statsstöd. Nedan intyg ska bifogas ansökan.
Information och intyg om försumbart stödWord

Hur ansökan går till

Företag kan ansöka om att delta i seminarieserien från den 3 - 20 augusti. Ansökan sker digitalt via "Min ansökan" på Tillväxtverket.

Från och med den 3 augusti kan du ansöka här!

Guide till hur du fyller i din ansökan!PDF

Kontakt

Christina Rådelius, Tillväxtverket, 08-681 6507, fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se (semester till 10 augusti)

Marie Gyllenberg, koordinator för besöksnäringen, Tillväxtverket (nås till och med 3 juli och från den 5 augusti), 08-681 9248, fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Sanna Berg, Tillväxtverket, fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se (nås fram till 10 juli)