Tillväxtverket

Socialt företagande

Sociala företag och samhällsentreprenörer kännetecknas av en gemensam drivkraft - att erbjuda en lösning på en eller flera samhällsutmaningar.

Tillväxtverket investerar 60 miljoner för att stödja utvecklingen av socialt entreprenörskap och sociala företag under 2018-2020. En viktig del är att stimulera en hållbar tillväxt och stärka utvecklingen i de sociala företagen. Vi ska också öka kunskapen om sociala företag och samhällsentreprenörer så att fler offentliga aktörer samarbetar med och köper tjänster av sociala företag. I denna film presenteras uppdraget.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Regeringen satsar totalt 150 miljoner under 2018-2020 och har även lanserat Regeringens strategi för sociala företaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. I den pekar de ut fem områden som viktiga att utveckla:

  1. Behov och efterfrågan
  2. Stärk företags- och rådgivningskompetensen
  3. Finansiering
  4. Tydliggör och mät effekterna
  5. Utveckla kunskap och mötesplatser

Det här är sociala företag och därför är de viktiga

Sociala företag är en heterogen grupp som består av allt ifrån tech for good start ups till idéburna aktörer inom ideell sektor. Den gemensamma drivkraften är att skapa innovativa lösningar för exempelvis en levande landsbygd, en bättre integration eller en inkluderande arbetsmarknad.

Samhällsentreprenörskap och socialt företagande i Sverige finner lösningar på olika samhällsutmaningar och bidrar därmed till ett mer hållbart samhälle.

Det här gör Tillväxtverket

Regionala projekt

Under 2018 har Tillväxtverket gett regionala utvecklingsaktörer möjlighet att söka finansiering för att utveckla socialt företagande och samhällsentreprenörskap i sin region. Detta har skett i två steg:

  • Utlysning 1, med syfte att under hösten 2018 göra en förstudie som skulle resultera i en handlingsplan för att stärka samhällsentreprenörskap och socialt företagande.
  • Utlysning 2, med syfte att genomföra handlingsplanen under 2019-2020.

Med hjälp av denna satsning får regionerna möjlighet att dels sprida framgångar och goda exempel, dels inspireras av andra och vidareutveckla sitt eget arbete – och därmed främja en hållbar utveckling och tillväxt i Sverige.

Regioner som beviljats stöd

Region 

 Kontaktperson 

Projektfokus

Region Stockholm

 Majlis Nilsson

Öka kunskapen om sociala företag och lyfta sektorn i det regionala tillväxtarbetet, öka kunskap om effektmätning samt bidra till ökad kunskap hos offentliga aktörer och privat näringsliv om att göra affärer och samarbeta med sociala företag.

Region Blekinge 

 Johan Holmgren

Kunskapsspridning och att utveckla företags­främjarsystemet.

Region Dalarna

Mikael Källman

Utveckla ett systematiskt regionalt ledningsarbete, en grogrund för socialt entreprenörskap samt att sammanföra sociala entreprenörer med övriga näringslivet.


Regionförbundet Sörmland

Emma Hansson

Förbättra tillgången till relevant rådgivning och stöd för sociala entreprenörer i regionen samt att få det offentliga att hitta nya samarbeten med sociala entreprenörer och andra.

Region Gävleborg

Niclas Cronsell

Forma stödstrukturer för sociala företag och sociala entreprenörer genom att etablera ett centrum för socialt företagande, arbeta in socialt företagande i styrdokument, ta fram en strategi kring finansieringslösningar samt skapa mötesplatser för sociala företagare, offentliga aktörer och företagsfrämjare.

Region Jämtland/Härjedalen

Sven Winemark

Stärka de sociala företagens konkurrenskraft och affärsmässighet så att de mer hållbart kan utveckla nya affärer med offentliga och privata kunder, samt vidareutveckla den regionala kunskapen om hur sociala företag kan bidra till att möta samhälleliga utmaningar och skapa gemensam ökad kunskap om offentliga behov och hur sociala entreprenörer i sociala företag kan möta dessa.

Region Jönköpings län

Peter Johansson

Synliggöra och lyfta fram sociala entreprenörer, skapa förutsättningar för fler affärer och samarbeten mellan offentliga aktörer och det privata näringslivet genom att skapa nya mötesplatser.

Region Kronoberg

Karin Palmér

Väcka intresset och tydliggöra behovet av socialt entreprenörskap och social innovation i regionen. Projektet har också som syfte att utveckla mötesplatser för socialt företagande och övrigt näringsliv, med målet att skapa nya affärsmöjligheter.

Region Norrbotten

Greta Isaksson

Öka affärsmässigheten och sociala företag samt höja kunskapen om socialt företagande hos företagsfrämjare.

Region Skåne

Marie-Louise Lövgren

Bygga en regional samverkan/plattform kring socialt företagande, socialt entreprenörskap och social innovation. Projektet ska också till att bidra till fler IOP- och upphandlingsprocesser landar i affärer och samarbeten mellan exempelvis kommuner och sociala företag. I projektet ingår att utveckla rådgivares kunskaper om sociala företag. Projektet har också ett tydligt landsbygdsperspektiv.

Region Uppsala

Alexander Kinigalakis

Skapa bättre förutsättningar att upphandla av och samarbeta med sociala företag och entreprenörer. Projektet har också som syfte att utveckla kunskapen om resultat- och effektmätning.

Region Västerbotten

Joel Hedlund

Forma en regional stödstruktur som består av kunskap, nätverk och finansiering för länets sociala entreprenörer och sociala. Fokus på affärsutveckling, nyttiga affärer och att forma stödstrukturer för nystart.

Region Västernorrland

 Matilda Rehnström

Genom samverkan utveckla marknaden och stärka stödstrukturen för sociala företag, samt öka kunskapen om företagen, dess resultat och effekter.

Region Västmanland

Pernilla Conley

Höja kunskapen om sociala företag hos offentlig sektor med syftet att öka antalet affärer och samarbeten samt utveckla stödet för sociala entreprenörer och bidra till att sociala entreprenörer hittar nya affärssamarbeten.

Region Örebro län


Anders Bro


Utveckla kunskapen om sociala entreprenörer i regionen, att utveckla samordningen av rådgivningen för sociala företag samt att testa metoder och modeller för att värdera samhällsnytta.

Region Östergötland

Margareta Wendel

Genom stark och bred samverkan utveckla stödsystem, förstärka tillsammansföretag, pröva modell för generationsövertagande, belysa möjligheter med upphandling och se över hur socialt entreprenörskap och social innovation tydligare kan ingå i styrdokument.


Västra Götalandsregionen

Hanna Nyroos

Utveckla ett mer kraftfullt ekosystem för social innovation och socialt företagande, ge sociala företag access till den offentliga marknaden genom upphandling, samt affärsutveckling för ASF genom ett ökat fokus på sälj och marknadsföring.

Finansiering till sociala företag

Tillväxtverket har i uppdrag att kartlägga och sprida kunskap om befintliga finansieringsmöjligheter för sociala företag, inklusive idéburet företagande. Vi ska även ta fram en långsiktig analys och plan för hur befintligt finansieringsstöd kan användas på bästa sätt för att stödja sociala företag. Kontigo genomförde under hösten 2018 en kartläggning. Vi levererade därefter en analys till regeringen i december 2018.

Kontakt

Carin Persson
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 65 22

Rebecka Hinn
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 66 58

Eva Carlsson
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 92 23Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.