Tillväxtverket
Två kvinnor tittar på något på skrivbord

Vad är socialt företagande?

Den gemensamma drivkraften för sociala företag är att skapa innovativa lösningar på samhällsutmaningar. Den egna ekonomiska vinsten står inte i centrum. Målet för sociala företag är att bidra till ett samhälle som inkluderar och är hållbart. Sociala företag består av allt från startup företag till aktörer inom den ideella sektorn.

Sociala företag kan exempelvis arbeta för en levande landsbygd, en bättre integration eller en inkluderande arbetsmarknad.

Kännetecken för sociala företag:

 • deras affär är ett medel för att skapa samhällsnytta
 • de mäter sina resultaten i samhällsnyttiga mål
 • det mesta av överskottet går tillbaka till verksamheten

Se filmen Sociala företag

De globala hållbarhetsmålen

Sociala företags främsta drivkraft är att lösa en samhällsutmaning, vilket gör dem viktiga i arbetet med FN:s Agenda 2030 - de globala hållbarhetsmålen. I filmen nedanför berättar Admir om hur idrott stärker barns självförtroende, Liisa visar teknologi som gör skillnad för bönder i Nigeria och Johan arbetar med Nordens första social supermarket. Tre sociala företag som tänker nytt och innovativt, och gör samhällsnytta på riktigt.

Se filmen Sociala företag

Olika typer av sociala företag

Sociala företag kan vara organiserade på många olika sätt, som till exempel aktiebolag, ekonomisk förening, kooperativ eller som organisation. Vi vill uppmärksamma det eftersom olika sätt att organisera sociala företag ger olika förutsättningar för deras verksamhet. Olika organisationsformer kan också attrahera olika typer av finansiärer.

Sociala företag möter fler utmaningar

Förutsättningarna för att driva sociala företag kan skilja sig mot att driva ett traditionellt företag. Det kan vara svårare för ett socialt företag att ta del av den finansiering som erbjuds. Här är några av utmaningarna:

 • Det saknas kännedom om socialt företagande och den samhällsnytta de kan göra
 • Potentiella marknaden har inte kunskap om sociala företag
 • Rådgivare saknar kunskap om socialt företagande
 • Nuvarande finansieringsformer passar inte/når inte fram till de sociala företagen.
 • De sociala företagen organiseras i olika företagsformer vilket gör att de inte passar in/anses passa in i systemet.
Ett fält med vetestrån.

Podd: Varför behövs sociala företag?

Vad är socialt företagande och varför behövs det? Rebecka Hinn som arbetar med uppdraget att stärka socialt företagande och samhällsentreprenörskap i Sverige delar med sig av sin kunskap.

Tre personer som odlar tomater.

Blogg: Bounce back or forward?

När vi nu alla har skakats om i grunden och behöver ställa om, har vi också en möjlighet att bygga nytt – nya och mer hållbara samhällen som passar vår globala, tätt sammanlänkade, vardag bättre.

Definitioner och begrepp

Samhällsentreprenörskap, socialt företagande och social innovation. Vad är egentligen vad? Det är inte helt enkelt ibland. Här försöker vi reda ut hur vi ser på de olika begreppen.

Samhällsentreprenörskap / socialt entreprenörskap

En person, som själv eller tillsammans med andra, tar fram affärsmässiga eller andra lösningar på samhällsutmaningar. Ordet ”social” har lånats från engelskans social, som handlar om samhället. Eftersom sociala företags mål är att skapa samhällsnytta, tycker vi att ordet samhällsentreprenörskap bättre visar det.

Sociala företag

Målet i sociala företag är att skapa samhällsnytta. De gör det genom att bedriva en affärsmässig verksamhet. I regeringens strategi kännetecknas sociala företag så här:

 • Det är företag, oberoende av associationsform, där den affärsmässiga verksamheten är ett medel för att uppnå ett eller flera specifika samhällsnyttiga mål, exempelvis minska utanförskap, förbättra klimatet och miljön eller bidra till en tryggare livsmiljö.
 • Företagets resultat mäts i relation till uppfyllelsen av de samhällsnyttiga mål som angetts som dess syfte att uppnå.
 • Företagets ekonomiska överskott återinvesteras huvudsakligen i verksamheten, alternativt investeras i ett nytt samhällsnyttigt projekt, istället för att primärt tas ut som vinst genom avkastning till ägarna.

Social innovation

En social innovation är en ny eller nyskapande tjänst, produkt, process, samarbete och/eller metod vars huvudsyfte är att möta samhällets utmaningar, där de samhällsnyttiga funktionerna utvecklas.

Social ekonomi

Organiserade verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn. Dessa sociala och ekonomiska verksamheter bedrivs huvudsakligen i föreningar, kooperativ, stiftelser och liknande sammanslutningar. Verksamheter inom den sociala ekonomin har allmännytta eller medlemsnytta, inte vinstintresse, som främsta drivkraft.

Arbetsintegrerande sociala företag

Ett ASF har alltid minst två affärsidéer. De säljer arbetsintegrerande tjänster till offentlig sektor och allt möjligt annat till både offentliga och privata kunder t.ex. fastighetsservice, odling, konst, it-tjänster. Läs mer om vad ett ASF är.