Tillväxtverket

Stort intresse för besöks­näringen

Nästan hundra personer samlades för att diskutera den svenska besöknäringens utveckling, utmaningar och möjligheter när Besöksnäringturnén gjorde ett stopp i Uppsala i november 2015.

Att svensk besöksnäring är en tillväxtnäring som bland annat bidrar till sysselsättning och exportvärde blev tydligt under dagen. Likaså åskådliggjordes hur besöksnäringsfrågorna omfattar flera olika aktörer. Under seminariet fick mötesdeltagarna möjlighet att diskutera vilka som är Uppsala läns viktigaste besöksmål idag och hur besöksnäringen skulle kunna öka sin dragningskraft. De fick också reflektera över möjlig outnyttjad potential som skulle kunna bli länets stora framtida reseanledning.

Kulturhistoriska resmål viktiga

Mötesdeltagare framhöll att Uppsalas kulturhistoriska besöksmål som Uppsala slott, Gamla Uppsala och Domkyrkan är viktiga reseanledningar idag. Dessutom lyftes naturmiljön i Roslagen, Östhammar Älvkarleby och Gysinge fram som viktiga reseanledningar. Mötesdeltagare lyfte fram vikten av samverkan för att kunna vidareutveckla besöksnäringen. Kuststräckan och kombinationen av natur- och kulturupplevelser ansågs ha potential att utvecklas till stora reseanledningar i framtiden.

Tomas Stavbom, Regionförbundet Uppsala län, informerade om framtagandet av en ny regional utvecklingsstrategi och den nya regionbildningen. Under presentationen underströks vikten av att ha en tydlig vision för regionens utveckling och att tydligt visa vad regionen har att erbjuda. Vidare beskrevs utmaningar inför framtiden och hur den nya regionala utvecklingsstrategin ska genomsyras av perspektivet hållbar utveckling. Dessutom framhölls behovet av hållbar turism och att Uppsala har goda förutsättningar att utveckla en hållbar besöksnäring.

Magnus Nilsson, ordförande Svensk Turism AB, presenterade hur besöksnäringen har vuxit över tid och att svensk besöksnäring är en basnäring. Under presentationen beskrevs den påtagliga konkurrensen mellan olika besöksmål i världen. Han betonade behovet av investeringar och vikten av att besöksnäringen får vara en del av samhällsplaneringen. Dessutom beskrev han hur samverkan är ett medel för att åstadkomma gemensamma mål.

Katrien Vanhaverbeke, chef Arena för Tillväxt

Katrien Vanhaverbeke

Samverkan och strategisk planering

Katrien Vanhaverbeke, Arena för tillväxt, berättade att besöksnäringen är en av de snabbast växande näringarna i Sverige. Under presentationen underströks att det krävs samverkan och strategisk planering för att kunna utveckla besöksnäringen och ta vara på den tillväxtpotential som näringen har att erbjuda. Hon berättade om hur besöksnäringsfrågorna berör olika aktörer, både offentliga och privata. Dessutom beskrev hon hur besöksnäringen ökar kommuners attraktivitet och skapar fler arbetstillfällen på lokal. regional nationell och internationell nivå.

Åsa Stengel Egrelius, Visit Sweden, presenterade Visit Swedens arbete för att öka turismen till Sverige. Under presentationen beskrev hon hur Visit Sweden marknadsför Sverige på ett antal prioriterade marknader. Dessutom presenterade hon vilka målgrupper som är mest intressanta att marknadsföra Sverige som besöksmål gentemot. Hon belyste även betydelsen av effektiva kommunikationskanaler för att nå olika typer av resenärer.

Ulrika Nisser, Tillväxtverket, talar på besöksnäringsturnén i Uppsala

Ulrika Nisser, Tillväxtverket

Ulrika Nisser, Tillväxtverket, beskrev hur Tillväxtverket arbetar med att stärka företags konkurrenskraft. Hon berättade hur turismen bidrar till ökad sysselsättning och att turismens exportvärde ökar snabbare än Sveriges totala export. Hon presenterade dessutom erfarenheter från projektet Hållbar Destinationsutveckling och viktiga processer för att skapa långsiktig destinationsutveckling.

Handeln viktig för besökare

Elisabet Elmsäter, Svensk Handel, informerade om att handeln en viktig del av besöksnäringen. Hon beskrev hur shoppingturismen i Sverige har vuxit i betydelse och hur turism ökar dagligvaruhandeln. Dessutom presenterade Ann-Christin Hedebrant sitt arbete med butiken Thuns som bland annat säljer kläder och heminredning och hur butiken lockar långväga besökare. Under presentationen framhölls betydelsen av att handeln och besöksnäringen samarbetar och ser varandras roller.

Stefan Pettersson, Destination Uppsala

Stefan Pettersson

Visit Uppland utvecklar Uppsala län

Toni Jonsson, Regionförbundet Uppsala län, presenterade Visit Upplands (Regionförbundet Uppsala län) arbete med att utveckla besöksnäringen i Uppsala län. Vidare beskrevs behovet av samverkan mellan flera olika aktörer för att kunna utveckla besöksnäringen.

Stefan Pettersson, Destination Uppsala, presenterade Destination Uppsalas arbete med att locka besökare till Uppsala kommun och Uppsala län. Dessutom beskrev han vilka målgrupper som lockas av att besöka Uppsala och vad som lockar besökarna.

Charlotte Säfström, Vd, Hotell von Kraemer, berättade om sitt arbete med att utveckla och marknadsföra Hotell von Kraemer. Hon berättade också om hur hotellet samarbetar med andra aktörer för att marknadsföras och utvecklas.

Planprocesser behöver snabbas upp

Thomas Laurell, Visita, presenterade utmaningar som Visitas medlemmar ser inom näringen. Han framhöll hur företagsklimat påverkar företagares förmåga att utvecklas. Han beskrev behovet av snabbare planprocesser och hur den fysiska och digitala infrastrukturen är avgörande för näringen och dess tillväxt. Han framhöll även vikten av att näringens kompetensförsörjningsbehov tillgodoses och att det är viktigt att utveckla en politik som är anpassad för tjänstesamhället.

Text: Sweco

Resultat från Workshops

Tillbaka till kartan

Ort: Uppsala

Antal deltagare: 75

Arrangör: Region Uppsala, Visit Uppland

Logotyp region Uppsala
Logotyp Visit Uppland


Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.