Tillväxtverket

Reduktion av utsläpp från primärproduktion

Det finns idag stor kunskap för att producera effektivt. Kunskap om till exempel bra foder, god djuromsorg, optimala växtodlingsplaner, markkartering, helårsgröngödning, men ytterligare kunskap behövs för ett fossilfritt, långsiktigt hållbart lantbruk och biologisk mångfald.  

Vi behöver en förbättrad näringscirkulation och markbördighet. Det sker idag en begränsad cirkulär återföring av växtnäringsämnen till livsmedelsproduktion på grund av olika utmaningar som till exempel avloppsslam. Med hjälp av cirkulation av näringsämnen kan vi förbättra jordar som idag utarmas. 

Vi vill även främja biologisk mångfald. Utveckling av naturbetesmarken som främjar insekter, eller användning av de gräsbevuxna kantonerna för sådd är några exempel. Många små åtgärder gör stor skillnad.

Innovativ proteinproduktion är ett viktigt område. Kan vi gynna forskning och innovation av proteinbaserade grödor kommer vi att minska beroendet av importerad soja både som proteinfoder och till växtbaserad mat. Insatser behövs för att kommersialisera annan proteinproduktion, som till exempel insekter, musslor och alger.

Önskat läge 2030

  • Vi har bättre kunskaper och innovationer som bidrar till att kolbindningen i gräsmarker och jordbruksmarker har ökat.
  • Lantbruket har ställt om till en fossilfri flotta. Kravställning på internationella leverantörer att de arbetar enligt Global Carbon Law.
  • Vi har blivit bättre på växtnäringstillförseln och på att bemästra ogräs och skadegörare.
  • Vi har en förbättrad näringscirkulation och markbördighet: Vi har lyckats rena avloppsslam från kemikalier, tungmetaller, mikroplaster etc och börjat återföra näringsämnen som uppfyller miljömålet en giftfri miljö i jordbruket.
  • Landbaserad cirkulär fiskodling är etablerat i Sverige och drivs i kommersiell skala.
  • Fler konsumenter efterfrågar hållbara produkter. Transparensen genom hela värdekedjan har ökat och det är lätt för konsumenterna att välja hållbara produkter både lokala såväl som importerade. 
  • Naturbetesmarkerna har ökat, bekämpningsmedel har reducerats och den biologiska mångfalden i jordbruket har utvecklats.
  • Växtförädling inom proteingrödor har inneburit att sojaberoendet har upphört och att vi främst använder lokala proteingrödor. Insektsfoder i kycklingproduktionen har kommit igång. Biprodukterna tas tillvara på ett optimalt sätt i en utvecklad bioekonomi.


Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.