Tillväxtverket

Så arbetar regionerna

17 av 21 regioner driver idag projekt för att främja socialt företagande och samhällsentreprenörskap.

Återkommande fokusområden i regionerna är upphandling, effektmätning, företagsrådgivning och finansiering.

Projekten fokuserar på att ge sociala företag tillgång till den offentliga marknaden på olika sätt till exempel genom:

  • Upphandling med hjälp av anbudscoacher.
  • Att testa metoder och modeller för att värdera samhällsnytta.
  • Att ta fram strategier kring finansieringslösningar.
  • Att utveckla ett systematiskt regionalt ledningsarbete.
  • Att skapa mötesplatser för sociala företagare, offentliga aktörer och företagsfrämjare.

Bland metoderna kan vi se hackathons, anbudsskolor, exkubator, storytelling, generationsövertagande, social business boards, draknästen och mycket annat. Här kan du se vilka regioner som beviljats stöd och vilket fokus varje projekt har.

I den här sammanställningen av regionernas handlingsplaner får du en överblick av vad de arbetar med. SammanställningPDF

Region Blekinge sprider kunskap

Blekinge arbetar med att sprida kunskap och med att utveckla det företags­främjande systemet.

Kontakt: Johan Nilsson, PL regionen
Lena Karlsson, ALMI
Louise Sandholm Lindell, Coompanion
Anders Cronholm, BBI

Samverkanspartners: BBI (Blekinge Business Incubator), Coompanion, Almi och Nyföretagarcentrum-kontor är intresserade.

Syfte: En hållbar regional utveckling där social hållbarhet får ta plats. Ett Blekinge där samhällsentreprenörer och sociala företag tar större marknadsandelar och har längre livstid än tidigare. Det gör vi genom att:
a) ökad samverkan och ökad kunskap om socialt företagande och social innovation hos aktörerna i det företagsfrämjande systemet i Blekinge.
b) ökad kunskap hos strateger i Blekinge för att få övergripande strategier på lokal och regional nivå att dra nytta av potentialen i socialt företagande.
c) Ökad kunskap hos människor som har idéer eller är nyfikna på socialt entreprenörskap, socialt företagande och sociala innovationer. Idéer som de sedan kan ta vidare i det företagsfrämjande systemet.

Tidigare engagemang: ERUF-projekt Social Integrering Blekinge (med Coompanion som ägare) som tog fram inkubatorsprogrammet Blinken (affärsutveckling, mentorer, inspirationsföreläsningar, kompetensutveckling och nätverk).

Mål:
1. Parterna i det företagsfrämjande systemet har en samsyn om vad socialt entreprenörskap och företagande är och hur det kan främjas som praktiseras i det dagliga arbetet.
2. Ta fram en arbetsmetod som kan appliceras på befintliga processer och tillämpa den för att få fler företag att utveckla sociala idéer och stärka sociala företag. Det ska resultera till att de blir mer livskraftiga, kan hitta nya marknader och öka sin affärsmässighet.
3. Starta upp ett social Business Board i Blekinge och hitta en långsiktig lösning för att fortsätta att ha det efter projektets slut.

Konkret: I en första fas av projektet byggs ökad kännedom och kompetens i främjandesystemet, samt att det tas fram former för ett Social Business Board. Under våren 2019 testades ett draknäste med fokus på socialt företagande.
I en andra fas av projektet genomförs kommunikation och information, samt insatser riktade mot en bred målgrupp för att väcka intresse och fånga upp potentiella samhällsentreprenörer samt etablerade sådana. Syftet är att få in dem i det företagsfrämjande systemet och att skapa intresse för de Social Business Boards som ska genomföras.

Kända sociala företag: 44
Kommuner som arbetar med att främja sociala företag: ej angett
Företagsfrämjare som aktivt stöttar sociala företag: Coompanion, Almi, BBI, Nyföretagarcentrum-kontor i kommunerna.

Region Dalarna utvecklar ledningsarbetet

Dalarna utvecklar ett systematiskt regionalt ledningsarbete, som ska bli en grogrund för socialt entreprenörskap. Ett arbete som ska stärka de befintliga sociala företagen, bidra till att nya sociala företag startas och lägga en grund för en arena för social innovation. En viktig del i arbetet är att sammanföra sociala entreprenörer med övriga näringslivet och offentliga aktörer.

Kontakt: Mikael Källman, PL regionen
Marcus Larsson, regionen fokus UF

Samverkanspartners: Coompanion, Fornby folkhögskola, Högskolan Dalarna och Samarkand2015

Syfte:
a) utveckla regionalt ledningsarbete för att stärka social innovation och socialt entreprenörskap
b) utveckla socialt entreprenörskap och social innovation som verktyg för att möta regionens utmaningar och FN:s 2030-mål
c) utveckla mångfacetterat entreprenörskap som ökar regionens attraktivitet och främjar hållbar tillväxt
d) sammanföra sociala entreprenörer med övriga näringslivet

Tidigare engagemang: ASF-projekt

Mål:
1. Socialt entreprenörskap är inkluderat i RUS (regional utvecklingsstrategi) och regionens styrsystem.
2. Utveckla ett verksamhetsnära stöd och rådgivning för sociala företagande i samverkan med företagsfrämjare.
3. Utveckla en etablerad arena för samhällsentreprenörer och social innovation där aktörer från alla sektorer möts.
4. Dialog, möten och workshops med finansieringssystemet har lett till att minst en aktör marknadsför ett tydligt erbjudande till samhällsentreprenörer.
5. Minst en upphandling där resultat och effekt mäts i ökad samhällsnytta.
6. Offentliga aktörer och näringslivet upplever att de har ökad kunskap om att göra affärer med sociala entreprenörer.

Konkret: utgår från ASF i sitt arbete, fokus på ledningsarbete (styrdokument), upphandling och samverkan med kommuner och upphandlande aktörer samt affärer med näringslivet. Utvecklar med högskolan en IT-algoritm för att identifiera sociala entreprenörer och sociala företag, och planerar en utbildning i socialt företagande och samhällsentreprenörskap med Fornby folkhögskola.

Kända sociala företag: 50 sociala företag
Kommuner som arbetar med att främja sociala företag: 9
Företagsfrämjare som aktivt stöttar sociala företag: Coompanion

Region Gävleborg formar stödstrukturer

Region Gävleborg arbetar med att forma stödstrukturer för sociala företag och sociala entreprenörer. De gör det genom att etablera ett centrum för socialt företagande, arbeta in socialt företagande i styrdokument, ta fram en strategi kring finansieringslösningar samt skapa mötesplatser för sociala företagare, offentliga aktörer och företagsfrämjare.

Kontakt: Lina Andersson, PL regionen
Andreas Helgesson, Stenbackens Boende och arbetskooperativ
Ulf Karlsson, Coompanion

Samverkanspartners: Coompanion, Stenbackens Boende och arbetskooperativ, Samordningsförbundet Gävleborg

Syfte:
a) utveckla sektorn sociala företag genom aktiviteter som involverar företagen och aktörer i strukturen
b) integrera socialt företagande i styrdokument
c) etablera ett centrum för socialt företagande som på sikt kan fungera som inkubator för sociala företag och social innovation
d) ta fram en strategi för finansieringslösningar för socialt företagande, social innovation och samhällsentreprenörskap. Dialog med banker och även titta på möjligheten att etablera en Mikrofond.
e) skapa mötesplatser för socialt företagande, samhällsentreprenörer, offentliga aktörer, företagsfrämjare m.fl. som har ett behov av att öka kunskapen och finnas i ett sammanhang.

Tidigare engagemang: ASF-projekt, Normklivet

Mål:
1. Etablera ett centrum för socialt företagande och sprida modell för att utveckla en inkubator för socialt företagande/ samhällsentreprenörer
2. Hitta strategier för finansieringslösningar till socialt företagande och samhällsentreprenörer.
3. Utveckla mötesplatser för sociala företag och samhällsentreprenörer.
Även följa upp socioekonomiska effekter och genomföra kartläggning.

Konkret: Utvecklar ett centrum för socialt företag, ser över finansieringsvägar (inklusive upphandling) och styrdokument. Vill skapa mötesplatser över sektorer exempelvis med näringslivschefer, Arbetsförmedlingen, kommuner, sociala företag, samhällsentreprenörer och ser även möjligheter att skissa på en digital plattform som mötesplats. Anordnat samverkansmöten med främjare. Tar fram utbildningspaket. Påbörjat kartläggning.

Kända sociala företag: 52
Kommuner som arbetar med att främja sociala företag: 7
Företagsfrämjare som aktivt stöttar sociala företag: Coompanion, Movexum företagsinkubator

Region Jämtland Härjedalen stärker de sociala företagens affärsmässighet

Region Jämtland Härjedalen stärker de sociala företagens konkurrenskraft och affärsmässighet så att de mer hållbart kan utveckla nya affärer med offentliga och privata kunder. De sprider kunskap i regionen om hur sociala företag kan bidra till att möta samhälleliga utmaningar och skapa gemensam kunskap om offentliga behov och om hur sociala entreprenörer i sociala företag kan möta dem.

Kontakt: Sven Winemark, regionen
Jessica Ottosson, Coompanion, PL

Samverkanspartners: inga, men i styrgruppen ingår Östersundshem, två sociala företag. Samling Näringsliv, Coompanion, näringslivschef Östersund och Samordningsförbund.

Syfte:
a) stärka de sociala företagens konkurrenskraft och affärsmässighet så att de mer hållbart kan utveckla nya affärer med offentliga och privata kunder.
b) vidareutveckla den regionala kunskapen om hur sociala företag kan bidra till att möta samhälleliga utmaningar och skapa gemensam ökad kunskap om offentliga behov och hur sociala entreprenörer i sociala företag kan möta dessa.

Tidigare engagemang: ASF-projekt

Mål:
1. Digitalt innovationsverktyg för social- och samhällsinnovation finns etablerad och drivs av föreningen Samling Näringsliv ekonomisk förening.
2. Anpassat kalkylverktyg för effektmätning i sociala företag.
3. Reviderad RUS för att förbättra förutsättningarna att utveckla och stödja tillväxten av sociala företag.
4. Ökad kompetens att upphandla och efterfråga upphandling med social hänsyn.
5. Framtagen modell över en kurs i socialt entreprenörskap.

Konkret: Testar ett digitalt innovationsverktyg som de utvecklat för social- och samhällsinnovation, kalkylverktyg för effektmätning, har deltagit i RUS-träffar, matchat ett ASF med privata företag, planerat samverkan, workshops i kommuner, fokus affärsutvecklingsstöd till sociala företag och upphandling i kommuner, har utvalda projektdeltagare (olika sociala företag, Mikrofonden, organisationer i styrgruppen).

Kända sociala företag: 55
Kommuner som arbetar med att främja sociala företag: 4
Företagsfrämjare som aktivt stöttar sociala företag: Coompanion

Region Jönköpings län arbetar för att synliggöra sociala entreprenörer

Region Jönköpings län arbetar för att synliggöra sociala entreprenörer, skapa förutsättningar för fler affärer och samarbeten mellan offentliga aktörer och det privata näringslivet genom att skapa nya mötesplatser.

Kontakt: Jessica Beskow, projektsamordnare, Region Jönköpings län
Peter Johansson, PL, Region Jönköpings län

Samverkanspartners: När projektledare är på plats, i slutet av oktober 2019, kommer styrgrupp samt referensgrupp att ta sin form. I styrgruppen sitter Coompanion och representanter för Region Jönköpings län och i referensgruppen sitter Region Jönköpings län (regional utveckling och folkhälsa), Tillväxtverket, ALMI, Coompanion, Smålandsidrotten, Jönköping University, Länsstyrelsen (utvecklingsavdelningen), näringslivsbolag, kommunal hållbarhetsstrateg, Studieförbundet Vuxenskolan, representant för sociala företag och en representant från övrigt näringsliv.

Syfte:
a). Prioritering på systematiskt ledningsarbete för att uppnå större kraft och öka potentialen för social innovation och socialt entreprenörskap.
b). Prioritering på kartläggning och synliggörande av sociala entreprenörer och sociala företag för att synliggöra socialt entreprenörskap, dess effekter och utvecklingsbehov för att möjliggöra tillväxt genom växande och fler initiativ.

Tidigare engagemang: ASF-projektet ”Starkare ASF i Jönköpings län”

Mål:
1. "Visionsdokument för socialt entreprenörskap", inkl.
- en aktörskarta,
- en visionsprocess med aktörer från samtliga sektorer,
- ett visionsdokument för socialt entreprenörskap.
2. "Kommunikation för ökad tillväxt", inkl.
- att synliggöra sociala företag för aktörer i det företagsfrämjande systemet,
- ökad kunskap hos företagarföreningar/nätverk och kontakter med sociala entreprenörer (koppling CSR),
- ideella aktörer har höjt sin kunskap inom området, inkl. sin roll som möjliggörare av samhällsentreprenörer.
- offentliga aktörer har höjt sin kunskap med särskilt tonvikt på vilken roll det sociala
3. entreprenörskapet kan spela för de samhällsutmaningar där offentliga aktörer är utpekade som ägare.
- de forskningsinitiativ som finns inom området social innovation och socialt entreprenörskap förses med fler regionala exempel/case.

Konkret: fokus är att synliggöra området samt skapa aktörskarta och vision.

Kända sociala företag:
Kommuner som arbetar med att främja sociala företag:
Företagsfrämjare som aktivt stöttar sociala företag:

Region Kronoberg arbetar för att väcka intresset och tydliggöra behovet av socialt entreprenörskap och innovation

Region Kronoberg arbetar för att väcka intresset och tydliggöra behovet av socialt entreprenörskap och social innovation i regionen. Projektet har också som syfte att utveckla mötesplatser för socialt företagande och övrigt näringsliv, med målet att skapa nya affärsmöjligheter.

Kontakt: Karin Palmér, PL, regionen
Anders Jönsson, Wille Lopez (och Nina Englund), Coompanion

Samverkanspartners: Coompanion

Syfte: Syftet med projektet är att bemöta de utmaningar som identifierats under arbetet med att ta fram Region Kronobergs handlingsplan för socialt entreprenörskap. Syftet är också att hitta och skapa arenor, former och långsiktiga strukturer där kreativa idéer kring lösningar av samhällsutmaningar kan tillvaratas och utvecklas över tid. Övergripande mål:
a) Stärka de sociala företagens möjligheter att bidra till att lösa viktiga samhällsutmaningar, bland annat genom att identifiera nya affärsidéer och hitta nya samarbeten.
b) Ökad kunskap om socialt entreprenörskap och därmed beredskap för att lösa samhällsutmaningar med nya idéer och samarbeten.
c) Fler företag i privata näringslivet samverkar med sociala entreprenörer och sociala företag i sitt eget hållbarhets- och CSR-arbete.

Tidigare engagemang: ASF-projekt

Mål:
1. Nya samarbeten och ökade affärsmöjligheter med mer långsiktiga kundavtal och ökad stabilitet i de sociala företagen.
2. Plattform för hållbar samverkansstruktur, ex ett antal befintliga eller nya arenor blir naturliga mötesplatser för socialt och ordinarie entreprenörskap och för sociala innovationer.
3. Ökad kunskap & större mottaglighet för sociala innovationer i de kunskapshöjande aktiviteternas målgrupper.
4. Nya lösningar till genomförande.
5. Plattform för hållbar stödstruktur vilket i förlängningen ger förbättrade förutsättningar för att starta och driva sociala företag.
6. Ökad kompetens i att driva företag hos de sociala företagen.

Konkret: Fokus sociala innovationer och en utökad samverkan med ordinarie näringsliv genom att bl.a. genomföra social innovation camps, ha mingel för samhällsnyttiga affärer, ta fram en kommunikationsplan samt en behovsanalys för affärsutveckling i sociala företag.

Kända sociala företag: 12
Kommuner som arbetar med att främja sociala företag: 6
Företagsfrämjare som aktivt stöttar sociala företag: NC, Drivhuset, företagsfabriken, Ung företagsamhet och Coompanion.

Region Norrbotten ökar affärsmässigheten och höjer kunskapen

Region Norrbotten ökar affärsmässigheten hos sociala företag samt höja kunskapen om socialt företagande hos företagsfrämjare.

Kontakt: Kristin Bergwall (fd Greta Isaksson), PL, regionen
Caroline Kjellgren och Helen Nilsson, Coompanion

Samverkanspartners: Styrgrupp består av Region Norrbotten, Coompanion Norrbotten, Luleå tekniska universitet, samt representant från ett socialt företag i Boden samt en social entreprenör från Luleås landsbygd.

Syfte: att stärka sociala entreprenörer och de sociala företagens affärsutveckling, samt att bygga hållbara strukturer mellan intressenter och främjare i länet. Projektet syftar vidare till att bredda marknaden, strategiskt förankra och höja kunskapen runt social företagande och entreprenörskap bland annat genom ökat regionalt utbyte.

a) Sociala entreprenörer/företag utvecklas i länet och blir mer hållbara
b) Bygga upp effektiva stödstrukturer och samverkan mellan flera aktörer för att stimulera framväxten av fler och utveckling av sociala entreprenörer/företag.
c) Bredda marknaden för samhällsnyttiga affärer mellan sociala entreprenörer/företags affärsidéer och övriga sektorer.


Tidigare engagemang:
ASF-projekt

Mål:
1. att deltagande sociala entreprenörer/företag ökat sin omsättning
2. etablerad samverkan och samlad kunskap i de regionala rådgivarsystemen
3. långsiktigt hållbar samverkan och utbyte mellan länets sociala företag och universitetet
4. casebeskrivning för process kring lokala samverkansmöjligheter för stödstrukturer
5. etablerade planer på ett flertal platser i länet kring utveckling av socialt entreprenörskap.
6. strategi och arbetssätt för hur region Norrbotten kan fortsätta arbeta för att möjliggöra affärer och avtal med sociala entreprenörer/företag.
7. nya affärssamarbeten mellan sociala entreprenörer/företag och offentlig sektor/och eller övrigt näringsliv

Konkret: Uppdateras snart.


Kända sociala företag:  Totalt 40 företag med spridning inom de olika kategorierna
Kommuner som arbetar med att främja socialt företag: 
Företagsfrämjare som aktivt stöttar socialt företag.:

Region Skåne bygger regional samverkan kring socialt företagande

Region Skåne bygger regional samverkan kring socialt företagande, socialt entreprenörskap och social innovation. Projektet ska också till att bidra till fler IOP- och upphandlingsprocesser landar i affärer och samarbeten mellan exempelvis kommuner och sociala företag. I projektet ingår att utveckla rådgivares kunskaper om sociala företag. Projektet har också ett tydligt landsbygdsperspektiv.

Kontakt: Marie-Louise Lövgren, PL regionen
Elin Dagerbo, Coompanion

Samverkanspartners: Coompanion, Lunds universitet, Nätverket – Idéburen sektor Skåne

Syfte: att utifrån en företagsfrämjande exkubator, stöd- och samverkansinsatser till offentlig sektor samt insatser för att integrera sociala företag i lokal hållbar platsutveckling, fortsätta stärka socialt företagande i en bred samverkan av företagsfrämjare och möjliggörare, som grund för att metoder och modeller ska kunna generaliseras och spridas inom ramen för en sektorsövergripande community i syfte att bidra till att lösa samhällsutmaningar i Skåne.

a) Regional plattform/community
b) Stöd- och samverkansinsatser för offentlig sektor
c) Företagsfrämjande exkubator
d) Integrera sociala entreprenörer i lokalt utvecklingsarbete

Tidigare engagemang: ASF-projekt ”Fler växande ASF i Skåne”, ERUF-projektet ”Social Innovation Skåne”

Mål:
1. Att en regional sektorsövergripande plattform/community har skapats samt att det utvecklats ett "program" i form av system och rutiner för hur operativa/lokala insatser för att stärka socialt företagande kan generaliseras och spridas inom ramen för communityn.
2. Nya lokala/kommunala påbörjade upphandlings- och IOP-processer om samverkan kring socialt företagande och socialt entreprenörskap, har utformats i ett antal kommuner i regionen till följd av projektets stöd- och samverkansinsatser till den offentliga sektorn.
3. Att en exkubator med företagsfrämjare och möjliggörare från olika sektorer har prövats lokalt på 10 platser i Skåne, samt att involverade företagsfrämjare har utvecklat gemensamma metoder och modeller och en delad förståelse för de sociala företagens behov och villkor som bidrar till ett starkare och mer samlat stöd till sociala företag i Skåne.
4. Att sociala entreprenörer i ökad utsträckning medverkar i lokala utvecklingsarbeten för att stärka sin kunskap och förmåga att kunna starta, driva och utveckla sociala företag i en lokal kontext.
5. Att projektet medverkat till förutsättningar för en ökad jämställdhet.

Konkret: genom företagsfrämjande exkubator, stöd- och samverkansinsatser för offentlig sektor samt insatser för att integrera sociala entreprenörer i lokal platsutveckling, utveckla metoder och modeller för att stärka socialt företagande och sprida dessa inom ramen för en sektorsövergripande Community.

Exkubatorn för sociala företag har rekryterat pilotföretag, etablerat en samverkan med Almi, tagit fram ett informationsmaterial och samskapat ett ramverk kring innehållet i exkubatorn. De har en dialog med Hässleholms kommun tillsammans med NÄTVERKET kring möjligheterna att testa upphandlingar med sociala hänsyn riktade mot sociala företag. De har även påbörjat en analys av idéburna och offentliga organisationers behov av stöd för att kunna bygga upp en struktur för riktad kompetensförstärkning mot målgrupperna. En enkät har skickats ut för att tydliggöra bilden av kunskapsläget och behovsbilden hos idéburna organisationer. De deltar i ett nationellt nätverk för idéburen upphandling och har inlett ett samarbete med Forum – Idéburna organisationer med social inriktning, Famna och Front advokater, där vi kommer att erbjuda en utbildning regionalt i Skåne för att stärka kommunjuristers kompetens kring IOP. Arbetet med att ge stöd och råd kring IOP och upphandling har inletts, och kunskapshöjande insatser/rådgivning har utförts gentemot en handfull offentliga och idéburna organisationer. Samverkan byggs också gentemot Malmö universitetets Vinnova-projekt med fokus på social innovation, allians och effektmätning vars insatser relaterar till projektet om ett hållbart Skåne genom socialt företagande.


Kända sociala företag: 64 (Lokal samverkan: 4, bättre miljö: 20, ASF:14 (21 enligt sofisam) Sociala tjänster: 20, Skola: 4 sociala mål: 1 Kultur: 1)
Kommuner som arbetar med att främja sociala företag: 6
Företagsfrämjare som aktivt stöttar sociala företag: 17 (Coomp, Nätverket, SoPact, Almi, Ideon Innovation, NC-kontor, Minc, Innovation Skåne, Venture Cup Syd, Drivhuset, Venture Lab, LU Innovation, Krinova, Innovationscenter för landsbygden, UF)

Region Stockholm ökar kunskapen om sociala företag

Region Stockholm arbetar med att öka kunskapen om sociala företag och lyfta sektorn i det regionala tillväxtarbetet, öka kunskap om effektmätning samt bidra till ökad kunskap hos offentliga aktörer och privat näringsliv om att göra affärer och samarbeta med sociala företag.

Kontakt: Annette Lassinger, PL, regionen

Samverkanspartners: Projektet startade i samverkan med Länsstyrelsen i Stockholm och aktiviteter har genomförts med Stockholms Universitet och deras projekt Mötesplats Social Innovation. Styrgruppen består av chefer från Region Stockholm, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, Länsstyrelsen i Stockholm, Storsthlm samt Stockholms Universitet.

Referensgruppen består av: Samordningsförbunden i Stockholms län (projektägare ESF projektet MIA), FAMNA (Projektägare ESF projektet Kugghjulet), Subtopia Klump kulturinkubator, Impact Hub, Stockholms universitet, Stiftelsen Ekskäret, Stockholm Business Region, Coompanion, Start Up Stockholm, SE-Forum samt kommunrepresentanter från Upplands Bro, Botkyrka, Lidingö och Värmdö.

Syfte: Projektet ska bidra till att socialt företagande och entreprenörskap är en integrerad del av regionens ordinarie tillväxtarbete. Det ska bidra till ökad kunskap hos offentliga aktörer och privat näringsliv för att kunna göra affärer och samarbeta med sociala företag. Projektet kommer att lyfta fram goda exempel, stärka processer och bygga kunskap för att synliggöra det sociala entreprenörskapets möjligheter att bidra till Stockholmsregionens samhälleliga utmaningar.

Tidigare engagemang: Tidigare erfarenheter i Stockholmsregionen kring sociala företag har främst gällt arbetsintegrerade sociala företag, bland annat genom ESF-finansierade projekten MIA (Mobilisering inför arbete) och Kugghjulet (stärker ASF företagens affärsmässighet genom ökad kunskap).

Mål:

Målet med projektet är att socialt entreprenörskap är en del av Region Stockholms Tillväxt- och näringslivsstrategi. De sociala företagen ska lyftas som en resurs och synliggöras för den samhällsnytta som de bidrar med till Stockholmsregionen i affärsmässiga relationer med offentligheten samt övriga näringslivet.

Fokusområden:
1. Samla kunskap om sociala entreprenörer i länet och sprida denna genom att genomföra en fördjupad kartläggning av de sociala företagen samt inom vilka nätverk dessa finns, och synliggöra dem i den kommande strategin för näringsliv och tillväxt.
2. Synliggöra identifierade mätverktyg för att mäta samhällseffekten med syfte att öka kunskapen och stärka kompetensen för sociala entreprenörer
3. Etablera ett nätverk med offentliga aktörer med fokus på att utveckla socialt entreprenörskap och socialt företagande. De sociala företagen har ökat sin försäljning till privata näringslivet.

Konkret: Ta fram och sprida kunskap, etablera nätverk mellan offentliga aktörer och sociala entreprenörer samt affärskontakter med privata näringslivet.

Kända sociala företag: 51, endast asf-företag i listan
Kommuner som arbetar med att främja sociala företag: 5
Företagsfrämjare som aktivt stöttar sociala företag: 37 (bland annat Samordningsförbunden, AF, SE-Forum, Impact Hub, Start up Stockholm, Coompanion, Tanke och handling, Inkludera, Famna, SSES, SU, Eks00,,,,,,0000käret, Nya Rågsveds Folkets Hus, Skyddsvärnet, Blå vägen, Suptopia, KLUMP Suptopia, Changers Hub, The Good Talents, Miljonbemanning, Boodla, Hela människan, Basta, Svenska kyrkan, Stockholms Stadsmission)

Region Sörmland förbättrar tillgången till relevant rådgivning och stöd

Region Sörmland förbättrar tillgången till relevant rådgivning och stöd för sociala entreprenörer i regionen. de arbetar också för att påverka det offentliga att hitta nya samarbeten med sociala entreprenörer och andra.

Kontakt: Martin Bülow, PL, Coompanion
Emma Hansson, koordinator, regionen
Marcus Bergh, Coompanion
Arbetsgrupp: Madeleine Pilstrand & Marius Wenneson, MDH Idélab. Monica Pärus, Coompanion Sörmland. Malin Sturk, Eskilstuna KN. Helene Andersson, Nyköpings KN.

Samverkanspartners: Coompanion och Mälardalens Högskola. De har även en rådgivargrupp med representanter från Create Business Incubator, Mälardalens Högskola, Coompanion Sörmland, Munktell Science Park (Eskilstuna KN) samt Nyköpings och Gnesta kommun. Bakom projektet står Regionförbundet Sörmland, Create Business Incubator, Idélab inkubator vid Mälardalens Högskola, Coompanion Sörmland, Munktell Science Park samt Nyköpings kommun.

Syfte: Bygga kritisk massa av intressenter och skapa ett regionalt nätverk där offentliga aktörer jobbar med samhällsentreprenörer och gör goda affärer med sociala företag.

Tidigare engagemang:

Mål:
1.Aktörskompetens
2.Samverkansmetoder och kunskapsplattform
3+4.Entreprenörskap och affärsmodeller

Målsättningen är att både offentliga beslutsfattare och regionala stödaktörer efter projektet har bättre förståelse och tillgång till verktyg för att kunna jobba med samhällsnyttigt företagande, samt att de har bättre verktyg för att dela kunskap och exempel på lösningar i verkligheten. På samma sätt ser de att entreprenörer har bättre förståelse för ekonomiska realiteter och affärsmodeller samt bättre kan navigera i stödsystemet för att lyckas med sina satsningar. Entreprenörer har också tillgång till bättre verktyg för att dela kunskap och resurser. Projektet handlar till stor del om att integrera entreprenörer i det regionala stödsystemet på ett helt annat sätt än idag och att se dessa som resurser för den fortsatta utvecklingen inom samhällsföretagande. De kommer att ha en digital plattform för fortsatt kunskapsdelning och starkare relationer mellan aktörer, entreprenörer och beslutsfattare i offentlig verksamhet. Det tredje prioriterade området i handlingsplanen som handlar om att få till stånd ett fungerande ekosystem för samhällsföretagande är ett sådant område där de bygger på den kritiska massa av företag och initiativ samt kunskap som byggs upp i detta första projekt.

Konkret: fokus på verktyg, samverkan och kunskap, ex genom en digital plattform. Har haft en första publik workshop, en regional träff med samtliga stödaktörer, samt två projektmöten för samtliga inblandade inklusive rådgivare och externa parter.

Kända sociala företag: 16
Kommuner som arbetar med att främja sociala företag: -
Företagsfrämjare som aktivt stöttar sociala företag: -

Region Uppsala arbetar med upphandling

Region Uppsala skapar bättre förutsättningar att upphandla av och samarbeta med sociala företag och entreprenörer. Projektet har också som syfte att utveckla kunskapen om resultat- och effektmätning.

Kontakt: Andreas Scheutz, PL, regionen (tidigare Alexander Kinigalakis, slutat)
Lina Heldmark och Anna Olsson, Coompanion

Samverkanspartners: ingen, men skriftliga uppdragsbeskrivningar är upprättade och överenskomna med tre idéburna organisationer Stadsmissionen, Initcia och Coompanion Uppsala.

Syfte: Insatserna ska bidra till att eliminera strukturella hinder:
1) ökad kunskap hos offentliga aktörer om att göra affärer och samarbeta med sociala företag
2) en stärkt organisering av det offentliga som arbetar med arbetsintegrering för en ökad transparens och tydlighet gentemot marknaden
3) att socialt företagande och entreprenörskap är en integrerad del av Region Uppsalas ordinarie tillväxtarbete
4) att sociala företag får bättre förutsättningar till att medverka i offentliga upphandlingar
5) ASF och offentliga aktörer som arbetar med arbetsintegration tillhandahålls kunskap/verktyg för att mäta och kunna påvisa samhällsnyttan

Tidigare engagemang:

Mål:
1) en bred kartläggning av socialt företagande i länet
2) ökad kunskap hos offentliga aktörer om att göra affärer och samarbeta med sociala företag
3) en stärkt organisering av det offentliga som arbetar med arbetsintegrering för en ökad transparens och tydlighet gentemot marknaden
4) att socialt företagande och entreprenörskap är en integrerad del av regionernas ordinarie tillväxtarbete
5) att ASF och sociala företag får bättre förutsättningar till att medverka i offentliga upphandlingar
6) ASF och offentliga aktörer som arbetar med arbetsintegration tillhandahålls kunskap/verktyg för att mäta och kunna påvisa samhällsnyttan

Konkret: kartläggning, upphandling och affärer, offentlig organisering och integrering av socialt företag, verktyg för att mäta samhällsnytta

Kända sociala företag: 2 ASF (På Sofisams lista finns 15)
Kommuner som arbetar med att främja sociala företag: 1
Företagsfrämjare som aktivt stöttar sociala företag: 1

Region Västerbotten arbetar med kunskap, nätverk och finansiering

Region Västerbotten formar en regional stödstruktur som består av kunskap, nätverk och finansiering för länets sociala entreprenörer och sociala. Fokus på affärsutveckling, nyttiga affärer och att forma stödstrukturer för nystart.

Kontakt: Lisa Nilsson, PL, Coompanion
Maria Kammerson, regionen (fd Joel Hedlund)
(Hanna Dermes Gibson) och Roger Filipsson, Coompanion

Samverkanspartners: Coompanion. I styrgruppen ingår även sociala företag, AF, kommuner, privat näringsliv och idéburen sektor.

Syfte: Region Västerbotten vill forma en regional stödstruktur som består av kunskap, nätverk och finansiering för länets sociala entreprenörer och sociala företag i syfte att bidra till fler hållbara sociala företag och till en hållbar samhällsutveckling i linje med Agenda 2030.

Tidigare engagemang: Projektet ASF för tillväxt Västerbotten 2016–18, samt ESF-projektet Helikoopter som Coompanion ägde under 2016–18.

Mål:
1. Affärsutveckling för sociala företag och samhällsentreprenörer, inkl. digital utbildning, för ökad omsättning och tydliggjord värdekedja. Även nå företag inom privat sektor att jobba med CSR/Nyttiga affärer samt att kommuner använt effektmätning för att utvärdera nya finansieringsformer (i samarbete med projektet Social Innovationshub Nord).
2. Nyttiga affärer - beställarutveckling offentlig sektor (infoträffar, strategier och stöd för affärer för kommuner och sociala företag, göra de första affärerna) och att ta fram en regional strategi för utveckling av samhällsentreprenörskap.
3. Stödstrukturer för nystart av sociala företag för att bidra till företagande, innovation, arbetsmarknad och kompetensförsörjning.

Målet är att idéburen, privat och offentlig sektor tillsammans har utformat en samverkansmodell och aktiviteter. Använder case från kommuner för användande av strategier, och digitala utbildningar (bygger på utbildningar i nystart från ESF-projektet Helikoopter som Coompanion ägde under 2016–18. Görs av projektledning i samverkan med Coompanion Norrbotten).

Konkret: Fokus stödstrukturer för nystart och affärer, inkl. digital och fysisk utbildning.

Kända sociala företag: 51
Kommuner som arbetar med att främja sociala företag: 6
Företagsfrämjare som aktivt stöttar sociala företag: 7

Region Västernorrland utvecklar marknaden och stärker stödstrukturer

Region Västernorrland utvecklar marknaden och stärker stödstrukturen för sociala företag genom samverkan, samt ökar kunskapen om de sociala företagen, deras resultat och effekter.

Kontakt: Matilda Rehnström, PL, Regionen                 
Susanne Vinderå, Coompanion

Samverkanspartners: Inga, men tog fram handlingsplanen tillsammans med Coompanion och samarbetar fortsatt med Coomapanion i genomförandeprojektet och i styrgrupp. I referensgrupp ingår representanter från nätverken Regional utveckling vid Region Västernorrland.

Syfte: Syftet med projektet är att utveckla marknaden för sociala företag och samhällsentreprenörer. Att stärka stödsystemet kring denna typ av företag och initiativ. Samt öka kunskapen om företagen, dess resultat och effekter.

Tidigare engagemang: Projektet Jämställd regional tillväxt 2016 - 2018.

Mål:
 1. En handlings- och aktivitetsplan för socialt entreprenörskap och företagande är formulerad, förankrad och beslutad av politisk ledning.
2. Genomförd upphandling med social hänsyn av oss som Region eller i samverkan med annan samarbetspart i projektet exempelvis en av länets kommuner.
 3. Två riktade utbildande aktiviteter i samband med specifik upphandling. En anbudsskola kopplad till den aktuella upphandlingen.
 4. En kartläggning av sociala företag i länet är färdigställd.
 5. Att i samverkan med utvald kommun/er undersökt förutsättningarna för uppstarten av ett nytt socialt företag.
6. Skapa framgångsrika lokala exempel och modeller för att visa på områdets relevans samt illustrera den kraft som finns i sektorn.

Konkret: utbilda i och genomföra upphandling såväl internt som med externa aktör, ta fram regional strategi, kartlägga samhällsentreprenörer och sociala företag, utröner tillsammans med SKOOPI möjligheten för ASF i Sundsvall att gå samman i ett säljbolag liknande Social trade. Stort upphandlingsfokus. Anordnar länets upphandlingsdag där dagens fokus ska vara upphandling med social hänsyn. Genomföra upphandlingar internt såväl som med extern aktör och ha riktade anbudsskolor i samband med dessa upphandlingar. Jobbar operativt med case kring att starta sociala företag i samverkan med offentlig sektor samt med lokalt näringsliv. Mittuniversitetet ligger i denna region och har aktiva forskare på området samt projektet RESENS – ett samarbete mellan universitet, kommuner och privata aktörer i Norge och Sverige.

Kända sociala företag:  17
 Kommuner som arbetar med att främja sociala företag:  7
 Företagsfrämjare som aktivt stöttar sociala företan: Coomapanion, ALMI, Bizmaker, NC, Företagarna, Technicus Härnösand, två Leaderkontor

Region Västmanland höjer kunskapen om sociala företag hos offentlig sektor

Region Västmanland höjer kunskapen om sociala företag hos offentlig sektor med syftet att öka antalet affärer och samarbeten. De ska utveckla stödet för sociala entreprenörer och bidra till att sociala entreprenörer hittar nya affärssamarbeten.

Kontakt: Julia Martinsson, PL, regionen (fd Pernilla Conley Pettersson)
Johan Larsson, Coompanion
Petra Ärlsjö, Västerås Science Park

Samverkanspartners: Västerås Science Park AB och Coompanion. I styrgruppen finns sociala företag, samordningsförbund, kommuner, näringslivsaktörer och arbetsförmedling och/eller länsbildningsförbundet samt strateg vid Region Västmanland. I referensgrupp finns även tillfrågade sociala företagare, samt näringslivsfrämjande aktörer. De har även ett tvärdisciplinärt råd inom Region Västmanland med chefer från Samhälle och hållbarhet, Näringsliv, Kultur och ideell sektor samt Social välfärd och skola. Denna grupp ger förslag på projektets genomförande, kontakter och skapar engagemang och vikt i frågan inom organisationen och är även deltagare i vissa aktiviteter. Gruppen tydliggör också nyttan av insatserna för regionorganisationen, länet och kopplingen till målen i Agenda 2030.

Syfte: Synliggöra och stärka sociala företag och entreprenörer samt inkludera dessa i länets långsiktiga tillväxtarbete genom ökad kunskap, tydliggjort och utökat stödet för utveckling av sociala företag och nya arenor för samverkan mellan aktörer samt inkludera de sociala företagen i kommunala och regionala planeringsprocesser

Tidigare engagemang: Detta är den första satsningen på socialt företagande i regionen.

Mål:
Projektets fyra delmål med indikatorer är
1a. Kunskapen om sociala företag har ökat hos offentlig sektor
1b: Kunskapen om affärer med den offentliga sektorn har ökat hos de sociala företagen
2a: De sociala företagarna har stärkt sin förmåga att utveckla sina företag hållbar.
2b: Näringslivsfrämjande aktörer har stärkt sin förmåga att ge stöd till sociala entreprenörer och företagare
3: Ökad samverkan mellan sociala entreprenörer och andra aktörer

Konkret: inkludera sociala företag i lokala och/eller regionala planer och näringsliv, SROI-beräkningar, utbilda rådgivare och tjänstemän, kompetensutbilda sociala företagare, skapa arenor kring samhällsutmaningsdriven tvärsektoriell innovation. De har inkluderat sociala företag i RUS-processen där en inriktning om utveckling av socialt företagande och innovation är inskriven i remissversion. En tvärdisciplinär grupp från Näringsliv, Hållbarhet och samhälle och Kultur och civilsamhälle har tillsatts för att belysa socialt företag. De har kontakt med Tillväxtverkets arbete med hållbart företagsstöd. Medarbetare som arbetar med företagsstöd deltar nu i detta. Mikrofonden Mälardalen är en utökning av Örebros fond och de regulatoriska underlagen finns nu så att beslut kan tas på en kommande stämma. Innovationsrådet (ett nätverk av innovationsfrämjande aktörer i Västmanland), har fått kort information om projektet och det uppfattas finnas en nyfikenhet och förståelse för behov av projektet att bygga vidare på.

Kända sociala företag: 20
Kommuner som arbetar med att främja sociala företag: 10
Företagsfrämjare som aktivt stöttar sociala företag: 11 - Coompanion, Västerås Science Park, Mälardalens högskola/Idélab, Create Incubator, UF, privata som banker, jurister, fastighetsbolag etc, Västmanlands länsbildningsförbund, Nyanlänt företagande AB, Almi, NC, Företagarna (står dock inte hur på Företagarna)

Västra Götalandsregionen utvecklar ett ekosystem för innovation och socialt företagande

Utveckla ett mer kraftfullt ekosystem för social innovation och socialt företagande, ge sociala företag access till den offentliga marknaden genom upphandling, samt affärsutveckling för ASF genom ett ökat fokus på sälj och marknadsföring.

Kontakt: Elizabeth George Chandy, PL, regionen (fd Hanna Nyroos)
Diana Ghinea, Coompanion

Samverkanspartners: Regionens fyra Coompanionkontor. I refgrupp ingår även sf, främjare.

Syfte:
a) Att vidga marknaden för sociala företag (genom upphandlingar) så att de kan bidra till utvecklingen av välfärden och arbetsmarknad i Västra Götaland.
b) Att säkerställa utvecklingen av långsiktigt hållbara ASF i Västra Götaland genom ökad försäljning.
c) Att utveckla ett ekosystem för social innovation och socialt företagande i Västra Götaland så att idéer och sociala företag får ett bättre stöd att utvecklas.

Tidigare engagemang: ASF-projekt, de har också ett program för Social ekonomi och Överenskommelse mellan regionen och sociala ekonomins aktörer.

Mål:
1. Access till offentlig marknad, med fokus på upphandling. Med hjälp av upphandlingscoacher och utbildning i upphandling vidga marknaden för sociala företag så att de kan bidra till utvecklingen av välfärden och arbetsmarknad.
2. Access till marknaden för ASF, fokus sälj och marknadsföring. Att säkerställa utvecklingen av långsiktigt hållbara ASF genom ökad försäljning. Coachande säljverkstad på plats hos ASF + undersöka möjligheter för stödstruktur likt Social Trade.
3. Att utveckla ett ekosystem för social innovation och socialt företagande, fokus skapa samsyn kring social hållbarhet och si, men också som en del av ett större grepp kring hållbart företagande. Ska i mindre skala utforma och prova stöd som bättre möter si och kan skalas upp på sikt.

Konkret: Fokus upphandling, öka ASFens försäljning och synbarhet, samt stärka ekosystemet kring social innovation och sociala företag. I Göteborg finns även Yesbox, ett etablerat samarbete mellan företagsfrämjande aktörerna. Coompanion ingår i Yesbox och kommer aktivt att arbeta med dem i uppstarten av projektet för att sedan gå vidare till ytterligare aktörer i länet.

Kända sociala företag: 232
Kommuner som arbetar med att främja sociala företag: Borås stad, Tranemo kommun.
Företagsfrämjare som aktivt stöttar sociala företag: -

Region Örebro län utvecklar kunskap och samordning av rådgivning

Föreningar, stiftelser och sociala företag har viktiga roller för utvecklingen i hela länet. Därför arbetar Region Örebro län för att öka kunskapen om sociala entreprenörer i länet. Vi vill att fler sociala företag ska få tillgång till god rådgivning och testar metoder för att värdera samhällsnytta.

Tillsammans skapar vi långsiktiga förutsättningar för civilsamhället och den sociala ekonomin. Långsiktiga förutsättningar kan handla om att öka kunskapen om upphandling med social hänsyn, att samla in relevant statistik om civilsamhället eller att lyfta fram samhällsnyttan som de sociala företagen bidrar till.

Region Örebro län har ett övergripande ansvar för att skapa, stärka och samordna satsningar av nätverk och mötesplatser för frågor om civilsamhälle och social ekonomi i hela länet. Vi fördelar föreningsbidrag till länsorganisationer och ansvarar för en regional utlysning av medel till sociala innovationer.

Samordning i länet
Region Örebro län samordnar Partnerskapet för sociala innovationer där 34 organisationer från offentlig verksamhet, civilsamhälle och privat näringsliv ingår.

Nationella och internationella nätverk
Vi arbetar också nationellt och europeiskt inom olika nätverk och sammanslutningar. Vi deltar som partner eller är initiativtagare till projekt inom området.

Se gärna filmen "No one is left behind" som handlar om socialt företagande i Örebro län.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktperson: Anders Bro

Region Östergötland utvecklar stödsystem genom samverkan

Region Östergötland utvecklar stödsystemet för företag genom stark och bred samverkan. De arbetar också för att identifiera sociala företagandets specifika behov, prövar en modell för generationsövertagande, belyser möjligheter med upphandling och ideella offentliga partnerskap (IOP) och ser över hur socialt entreprenörskap och social innovation tydligare kan ingå i regionala styrdokument.

Kontakt: Margareta Wandel, PL, Region Östergötland (fokus SET och generationsväxling)
Cecilia Hunnershage Sandgren, PL, Region Östergötland (fokus ESBR)

Samverkar med: Linköpings Universitet (med projekten LiU Impact factory och Right agenda accelerator) samt Coompanion Östergötland (med sitt grunduppdrag som inkluderar en koppling till länets arbetsintegrerade sociala företag (ASF)) ingår i styrgruppen. Utöver det är samtliga aktörer i stödsystemet delaktiga (ca 45 organisationer).

Syfte:

a) Utveckla stödsystemet ESBR
b) Förstärka tillsammansföretaget Social Economic Trade (SET)
c) Pröva modell för generationsövertagande
d) Belysa möjligheter med upphandling och ideella offentliga partnerskap (IOP)
Generellt - revidera den Regionala utvecklingsplanen (RUP) och ta fram en Regional utvecklingsstrategi (RUS) där Region Östergötland vill tydliggöra socialt entreprenörskap och social innovation och hur dessa initiativ kan lösa samhällsutmaningar.

Tidigare engagemang: Regionala satsningar inom området social ekonomi /idéburen sektor/ civilsamhällets organisationer med särskilt fokus på arbetsintegrerade sociala företag startade år 2010.

Mål:

Region Östergötland ska under projekttiden:
1. Utveckla de generella direktiven i uppdrag till aktörer inom ESBR med mål/aktiviteter kring socialt företagande och entreprenörskap.
2. Utveckla arbetet i befintligt partnerskap för regionala finansieringslösningar (RÖ, Almi, Länsstyrelsen, Östsvenska handelskammaren, EKN, EEN och Linköpings universitet). Partnerskapet hanterar affärsutvecklingscheckar genom ett antal Draknästen varje år.
3. Bidra till ökad kunskap om upphandling (reserverade kontrakt) och ideella offentliga partnerskap (IOP)

Det strukturella arbetet via ESBR (består av 45 olika org) har lett till:
4 Att stödsystemets aktörer har fått en ökad kunskap om socialt företagande, sociala entreprenörer och sociala innovationer.
5. Att all företagsrådgivning är öppen för nya affärsmodeller och olika grupper.
6. Att Partnerskapet för regionala finansieringslösningar är öppen för nya affärsmodeller och olika grupper.

Arbetet som stödjer utvecklingen av nya affärsmodeller med arbetsintegration som mål bidrar till:
7. Att stöd till SET ökar omsättningen och därmed antalet anställda inom ASF.
8. Att stöd till utveckling av modellen generationsskifte leder till nytt företag.
9. Att fortsatt stöd till arbetsintegrerande insatser ökar inkluderingen i samhället och förbättrar matchning på arbetsmarknaden.
10. Att fler i arbete bidrar till en mer jämlik hälsa bland Östgötarna och övriga mer generella mål som ställs i agenda 2030 samt kommande RUS.

Konkret: inkludera socialt företagande i ESBR-nätverket, utveckla finansieringslösningar genom befintligt partnerskap, pröva modellen för generationsväxling som tagits fram av Coompanion Östergötland, stärka tillsammansföretaget SET, samt öka kunskapen om upphandling och IOP via en rapport och seminarium, ESBR aktörskonferens med relevanta aktiviteter för ökad kunskap och engagemang vilka byggs utifrån svaren i den enkät som inventerade befintlig kunskap och engagemang inom nätverkets organisationer. Utbyte med de organisationerna som finns kopplade till LiU Impact factory och Right agenda accelerator och de projekt där en fördjupad samverkan efterfrågats. I internationella kontakter finns både via nätverket REVES samt genom deras medverkan i satsningarna EASME och Growth.

Kända sociala företag: 12
Kommuner som arbetar med att främja sociala företag: 13
Företagsfrämjare som aktivt stöttar socialt företagande: 40