Tillväxtverket

Resultat från Workshops

På eftermiddagen delades deltagarna upp i grupper för att arbeta med tre frågor i workshops. Här hittar du referat från diskussionerna.

Viktiga reseanledningar idag - Workshop 1

Workshop 1 inleddes med att mötesdeltagarna ombads att i mindre grupper enas kring vilka som är Uppsala läns tre viktigaste "dragare" och största reseanledningar idag.

Uppsalas kulturhistoriska besöksmål som Uppsala slott, Gamla Uppsala och Domkyrkan ansågs vara viktiga dragare och reseanledningar. Dessutom lyfte mötesdeltagare fram Universitetet, Lennakatten och Vallonbruken i Älvkarleby som viktiga besöksmål. Traditioner som Kulturnatten och Valborg framhölls även som viktiga dragare. Mötesdeltagare framhöll även att Welcome Uppsala har visat att Uppsala kan vara en evenemangsstad i världsklass.
Linné framhölls som en viktig dragare i Uppsala. Eftersom många utländska besökare lockas av att besöka Skandinavien för att få naturupplevelser såg mötesdeltagare en möjlighet i att koppla samman naturmiljö med Linné. Dessutom lyftes naturmiljön i Roslagen, Östhammar, Älvkarleby och Gysinge fram som viktiga dragare.
Närheten till Arlanda lyftes fram som en viktig tillgång. Mötesdeltagare lyfte även fram betydelsen av att kunna ta sig fram med bil, till exempel för målgrupper som inte har möjlighet att ta sig fram med cykel eller till fots.

Utmaningar - Workshop 2

Workshop 2 inleddes med att mötesdeltagare ombads att i mindre grupper enas kring vilken som är länets största utmaning för att besöksnäringen ska kunna öka sin dragningskraft och locka ännu fler besökare.

För att kunna utveckla besöksnäringen lyfte mötesdeltagare fram behovet av att samordna olika aktörer som jobbar med besöksnäring i länet och att arbeta länsöverskridande. Betydelsen av gemensamma databaser och gemensam hemsida underströks. En mötesdeltagare påpekade att en gemensam databas redan finns som heter Basetool.
Behovet av en aktör som driver på samarbete och samverkan inom besöksnäringsfrågorna lyftes fram. Mötesdeltagare såg till exempel framför sig att det finns utmaningar i att få olika kommuner att samarbeta. En mötesdeltagare påtalade att det finns möjligheter att samverka kring den kulturplan som redan finns.

Mötesdeltagare påpekade även att en stor utmaning är att det behövs entreprenörskap och affärsmässiga företag inom besöksnäringen. Dessutom framhölls vikten av kommunikationer och att koppla ihop vandringsleder.

Vikten av att samverka kring tjänsteprodukter och paketering framhölls. Mötesdeltagare framhöll även betydelsen av tillgänglig information om vad som finns i länet idag och vad som kan vidareutvecklas.

Mötesdeltagare föreställde sig att det är nödvändigt att samarbeta med resebolag som paketerar resor för att kunna locka till sig massturism till Uppsala.
Dessutom framhölls behovet av mer kunskap och utbildning inom besöksnäringen och att det är viktigt att offentliga aktörer, universitet, arbetsgivare och näringslivet tar finansiellt ansvar för detta. Mötesdeltagare underströk även vikten av att utveckla en attraktiv plats att leva på.
Dessutom påpekade mötesdeltagare att det finns stora skillnader i länet i utbud av logi.

Framtida potential  - Workshop 3

Workshop 3 inleddes med att mötesdeltagare ombads att i mindre grupper diskutera om det finns outnyttjad potential i regionen som kan vara länets framtida stora reseanledning.

"Konstsafari" och "Konst på väg" framhölls som strålande exempel på samverkan i regionen som har potential att kunna vidareutvecklas. Mötesdeltagare såg också framför sig att det finns potential att utveckla av kuststräckan med farleder och strandhugg. Mötesdeltagare framhöll även att ett "Linnaeus Creativity Center" skulle kunna bli ett slags Tom Tits.

Dessutom framhöll mötesdeltagare att det vore en utvecklingsmöjlighet att kombinera naturupplevelser och kulturarv med färdiga turistpaket som till exempel fiske, temabaserade vandringar, cykel och ridning.

Mötesdeltagarna påpekade även att det är viktigt med hållbar turism. Dessutom framhölls att Uppsala är rikt på historia från olika epoker vilket i sin tur kan utgöra en viktig reseanledning. Mötesdeltagare såg framför sig att det finns möjlighet att utveckla besöksmål som inte skiljer olika historiska tidsåldrar åt utan som följer den historiska utvecklingen till exempel vikingar, vallonbruk och universitetet.

Vidare framhölls att Uppsala skulle kunna locka till sig utländska besökare som är intresserade av släktforskning. Naturen och stillheten ansågs kunna locka utländska besökare. Närheten till Arlanda lyftes även fram som en viktig tillgång. Mötesdeltagare lyfte även fram de många karaktäristiska miljöer som finns och möjligheten att till exempel kommersialisera Upplandsleden.

Tillbaka till artikel om Besöksnäringsturnén i Uppsala

Tillbaka till kartanBehandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.