Tillväxtverket
Två personer arbetar vid en dator

Strategiska projekt

Projekten ska utveckla socialt företagande och bidra till Sveriges genomförande av FN:s Agenda 2030 - för ett mer inkluderande och hållbart samhälle.  För att nå resultat i arbetet behövs ett strategiskt utvecklingsarbete bland sociala företag, företagsfrämjare, privata företag och offentliga aktörer.

Projekt som finansieras genom denna satsning bidrar tydligt till de prioriteringar som har identifierats i regeringens strategi ”Ett hållbart samhälle genom socialt företagande och social innovation” Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Insatserna ska stärka en nationell utvecklingen av sociala företag så att de bättre kan delta i att lösa utmaningar i samhället.

Projekten har olika mål, exempelvis:

  • Strategiskt utveckla sociala företags affärsmannaskap och spridning av affärsmodeller.
  • Strategisk utveckling och breddning av företagsfrämjande riktat till samhällsentreprenörer och sociala företag.
  • Strategisk utveckling av marknaden för sociala företag där offentlig sektor uppmärksammar och använder socialt företagande som värdefulla aktörer.
  • Strategiskt stärka tillgången till finansiering för sociala företag.
  • Strategisk utveckling av effektmätning

Svensk Elitfotboll och Arbetsförmedlingen

Tillsammans skapar vi vinnande lag

Projektet syfte är att bredda marknaden för sociala företag utifrån idrottsvärldens kontext - en idag outnyttjad marknadspotential, genom att utveckla innovativa "arenor" och därigenom genomföra, synliggöra och dokumentera samarbeten mellan offentlig sektor, näringslivet (klubbars sponsorer) samt idéburen sektor, för att möta gemensamma samhällsutmaningar.

Ett identifierat problem är att det inte finns ett naturligt forum eller mötesplats för arbetsgivare och arbetssökande att mötas och i regeringens strategi kan vi läsa om behovet av att öppna arenor där sociala företag och offentliga aktörer möts. Vi har inom konceptet "Karriärdag med fotboll" skapat just detta, en ny och innovativ arena för olika sektorer att mötas. Offentlig sektor, näringslivet (i form av klubbens samarbetsföretag) samt idéburen sektor möts kring en gemensam utmaning, att fler skall komma närmare eller in på arbetsmarknaden. Det finns 10 lokala befintliga överenskommelser mellan klubb och arbetsförmedling/kommun och med dessa som bas vill vi i detta projekt utveckla affärsmodeller eller partnerskap mellan civilsamhället, offentlig sektor och privat sektor.

Via kunskapshöjande insatser inom Agenda2030 och effektmätning ska de öka klubbars förståelse för den besparing deras samhällsengagemang är med och bidrar till och ta fram en modell för effektmätning som även andra kan inspireras av. Utkomsten lämpar sig väl att använda i framtagandet/utvecklingen av nya och befintliga finansieringsformer för civilsamhället/socialt företagande genom att kunna presentera siffror och "hard facs".

Projektägare: Svensk Elitfotboll i samverkan med nio elitfotbollsklubbar och deras sponsornätverk, Arbetsförmedlingsenheter, i vissa fall kommunen.

Kontakt: Karin Heri, projektledare Svensk Elitfotboll. Carina Friis, Arbetsförmedlingen.

Effektfullt

Effektfullt

Projektet avser att starta upp den ideella föreningen Effektfullt som ska:

  • Stärka det svenska sociala innovationssystemets kapacitet att mäta effekter av sociala innovationer
  • Tillgängliggöra verktyg för att stärka enskilda aktörers kapacitet att mäta effekter
  • Skapa möjlighet för relevanta aktörer (praktiker) att samlas på en nationell nivå för att utbyta kunskap och erfarenheter
  • Komplettera andra aktiviteter på området utifrån en praktikers perspektiv

Fokus ska vara på att bygga upp en långsiktigt hållbar organisation och finansieringsmodell. Projektet samfinansieras med lika delar av Tillväxtverket och Vinnova.

Projektägare: Effektfullt

Kontakt: Annica Johansson

Yalla Trappan, IKEA, Arbetsförmedlingen, Region Skåne och Malmö Stad

Socialt företagande - Yallas väg till arbete 2.0.

Syftet med projektet är att utveckla och dokumentera en affärsmodell för samverkan mellan privat näringsliv, socialt företagande och offentlig sektor som bidrar till individuell och samhällelig nytta.

Utgångspunkten för modellen är den samverkan som pågår mellan Yalla Trappan och IKEA där de olika involverade aktörerna är: Yalla Trappan (ideell sektor), IKEA (privat sektor), Malmö stad (kommunal nivå, offentlig sektor), Region Skåne (regional nivå, offentlig sektor), Tillväxtverket (statlig nivå, offentlig sektor) och Arbetsförmedlingen (statlig nivå, offentlig sektor).

Modellen ska innefatta delarna: behov och efterfrågan, dialog- och arbetsprocessen samt finansieringsformen. Därutöver ska den lyfta de olika aktörernas perspektiv. Modellen ska presenteras i en handbok som skapas i projektets slutfas. Syftet är att nationellt inspirera fler sociala och privata aktörer att göra affärer med varandra samt att visa på vikten av offentliga aktörers medverkan för en gemensam målbild.

Projektägare: Yalla Trappan i samverkan med IKEA, Malmö stad, Arbetsförmedlingen samt Region Skåne.

Kontakt: Therese Frykstrand, Verksamhetschef på Yalla Trappan

 SKOOPI

Regionala konsortier för Abetsintegrerande sociala företag

Projektet syftar till att utveckla regionala stödstrukturer/konsortier mellan arbetsintegrerande sociala företag på åtta platser i landet. Primär målgrupp är åtta existerande stödstrukturer med ASF, där det idag inte finns någon administrativ anställd kapacitet.

Målet är att de skapas ett konkret stöd för de deltagande företagen genom att professionalisera det inre arbetet och att vara synligare utåt mot marknad och samarbetspartners. Projektet ska bidra till finansiering av en tjänst på minst 25% i varje konstellation under en begränsad tid. De deltagande företagen bidrar också med medfinansiering. Tanken är att dessa konsortier ska fortsätta sin verksamhet efter projektets slut. Antingen bidrar de deltagande medlemsföretagen till gemensam finansiering av den gemensamma verksamheten eller också skapas gemensamma projekt eller anbud på offentlig upphandling som ett stöd till verksamheten. Det kan också vara en kombination av dessa finansieringsformer.

Projektägare: Skoopi

Kontakt: Bosse Blideman

GU Ventures och Star Impact AB

STAR Impact Launch Project

Projektet handlar om att få fler investerare på banan och bygger vidare på ett långsiktigt arbete med investerare. Nu utvecklas det till att riktas mot sociala företag oavsett företagsform, även de som är verksamma som ideell förening. Projektet satsar på olika finansieringslösningar till det breda spektrat av sociala företag och vill få igång en ny fond.

Detta vill de göra genom tre huvudsatsningar: 1) utveckla skräddarsydda finansieringslösningar; 2) stöd i att utveckla affärer och effektmätning; 3) ekosystemsutveckling.

Projektägare: GU Ventures i samarbete med STAR Impact AB

Kontakt: Timea Hegedüs, projektledare.

 SE-Forum

Socialt entreprenörskap i näringslivet

Projektet fokuserar på näringslivet för att främja socialt entreprenörskap runtom i landet, genom att öka kunskapen bland företag, nätverk inom näringslivet och öka deras möjligheter att främja socialt entreprenörskap. Samhällsentreprenörer efterfrågar samarbeten med privata företag, och regionala aktörer efterfrågar ett upptrappat lokalt intresse av engagerade aktörer i det lokala näringslivet. Detta samtidigt som det traditionella näringslivet vill arbeta mot Agenda 2030 och ha större positiv påverkan. Projektet ska utforska vad som saknas och vad som behövs för att sammankoppla dessa aktörer, och hur de kan gå vidare för att, tillsammans, främja positiv samhällsförändring och hållbar tillväxt.

Projektägare: SE-Forum

Kontakt: Anna Kayal och Tove Nordström

 Prosper Impact Consulting AB och Altitude Meetings

Impact Startup Sweden - nationellt accelerator program för att hjälpa sociala entreprenörer till finansiell hållbarhet, maximal impact och skalbara affärsmodeller, del av ett Nordiskt samarbete

Den Sociale Kapitalfond i Danmark och Ferd Sosiale Entreprenører i Norge har utvecklat acceleratorprogrammet Impact Startup sedan starten 2014. Prosper Impact Consulting AB (Stockholm) har tillsammans med Altitude Meetings AB (Malmö) ingått partnerskap med dessa organisationer för att etablera programmet i Sverige. Genom det Nordiska samarbetet kommer vi att lära av varandra, snabbare utveckla best practices, bygga en Nordisk pipeline av investerings- och finansieringsbara sociala entreprenörer och en Nordisk exponering för de entreprenörer som kan ha en marknad utanför det egna landets gränser. Specifikt för programmet, och en viktig del i det Nordiska samarbetet, är att vi från dag 1 i acceleratorprogrammet arbetar aktivt med att skapa intresse hos en investerings- och finansieringsvillig investerarbas som när deltagarna kommer ur acceleratorn har den kunskap och vilja som krävs för att kunna finansiera sociala entreprenörer.

Den första upplagan av acceleratorprogrammet kommer att genomföras från januari-juni 2020 i Stockholm och Malmö. Programmet löper över sex månader med tolv månaders uppföljning i ett s.k. Alumni Track.

30 organisationer i varje stad bjuds in till en BootCamp på tre dagar i januari där de arbetar med sin affärsmodell. Av dess väljs tio organisationer ut och får en plats i acceleratorn. Varje deltagande organisation får tilldelat sig en affärsutvecklare vars uppgift är att avsätta minst 100-timmar per organisation för praktisk handledning och coachning genom programmets alla faser.

Acceleratorn kommer fortsättningsvis att gå varje år i både Malmö och Stockholm där 2020 blir den första piloten. Ambitionen är att över tid starta acceleratorprogram i fler städer, och inte bara i storstäderna. Vi tror också mycket på behovet av entreprenörer som löser de utmaningar som är specifika för glesbygden.

Tillväxtverket lämnar stöd till planeringsfasen av detta projekt.

Projektägare: Prosper Impact Consulting AB i samverkan med Altitude meetings

Kontakt: Jenny Carenco och Yasemin Arhan Modéer

 Coompanion Sverige, Svensk Kooperation och Mikrofonden

Investeringsfond Slow Angel

Coompanion, Svensk kooperation och Mikrofonden vill skapa en investeringsfond för sociala företag. I en förstudie utvecklas fondens framtida erbjudande till investerare och sociala företag. Fonden vill lösa hur sociala företag kan få tillgång till kapital i tidiga skeden, innan användare/konsumenter, medarbetare eller producenter nyttjar tjänsten, och i de fall där det är aktuellt investerat som medlemmar. Fonden förväntas att bli en relevant samarbetspartner för delar av innovationssystemet som ett alternativ till traditionella investerare, och en möjliggörare för sociala innovationer drivna av medlemsägda företag.

Projektägare: Coompanion Sverige i samverkan med Svensk kooperation och Mikrofonden

Kontakt: Sven Bartilsson

SKOOPI (fortsättning på ett tidigare projekt)

Certifiering av Arbetsintegrerande sociala företag Genomförande

Projektet är en fortsättning på ett påbörjat projekt under tidigare uppdrag att främja arbetsintegrerande sociala företag och syftar till att höja kvalitén i det arbete som de arbetsintegrerande sociala företagen gör samt tydliggöra detta mot kunder, sig själva och samhället. Det övergripande syftet är att skapa nya jobb och karriärer för de personer som idag utestängs från arbetsmarknaden.

Skoopi, de arbetsintegrerande sociala företagens intresseorganisation, och SIS, Swedish Standards Institute har tagit fram en SIS-specifikation för ASF. Projektet kommer att arbeta fram och testa en modell där ASF kan certifiera sig enligt specifikationen där ett 60-tal ASF kommer att delta.

Detta sker i en process med där företagen prövar sig mot specifikationen, tar fram nödvändiga underlag och ansöker om certifiering. Processen stöds av handledare och utbildningsvideos. Under projektet skapas utbildningsmaterial både till företagen och handledare.

Projektägare: Skoopi

Kontakt: Viktoria Carlsén, Jan Forslund

Sveriges kommuner och regioner

Mer samverkan mellan kommun och sociala företag för ökad samhällsnytta

SKRs projekt är ett flernivåprojekt där SKR, region och kommun tillsammans arbetar för att utveckla samverkan mellan kommun/region och sociala företag. Projektet är ett kompetensutvecklingsprojekt för SKR och för SKRs medlemmar. Inom ramen för projektet kommer en handbok för främjande av samverkan mellan kommun/region och sociala företag att tas fram, och ett kontinuerligt spridningsarbete pågår via webbsändningar, utvecklingsnätverk och konferenser.

Projektet vänder sig till både politiker, chefer och tjänstemän som har möjlighet att arbeta för att samverkan med sociala företag utvecklas. De områden inom kommun och region projektet vänder sig till är både arbetsmarknad, integration, upphandling och näringslivssamverkan, då samverkan dem emellan är nödvändig för att utveckla kommunens och regionens samverkan med sociala företag.

Projektägare: Sveriges kommuner och regioner

Kontakt: Åsa Bengtsson

Mikrofonden Sverige

Samverkan Mikrofonder och Offentlig Sektor

Projektet ska förbättra finansieringsmöjligheterna för sociala företag genom att bl.a. intensifiera Mikrofondernas samverkan med kommunala, regionala och nationella offentliga aktörer.

Projektet ska öka den allmänna kunskapen om att aktörer inom alla tre samhällssektorer kan använda Mikrofonderna som verktyg för att investera i sociala företag.

Med Västra Götaland och Uppsala som modell för offentlig samverkan med Mikrofonden kommer projektet sprida flera goda exempel till regioner som inte ännu samverkar med idéburen part för de sociala företagens finansiering. Öka tillgången av kapital för redan existerande Mikrofonder och utveckla bättre möjligheter för förlagsinsatser i sociala företag samt större finansieringsbelopp för att attrahera fler impact investors att placera pengar i Mikrofondens verksamheter.

Projektet ska starta fyra processer för att Mikrofonden Sverige och ytterligare tre regionala fonder ska få till långsiktiga partnerskap med det offentliga. En intressant avtalsform som ska undersökas är IOP- idéburet offentligt partnerskap.

Projektägare: Mikrofonden Sverige

Kontakt: Ylva Lundqvist, Jan Svensson

Coompanion Sverige, Hela Sverige Ska Leva och Sveriges Lantbruksuniversitet

Bilda bygdebolag

Runt om i landet finns ett växande antal så kallade "bygdebolag" ibland kallade "lokala utvecklingsbolag". Exakt hur många bygdebolag som finns är inte kartlagt eftersom det är en relativt ny och innovativ företeelse. Dessa företag ägs ofta av lokala föreningar och ortsbefolkningen. Bygdebolagen har blivit allt viktigare aktörer på Sveriges landsbygder. De har det allmännyttiga syftet att verka för bygdens utveckling, i gränslandet mellan kommersiellt företagande och ideella insatser. Ett argument som ofta förs fram är att man behöver kompensera för det tomrum som skapats när kommunen minskat sin närvaro på orten.

Genom att organisera sig som bolag eller ekonomisk förening istället för ideell förening har de lyckats med att finansiera utvecklingsinsatser som kräver ett större kapital.

Målet med projektet är att skapa ett kunskapsunderlag kring bygdebolag och synliggöra de olika affärsmodeller som används för att utveckla socialt företagande på landsbygden. För att nå detta ska projektet genomföra en kartläggning av bygdebolagen i Sverige, för att i ett senare steg skapa en nationell plan för att sprida och tillgängliggöra information och kunskap om bygdebolag hos rådgivar- och intresseorganisationer.

Projektägare: Coompanion Sverige i samverkan med Hela Sverige ska leva och SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet).

Kontakt: Therese Strimell Flodqvist, Ylva Lundqvist

Famna

Tio2030

Projektet riktar sig till idéburna företag i hela landet. Projektets mål är att öka idéburna aktörers/sociala företags affärsmässighet och på lång sikt bidra till att den idéburna välfärden växer som sektor. Projektet innehåller kompetensutvecklande insatser inom ekonomistyrning, affärsutveckling, effektmätning samt aktiviteter som syftar till gemensamt lärande, grupparbete och eget arbete i de egna organisationerna. Vid projektets slut ska alla deltagande organisationer ha tagit fram en tillväxtstrategi.

Endast 3% av den offentligfinansierade välfärden i Sverige är idéburen. Målet i projektet är att det ska öka. Projektet vänder sig framför allt till idéburna/sociala företag som har en omsättningsnivå om 20-50 mkr, men även mindre aktörer har möjlighet att delta. Projektet bygger på att deltagarna har en uttalad ambition att växa.

Projektägare: Famna – Riksorganisationen För Idéburen Välfärd

Kontakt: Victoria Engman, Lena Blomén