Tillväxtverket

Så arbetar regionerna

Sjutton av totalt tjugoen regioner driver idag projekt för att främja socialt företagande och entreprenörskap.

Återkommande fokusområden i regionerna är upphandling, effektmätning, företagsrådgivning och finansiering.

Projekten fokuserar på att ge sociala företag tillgång till den offentliga marknaden på olika sätt till exempel genom:

  • Upphandling med hjälp av anbudscoacher.
  • Att testa metoder och modeller för att värdera samhällsnytta.
  • Att ta fram strategier kring finansieringslösningar.
  • Att utveckla ett systematiskt regionalt ledningsarbete.
  • Att skapa mötesplatser för sociala företagare, offentliga aktörer och företagsfrämjare.

Bland metoderna kan vi se hackathons, anbudsskolor, exkubator, storytelling, generationsövertagande, social business boards, draknästen och mycket annat. Här kan du se vilka regioner som beviljats stöd och vilket fokus varje projekt har.

I den här sammanställningen av regionernas handlingsplaner får du en överblick av vad de arbetar med. SammanställningPDF

Region Blekinge sprider kunskap

Blekinge arbetar med att sprida kunskap och med att utveckla det företags­främjande systemet.

Kontaktperson:  Johan Nilsson

Region Dalarna utvecklar ledningsarbetet

Dalarna utvecklar ett systematiskt regionalt ledningsarbete, som ska bli en grogrund för socialt entreprenörskap. De arbetar också med att sammanföra sociala entreprenörer med övriga näringslivet.

Kontaktperson: Mikael Källman

Region Gävleborg formar stödstrukturer

Region Gävleborg arbetar med att forma stödstrukturer för sociala företag och sociala entreprenörer genom att etablera ett centrum för socialt företagande, arbeta in socialt företagande i styrdokument, ta fram en strategi kring finansieringslösningar samt skapa mötesplatser för sociala företagare, offentliga aktörer och företagsfrämjare.

Kontaktperson: Lina Andersson

Region Jämtland Härjedalen stärker de sociala företagens affärsmässighet

Region Jämtland Härjedalen stärker de sociala företagens konkurrenskraft och affärsmässighet så att de mer hållbart kan utveckla nya affärer med offentliga och privata kunder. De sprider också kunskap i regionen om hur sociala företag kan bidra till att möta samhälleliga utmaningar och skapa gemensam kunskap om offentliga behov och om hur sociala entreprenörer i sociala företag kan möta dem.

Kontaktperson: Sven Winemark

Region Jönköpings län arbetar för att synliggöra sociala entreprenörer

Region Jönköpingslän arbetar för att synliggöra sociala entreprenörer, skapa förutsättningar för fler affärer och samarbeten mellan offentliga aktörer och det privata näringslivet genom att skapa nya mötesplatser.

Kontaktperson: Peter Johansson

Region Kronoberg arbetar för att väcka intresset och tydliggöra behovet av socialt entreprenörskap och innovation

Region Kronoberg arbetar för att väcka intresset och tydliggöra behovet av socialt entreprenörskap och social innovation i regionen. Projektet har också som syfte att utveckla mötesplatser för socialt företagande och övrigt näringsliv, med målet att skapa nya affärsmöjligheter.

Kontaktperson: Karin Palmér

Region Norrbotten ökar affärsmässigheten och höjer kunskapen

Region Norrbotten ökar affärsmässigheten hos sociala företag samt höja kunskapen om socialt företagande hos företagsfrämjare.

Kontaktperson: Greta Isaksson

Region Skåne bygger regional samverkan kring socialt företagande

Region Skåne bygger regional samverkan kring socialt företagande, socialt entreprenörskap och social innovation. Projektet ska också till att bidra till fler IOP- och upphandlingsprocesser landar i affärer och samarbeten mellan exempelvis kommuner och sociala företag. I projektet ingår att utveckla rådgivares kunskaper om sociala företag. Projektet har också ett tydligt landsbygdsperspektiv.

Kontaktperson: Marie-Louise Lövgren

Region Stockholm ökar kunskapen om sociala företag

Region Stockholm arbetar med att öka kunskapen om sociala företag och lyfta sektorn i det regionala tillväxtarbetet, öka kunskap om effektmätning samt bidra till ökad kunskap hos offentliga aktörer och privat näringsliv om att göra affärer och samarbeta med sociala företag.

Kontaktperson:  Marcelo Fernandez Figueroa

Region Sörmland förbättrar tillgången till relevant rådgivning och stöd

Region Sörmland förbättrar tillgången till relevant rådgivning och stöd för sociala entreprenörer i regionen. de arbetar också för att påverka det offentliga att hitta nya samarbeten med sociala entreprenörer och andra.

Kontaktperson: Emma Hansson

Region Uppsala arbetar med upphandling

Region Uppsala skapar bättre förutsättningar att upphandla av och samarbeta med sociala företag och entreprenörer. Projektet har också som syfte att utveckla kunskapen om resultat- och effektmätning.

Kontaktperson: Alexander Kinigalakis

Region Västerbotten arbetar med kunskap, nätverk och finansiering

Region Västerbotten formar en regional stödstruktur som består av kunskap, nätverk och finansiering för länets sociala entreprenörer och sociala. Fokus på affärsutveckling, nyttiga affärer och att forma stödstrukturer för nystart.

Kontaktperson: Maria Kammersson

Region Västernorrland utvecklar marknaden och stärker stödstrukturer

Region Västernorrland utvecklar marknaden och stärker stödstrukturen för sociala företag genom samverkan, samt ökar kunskapen om de sociala företagen, deras resultat och effekter.

Kontaktperson:  Matilda Rehnström

Region Västmanland höjer kunskapen om sociala företag hos offentlig sektor

Region Västmanland höjer kunskapen om sociala företag hos offentlig sektor med syftet att öka antalet affärer och samarbeten samt utveckla stödet för sociala entreprenörer och bidra till att sociala entreprenörer hittar nya affärssamarbeten.

Kontaktperson: Pernilla Conley

Västra Götalandsregionen utvecklar ett ekosystem för innovation och socialt företagande

Utveckla ett mer kraftfullt ekosystem för social innovation och socialt företagande, ge sociala företag access till den offentliga marknaden genom upphandling, samt affärsutveckling för ASF genom ett ökat fokus på sälj och marknadsföring.

Kontaktperson: Hanna Nyroos

Region Örebro län utvecklar kunskap och samordning av rådgivning

Region Örebro län utvecklar kunskap om sociala entreprenörer i regionen, utvecklar samordningen av rådgivningen för sociala företag samt testar metoder och modeller för att värdera samhällsnytta.

Kontaktperson: Anders Bro

Region Östergötland utvecklar stödsystem genom samverkan

Region Östergötland utvecklar stödsystem genom stark och bred samverkan. De arbetar också för att förstärka företag, prövar en modell för generationsövertagande, belysa möjligheter med upphandling och se över hur socialt entreprenörskap och social innovation tydligare kan ingå i styrdokument.

Kontaktperson: Margareta WandelBehandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.