Tillväxtverket

Definitioner och begrepp

Samhällsentreprenörskap, socialt företagande och social innovation. Vad är egentligen vad? Svaren är inte entydiga men här försöker vi reda ut hur vi ser på de olika begreppen.

Bild som förklarar förhllandet mellan olika begrepp inom socialt företagande

Samhällsentreprenörskap eller socialt entreprenörskap?

Ordet ”social” har lånats från engelskans social, som syftar på samhälle. Eftersom sociala företags främsta syfte är samhällsnytta i form av miljömässig och/eller social hållbarhet, i kombination med ekonomisk hållbarhet, tycker vi att ordet samhällsentreprenörskap bättre framhåller detta perspektiv.

Socialt företagande

Det främsta målet i sociala företag är samhällsnytta, vilket uppnås genom att företaget eller organisationen bedriver en affärsmässig verksamhet.

Läs mer under Vad är socialt företagande?

Samhällsentreprenör/social entreprenör

En person, som själv eller tillsammans med andra, tar fram affärsmässiga eller andra lösningar på samhällsutmaningar och därigenom utvecklar de samhällsnyttiga funktionerna.

Arbetsintegrerande sociala företag

Arbetsintegrerande sociala företag, ASF, är en typ av sociala företag. Ett ASF har två affärsidéer, en kommersiell idé och en annan som syftar till att skapa jobb för personer som står långt från arbetsmarknaden.

Mer om vad ett ASF är

Social innovation

En social innovation är en ny eller nyskapande tjänst, produkt, process, samarbete och/eller metod vars huvudsyfte är att möta samhällets utmaningar, där de samhällsnyttiga funktionerna utvecklas.