Tillväxtverket
Flera personer sitter runt ett bord

Om samordnings­uppdraget

Tillväxtverket ska stärka genomförandet av livsmedelsstrategin och verka för att livsmedelsstrategins mål uppnås genom att samordna och främja samverkan mellan alla aktörer i livsmedelskedjan, både inom näringsliv och myndigheter, på nationell och regional nivå.

Strategisk och operativ nivå i samverkansarbetet

Vi har etablerat en struktur för effektiv samordning av insatser inom ramen för livsmedelsstrategin på både strategisk och operativ nivå.

GD/VD-grupp - för strategisk dialog:

  • Tillväxtverket, Jordbruksverket, Livsmedelsverket, SLU, Business Sweden, Vinnova, Formas​
  • LRF, Svensk Dagligvaruhandel, Svensk Handel, Livsmedelsföretagen, Visita​
  • Regionala representanter:​ Helena Jonsson, Landshövding, Jönköpings Län ​Helena Nilsson, Regional utvecklingsdirektör, Region Kalmar län​

Samordningskommitté - för strategiskt och operativt genomförande​:

  • Representation från operativ nivå i samma nationella och regionala organisationersom i GD /VD gruppen.

Stärkt nationell och regional samverkan inom knäckfrågor

Samverkansprojekt genomförs nu inom de första tre identifierade områden som utpekats som särskilt viktiga för gemensamma insatser framåt mellan myndigheter och branschorganisationer. I alla dessa processer bidrar både nationella och regionala aktörer med sina perspektiv och inspel för att komma fram till robusta lösningar.

  • Innovation​ - Ny innovativ mat: Hur skapar vi förutsättningar för en ökad innovationshöjd i livsmedelssektorn?​
  • Regelförenkling och tillämpning​: Hur skapar vi en gemensam översikt över pågående regelutvecklingsprocesser och hur ska regler utvecklas och tillämpas för att underlätta för våra företag?​
  • Hållbarhet och lönsamhet: Hur säkrar vi en lönsam hållbarhetsomställning inom alla delar av livsmedelskedjan? ​Hur kan olika delar av kedjan möta nya hållbarhetskrav? Hur ser behoven av stöd ut?

Ny Innovativ Mat

Inom ramen för samordningsuppdraget genomförs Ny Innovativ Mat – ett projekt med målet att skapa utrymme för innovationshöjd i livsmedelssystemet. Målet är att gemensamt identifiera och i skarpt läge testa insatser som kan stötta svenska innovatörer i hela livsmedelskedjan. Med innovationshöjd menas produkter, processer eller tjänster som har möjlighet att revolutionera marknaden och vi fokuserar på innovationshöjd som hjälper oss ta en ledarposition inom framtidens hållbara, goda och hälsosamma mat. Aktörerna som arbetar i projektet har gemensamt tagit fram följande mission-statement:

”År 2030 äter vi mer hälsosam, hållbar och god mat från innovatörer som revolutionerat den svenska livsmedelskedjan genom produktion, förädling, process eller introduktion av ny mat.”

Genom ett Mission-orienterat arbetssätt samlas aktörer kring ett utmanande och inspirerade mål för att förändra hela system. Vi identifierar och testar lösningar som gör att vi kan styra om från nuvarande kurs, mot en gemensam önskvärd framtid. Ett systemperspektiv och bred inkludering av aktörer säkerställer att vi har med de viktiga perspektiven och att vi har förutsättningar att arbeta åt samma håll för att få till en förändring.

Under hösten har vi arbetat med följande tre insatser och under våren 2022 påbörjas arbete med piloter:

  • Systemkarta – kartlägger innovatörens resa och utmaningar, från idé till mat på tallriken.​
  • Hävstänger - Identifierar de punkter i systemet där det är mest betydelsefullt att göra förändringar
  • Åtgärdsförslag - Förslag på strategiskt effektiva åtgärder som kan testa i piloter/prototyper

I januari 2022 kan ni se fram emot en uppdatering med mer information om resultat och nästa steg i projektet.