Tillväxtverket

Intervju: Turism och besöksnäring efter corona­pandemin

Tillväxtverket har tagit fram en analys av coronapandemins effekter på turism och besöksnäring tillsammans med rekommendationer och förslag för det fortsatta arbetet. Erika Rosander som lett arbetet svarar på frågor kring arbetet.

Vad är syftet med analysen?

Analysens syfte är att ge oss en uppdaterad förståelse av nuläge och förutsättningar för utveckling av turism och besöksnäring i Sverige, mot bakgrund av de effekter som Coronapandemin hittills gett och väntas ge framöver. Det ger oss även en samlad omvärldsanalys. Tanken är också att vi ska göra någon form av scenarioanalys, där vi fångar upp faktorer som sannolikt kommer att vara relevanta för turismens utveckling, men där det är svårt att idag avgöra vilka, hur länge och i hur hög omfattning de kommer att påverka resande och turism. Det är få bedömare som tror att den globala turismen snabbt, om någonsin, kommer återhämta sig till vad den var före Corona. Hållbarhets- (och då inte minst ekonomisk hållbarhet) och hälsofrågor spås till exempel få ett mycket större fokus framöver, på samma sätt som säkerhetsfrågor fick ett helt nytt fokus efter 9/11.

Vad ska analysen användas till?

Analysen ska kunna användas som underlag för verksamhetsplanering när den akuta Coronakrisen lagt sig. Den ska också kunna lämnas till Näringsdepartementet som stöd för bland annat arbetet med den nationella strategin och för utformning av regeringsuppdrag. Vidare ska den kunna användas som planeringsstöd av regionala aktörer, myndigheter, statliga bolag och aktörer i näringen.

Vilket underlag använder ni er av?

Vårt arbete tar avstamp i ett internationellt perspektiv samt i Tillväxtverkets och andra organisationers data och analyser här i Sverige. Vi har tacksamt tagit emot underlag och inspel från regioner, destinationer, branschorganisationer, företag och andra.

Kan ni vara med och berätta om rapporten i seminarier och på möten?

När den första versionen av analysen är klar kommer vi gärna, i så hög utsträckning vi kan, och berättar och diskuterar den fortsatta utvecklingen med relevanta aktörer.

Kontakt

Erika Rosander, utvecklings- och samordningsansvarig Turism och besöksnäring, Tillväxtverket
e-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se