Tillväxtverket
En man, har en flicka på sina axlar

Nationell satsning

För att fortsätta bygga ett hållbart samhälle och möta de många utmaningar vi står inför, som till exempel integration, hälsa, klimat, enklare vägar till jobb eller jämställdhet, behövs hela Sveriges fulla engagemang och innovationskraft. Därför finns en nationell strategi för socialt företagande.

I regeringens strategi pekas det ut fem områden som är viktiga att utveckla för att stärka socialt företagande och samhällsentreprenörskap.

 1. Behov och efterfrågan
 2. Stärk företags- och rådgivningskompetensen
 3. Finansiering
 4. Tydliggör och mät effekterna
 5. Utveckla kunskap och mötesplatser

Här kan du ta del av regeringens strategi - Regeringens strategi för sociala företag – ett hållbart samhälle genom socialt företagande och social innovation

Tillväxtverkets arbete

Regeringen satsade totalt 120 miljoner under 2018-2020 för att skapa ett mer inkluderande och hållbart samhälle genom socialt företagande. Vinnova och Tillväxtverket fick var sitt uppdrag. Tillväxtverket arbetade med att stärka de sociala företagen och att stärka deras marknad. Vi har haft 30 projekt i hela Sverige, arbetat med kommunikation och haft affärsutvecklingscheckar som sociala företag kunnat söka.

Du kan ta del av resultat och samarbeten i vår kunskapsbank.

Så arbetade regionerna

17 av 21 regioner har arbetat för att främja socialt företagande och samhällsentreprenörskap.

Projekten fokuserade på att stärka sociala företag genom att ge dem tillgång till stödresurser och den offentliga och privata marknaden på olika sätt till exempel genom:

 • Upphandling med hjälp av anbudscoacher och utbildning.
 • Att testa metoder och modeller för att värdera samhällsnytta.
 • Att ta fram strategier kring finansieringslösningar.
 • Att utveckla ett systematiskt regionalt ledningsarbete.
 • Att skapa mötesplatser för sociala företagare, offentliga aktörer och företagsfrämjare.

Strategiska projekt

För att nå resultat i arbetet behövdes ett strategiskt utvecklingsarbete bland sociala företag, företagsfrämjare, privata företag och offentliga aktörer.

Projekten hade olika mål, exempelvis:

 • Utveckla sociala företags affärsmannaskap och spridning av affärsmodeller.
 • Utveckling och breddning av företagsfrämjande till samhällsentreprenörer och sociala företag.
 • Utveckling av marknaden för sociala företag där offentlig sektor uppmärksammar och använder socialt företagande som värdefulla aktörer.
 • Stärka tillgången till finansiering för sociala företag.
 • Utveckling av effektmätning

Affärsutvecklingscheckar

45 sociala företag fick affärsutvecklingscheckar för att utveckla affärsmodellen, bli bättre på effektmätning eller på att utveckla affärer med en offentlig aktör. Här kan du läsa om två sociala företag som utvecklat sin verksamhet genom checkarna.

Ett fält med vetestrån.

Alla som vill leva klimatsmart, ska kunna göra det

Bechange låter deltagarna göra en uppskattning av deras livsstil genom enkäter. Nu har enkäterna utvecklats tillsammans med experter. Det har bidragit till att mätningarna av deltagarnas mentala resa och klimatutsläpp blivit skarpare och enklare att använda.

Ett fält med vetestrån.

Ett hem att växa i -sociala företaget Hörnstenen

Det tar tid att hitta en stabil vardag efter år av missbruk. En utmaning för kommuner är att behandlingar och instanser inte får kosta för mycket. Människor behöver hjälp – men för en liten kostnad för samhället. Det är här det sociala företaget Hörnstenen kommer in.