Tillväxtverket
En man och en kvinna håller i en grönsakslåda.

Tillväxtverkets uppdrag

Under åren 2020–2025 ska vi inom ramen för livsmedelsstrategin genomföra ett antal åtgärder inom fem områden. Syftet är att nå livsmedelsstrategins övergripande mål om en ökad livsmedelsproduktion som är hållbar och konkurrenskraftig.

Ett av våra uppdrag fram till 2025 är att samordna arbetet inom livsmedelssektorn. En annan del handlar om att utveckla området regler och villkor genom att förenkla och förkorta processer för tillstånd. Vi kommer fortsatt att utveckla verksamt.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att underlätta företagens kontakter med bland annat myndigheter och kommuner. På området regler och villkor finns även ett uppdrag att genomföra en analys av livsmedelskedjans samlade regelgivning. Ett annat viktigt uppdrag handlar om kompetensförsörjning, där vi ska arbeta för att trygga sektorns tillgång till rätt kompetens.

Tillväxtverkets uppdrag 2020 - 2025

Samordning av den nationella och de regionala livsmedelsstrategierna

Tillväxtverket ska stärka genomförandet av livsmedelsstrategin och verka för att livsmedelsstrategins mål uppnås genom att samordna och främja samverkan mellan alla aktörer i livsmedelskedjan, både inom näringsliv och myndigheter, på nationell och regional nivå. I uppdraget ingår även att kommunicera livsmedelsstrategins mål och resultat samt föreslå eventuella justeringar. Vi ska i vår kommunikation bidra till att stärka bilden av livsmedelssektorn och synliggöra mervärdena i den svenska livsmedelsproduktionen.

Vi ska främja samverkan och arbeta nära:

Kontakt: Anna Eldestrand, förnamn.efternamn@tillvaxtverket.se och Ellen Anker-Kofoed, fornamn.efternamn.efternamn@tillvaxtverket.se, Marie Persson, fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Analyser av den samlade regelgivningen för livsmedelsskedjan

Tillväxtverket ska löpande genomföra analyser av den samlade regelgivningen för livsmedelskedjan för att identifiera regler som försämrar konkurrenskraften, tillväxtmöjligheterna eller innovationsförmågan för företagen i livsmedelskedjan. Vi ska också identifiera eventuella brister i transparens och tillämpning av regelverken. Utifrån dessa analyser kommer vi att lämna förslag på förenklingar.

Kontakt: Katarina Porko, förnamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Förenkling genom utveckling av verksamt.se

Tillväxtverket ska genomföra regelförenklingar med fokus på hela livsmedelskedjan genom utveckling av verksamt.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., inklusive Serverat, i linje med den s.k. värdemodell, dvs. ett gemensamt system för enkla digitala myndighetskontakter som har föreslagits av Tillväxtverket, Bolagsverket och Skatteverket.

Uppdraget ska genomföras i nära samarbete med Digg för att ta tillvara deras kompetens och samt med andra berörda myndigheter som kan bidra med juridisk kompetens och kompetens rörande strategisk verksamhetsutveckling.

Kontakt: Karin Holmqvist, förnamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Kompetensförsörjning – analys och genomförande av åtgärder

Tillväxtverket ska analysera och bidra till att kompetensförsörjningsinsatser kommer till stånd inom livsmedelskedjan för att uppnå en hållbar och konkurrenskraftig livsmedelskedja.

Uppdraget ska genomföras i två steg:

  • Steg 1 är att analysera och ge förslag på åtgärder för att underlätta kompetensförsörjning inom livsmedelssektorn.
  • Steg 2 ska bidra till kompetensförsörjningsinsatser för en hållbar och konkurrenskraftig livsmedelssektor.

Med utgångspunkt i analysen i steg 1 ska Tillväxtverket, genom dialog med berörda myndigheter och andra aktörer, bidra till utveckling och etablering av relevanta utbildningar och andra kompetensförsörjningsinsatser. Uppdraget ska genomföras i nära samverkan med näringen, Sveriges Kommuner och Regioner samt aktörer med regionalt utvecklingsansvar.

Kontakt: Minna Rydgård, förnamn.efternamn@tillvaxtverket.se, Therese Wallqvister, förnamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Förmedla bidrag till Sweden Food Arena

Tillväxtverket ska under 2020–2025 ge stöd till Sweden Food Arena Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Sweden Food Arena är en aktör inom livsmedelsbranschen som samverkar kring forskning och innovation för en innovativ, hållbar, konkurrenskraftig och växande livsmedelssektor.

Kontakt: Anna Eldestrand, förnamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Bakgrund

Under 2019 arbetade vi tillsammans med Jordsbruksverket fram ett förslag som lämndes till regeringen om en ny handlingsplan för livsmedelsstrategin. Arbetet gjordes för att se vad som behöver göras för att uppnå målen inom livsmedelsstrategin tre strategiska områden som är:

  • regler och villkor.
  • konsument och marknad.
  • kunskap och innovation.

Slutsatsen blev att samverkan är avgörande för att stärka genomförandet av livsmedelsstrategin. Det föreslogs att en myndighet skulle få uppdraget att följa upp, koordinera och samordna åtgärderna i handlingsplanen och att kommunicera strategin. Tillväxtverket fick uppdraget att samordna åtgärderna i handlingsplanen och att främja samverkan mellan alla aktörer i livsmedelskedjan.

Jordbruksverket och Tillväxtverkets slutrapport Åtgärder handlingsplan för livsmedelsstrategin 2020-2022 Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.