Tillväxtverket
Cyklister i svensk natur

Om Besöksnärings­turnén

Turismen i Sverige är sysselsättningsintensiv och skapar tre gånger så många jobb åt unga som genomsnittet för landets näringar. Den omsatte 284 miljarder under 2015 och ökar kraftigt. Turismens exportvärde är nu lika stort som järn, stål och läkemedel tillsammans.

Besöksnäringen är med andra ord en viktig basnäring med stor utvecklingspotential. Men för att den ska utvecklas krävs insatser från många aktörer - både privata och offentliga. Det är anledningen till varför svensk besöksnäringsturné genomfördes 2015-2016. Syftet var att sprida kunskap och skapa dialog om besöksnäringen och dess behov av att utvecklas över hela landet. Målgruppen var politiker, tjänstemän, företagsfrämjare och företag.

Sammansatt  näring

Besöksnäringen är sammansatt av många olika branscher, där den främsta gemensamma nämnaren är kunden, besökaren eller turisten. En näring med en del stora men i huvudsak många små företag, där särskilt de senare är beroende av att de offentliga aktörerna förenklar deras vardag i fråga om markplanering, infrastruktur, regelverk och tillstånd.

Idén till turnén kom när Svensk Turism gjorde en uppföljning av hur långt svensk besöksnäring hade kommit i arbetet med sitt visionära mål om en fördubbling av näringen från 2010 till 2020. Tillväxtverket finansierade insatsen, som inkluderade intervjuer med företag och offentliga företrädare och en enkät till regionala turismchefer. Inventeringen visade på behovet av ökade kunskaper och dialog mellan privat och offentligt – över hela landet. Den visade också att det krävdes ett ökat tempo för att näringens kaxiga målsättning att fördubbla omsättning och exportvärde till 2020 skulle kunna infrias.

Stort gensvar

De nationella organisationerna Svensk Turism, Visita, Arena för Tillväxt, Svensk Handel, Visit Sweden och Tillväxtverket arbetade tillsammans fram ett koncept för kunskapsinriktade seminarier i landet som erbjöds de regionala turismcheferna. Ett halvdagsprogram i form av moduler som kunde läggas in i ett sammanhang där företagare, politiker och tjänstemän från lokal och regional nivå möttes. Förutom att förmedla kunskap var det viktigt att fånga upp regionala utmaningar och stimulera till gränsöverskridande möten och dialog.

Gensvaret blev över all förväntan, nästan alla regioner ville arrangera ett seminarium! Vi lyckades svara upp mot 19 av 21 regioners önskemål och besökte 16 platser inom loppet av ett år. På några ställen blev det speciallösningar eftersom regionen redan hade genomfört en konferens för målgrupperna och ville arrangera mötet på annat sätt. I Västra Götaland bjöds till exempel endast politiker in, i Skåne politiker och tjänstemän, i Halland blev det ett kortare möte och i Norrbotten deltog en av de nationella företrädarna vid ett möte med det regionala partnerskapet och ett par andra vid ett kunskapsseminarium ett halvår senare.

Artiklarna speglar läget

Det första seminariet genomfördes i maj 2015 i Blekinge och det sista på Gotland i april 2016. Flertalet av dem dokumenterades av journalister eftersom ambitionen var att ”ta tempen” på Sverige; att se om de regionala utmaningarna var lika eller olika över landet. Det fungerade dock inte riktigt, de som arbetar med turism berättar helst om allt bra som händer i regionen, problem och utmaningar kommer i andra hand. Innehållet vid seminarierna - och artiklarna - präglades därmed av det man var stolt över. De utmaningar som återkommer över hela landet är behovet av statistik, ökade kunskaper, att kunna rekrytera kompetent personal, förbättrad transportinfrastruktur, och – naturligtvis – samverkan! Besöksnäringen är som många säger komplex på grund av att den rör så många branscher, sektorer och politikområden. Att utveckla den kräver samverkan mellan många olika parter!

Tillbaka till kartan

Logotyper

Kontakt

Christina Rådelius

Telefon: 08-681 65 07Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.