Tillväxtverket

Konferensen Digitaliseringens möjligheter

Den 30 maj till den 1 juni samlades aktörer inom de kulturella och kreativa näringarna för temakonferens i Piteå, ett samarrangemang mellan region Norrbotten och Tillväxtverket. Här kan du ta del av av deltagarintervjuer och filmklipp från alla programpunkterna.

Årets tema var digitalisering och handlade om hur kulturella och kreativa företag blivit drivande i digital tjänsteutveckling genom digitaliseringens möjligheter.

PÅ de här sidorna har vi dokumenterat lite av den kunskap som presenterades samt av resultat som arrangörerna Tillväxtverket och Region Norrbotten uppnådde. Specifika bransch- eller företagsgrupper som berördes var manusförfattare, slöjdare, film inklusive digital postproduktion, kulturföretag i besöksnäringen, mode, musik, media, med flera.

Konferensen berörde också utmaningar som är gemensamma för de allra flesta kulturella och kreativa företag. Utmaningarna gällde rättighetshantering och kulturexport på digitala marknader, betydelsen av samspel mellan exempelvis slöjd och programmering för innovation, betydelsen av kulturella och kreativa kompetenser för utveckling i andra sektorer, digitala verktyg för ökad kulturturism, med mera.

Digitala kulturprodukter är den största inkomstkällan i den globala digitala ekonomin

Temat för konferensen var och är mycket aktuellt. Den internationella studien "Cultural times – the first global map of cultural and creative industries" belägger att digitala kulturprodukter blivit den överlägset största inkomstkällan i den globala digitala ekonomin. Det beror till stor del på att det som kulturföretag skapar och producerar ofta är immateriellt. Det vill säga det företagen gör lämpar sig väl för digital produktion och distribution, det kan lätt flyttas till andra platser i världen och det kan många gånger skapas med digitala verktyg. Den digitala dimensionen kan sannolikt till stor del förklara att de kulturella och kreativa företagen i Sverige noterar nära dubbelt så mycket export än genomsnittet av landets företag, och att de är mer innovativa än genomsnittet.

Ta del av studien Cultural times – the first global map of cultural and creative industrieslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Studie av värdekedjor i Europas digitala kulturella och kreativa branscher

Konferensen gick av stapeln i maj 2017, då samtidigt EU-kommissionen publicerade en studie om hur konkurrenspositionen för olika kulturella och kreativa delbranscher påverkas av digitalisering: Mapping the creative value chains: A study on the economy of culture in the digital age länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Studien fokuserar framför allt på en kartläggning av de olika värdekedjorna som byggs i nätverk mellan de många olika kulturuttrycken och företagen i denna sektor – och även med andra sektorer. Baserat på analysen och med stöd av en online-process där experter och intressenter kunnat bidra, så lägger studien fram rekommendationer till beslutsfattare om vilken policyutveckling som behövs i dagens digitala värld.

Ta del av studien A study on the economy of culture in the digital age länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Några kommentarer från arrangörerna

”I år valde vi att göra ett program där alla kunde delta i alla punkter samtidigt, för att stimulera gemensamma diskussioner och nätverkande. I våra utvärderingar från tidigare år har vi sett att tillgången till nätverk upplevs vara av lika stor betydelse som den kunskap vi kanaliserar.” Klas Rabe, områdesledare för kulturella och kreativa näringar, Tillväxtverket

Vi vill ha ett näringsliv med spets och bredd, attraktiva livsmiljöer där människor är delaktiga – det bidrar kulturella och kreativa näringar till! Att nyttja digitaliseringens möjligheter och att kombinera olika branscher skapar möjligheter för nya idéer att mötas och kan resultera i nya produkter, tjänster och företag.  Anna Lindberg, regional utvecklingsdirektör, Region Norrbotten

Klicka på menysymbolen i det övre vänstra hörnet på filmrutan så kan du välja klipp i spellistan.