Tillväxtverket
En man, har en flicka på sina axlar

Nationell satsning

För att fortsätta bygga ett hållbart samhälle och möta de många utmaningar vi står inför, som till exempel integration, hälsa, klimat, enklare vägar till jobb eller jämställdhet, behövs hela Sveriges fulla engagemang och innovationskraft. Därför finns en nationell strategi för socialt företagande.

I regeringens strategi pekas det ut fem områden som är viktiga att utveckla för att stärka socialt företagande och samhällsentreprenörskap.

 1. Behov och efterfrågan
 2. Stärk företags- och rådgivningskompetensen
 3. Finansiering
 4. Tydliggör och mät effekterna
 5. Utveckla kunskap och mötesplatser

Här kan du ta del av regeringens strategi - Regeringens strategi för sociala företag – ett hållbart samhälle genom socialt företagande och social innovation

Tillväxtverkets arbete

Regeringen satsade totalt 150 miljoner under 2018-2020 för att skapa ett mer inkluderande och hållbart samhälle genom socialt företagande. Tillväxtverket har arbetat med att stärka de sociala företagen och för att stärka deras marknad. Vi har haft 30 projekt i hela Sverige, arbetat med kommunikation och haft affärsutvecklingscheckar som sociala företag kunnat söka.

Du kan kan ta del av resultat och samarbeten i vår kunskapsbank.

Vi arbetar med vår slutrapport för uppdraget och publicerar den i mars 2021.

Så arbetade regionerna

17 av 21 regioner har arbetat för att främja socialt företagande och samhällsentreprenörskap.

Projekten fokuserar på att ge sociala företag tillgång till den offentliga marknaden på olika sätt till exempel genom:

 • Upphandling med hjälp av anbudscoacher.
 • Att testa metoder och modeller för att värdera samhällsnytta.
 • Att ta fram strategier kring finansieringslösningar.
 • Att utveckla ett systematiskt regionalt ledningsarbete.
 • Att skapa mötesplatser för sociala företagare, offentliga aktörer och företagsfrämjare.

Följande regioner har fått finansiering av Tillväxtverket: Blekinge, Dalarna, Gävleborg, Jämtland/Härjedalen, Jönköpings län, Kronoberg, Norrbotten, Skåne, Stockholms län, Sörmland, Uppsala, Västerbotten, Västernorrland, Västmanland, Västra Götaland, Örebro och Östergötland

Strategiska projekt

För att nå resultat i arbetet behövdes ett strategiskt utvecklingsarbete bland sociala företag, företagsfrämjare, privata företag och offentliga aktörer.

Projekten hade olika mål, exempelvis:

 • Utveckla sociala företags affärsmannaskap och spridning av affärsmodeller.
 • Utveckling och breddning av företagsfrämjande till samhällsentreprenörer och sociala företag.
 • Utveckling av marknaden för sociala företag där offentlig sektor uppmärksammar och använder socialt företagande som värdefulla aktörer.
 • Stärka tillgången till finansiering för sociala företag.
 • Utveckling av effektmätning

Affärsutvecklingscheckar

Sociala företag har kunnat söka affärsutvecklingscheckar för att få stöd i att utveckla affärsmodellen, bli bättre på effektmätning eller på att utveckla affärer med en offentlig aktör. Här nedanför kan ni läsa om två sociala företag som utvecklat sin verksamhet genom checkarna.

Ett fält med vetestrån.

Alla som vill leva klimatsmart, ska kunna göra det

Bechange låter deltagarna göra en uppskattning av deras livsstil genom enkäter. Nu har enkäterna utvecklats tillsammans med experter. Det har bidragit till att mätningarna av deltagarnas mentala resa och klimatutsläpp blivit skarpare och enklare att använda.

Ett fält med vetestrån.

Ett hem att växa i

Det tar tid att hitta en stabil vardag efter år av missbruk. En utmaning för kommuner är att behandlingar och instanser inte får kosta för mycket. Människor behöver hjälp – men för en liten kostnad för samhället. Samtidigt behövs ett långsiktigt stöd för att stabilisera ett nytt liv. Det är här det sociala företaget Hörnstenen kommer in.