Tillväxtverket

Regionalt exportcenter - alla måste involveras

Här berättar Olle Jonäng på Västra Götalandsregionen, hur de tog sig an uppdraget att inrätta regionalt exportcenter.

Vad innebär regionalt exportcenter för er region?

För oss har arbetet inneburit att vi samlat ihop det offentliga främjandet på ett mer formellt sätt. Vi har haft ett bra samarbete tidigare men nu har vi ett mer samlat grepp på det hela. Regeringsuppdraget med regionala exportcenter ger samarbetet styrka.

Hur har ni i er region arbetat för att inrätta regionalt exportcenter?

Vi har träffats ofta i vårt samarbete. Alla har ansträngt sig och det finns ett intresse. Här kan vi göra något! Så vi har haft kontinuerliga möten. Vi drog igång arbetet med Internationella Handelsdagen ungefär samtidigt. Det var ett väldigt konkret och stort arbete som gav oss en rivstart. Många involverades och vi har fått goda betyg.

För regionens del har vi fungerat som projektledare i arbetet med regionala exportcenter. Och det är vi normalt inte. Så det har varit viktigt att vi kunnat lägga tid och jobba med samordning. Det är viktigt att få ihop alla delar och vi har kommit en bit på väg.

I vår region ingår förutom de aktörer som pekas ut i regeringsuppdraget även Handelskammaren och innovationsnätverket Industriell dynamik. Akademin är också en viktig aktör.

Vilka är framgångsfaktorerna för att lyckas med uppdraget?

Jag tror att det är viktigt att man gör en aktivitet och ser resultatet. Att man satsar på något konkret och samlas kring något gemensamt. En gemensam målbild och samsyn är viktigt. Det krävs en processledare, en roll som kan vara svår och ett arbete som tar tid.

Som utvecklingsansvarig är det bra att regionen håller i det övergripande. Vi har lagt upp det så att vissa organisationer i samarbetet har vissa uppgifter. Vi har fördelat arbetet på olika resurser. Alla måste involveras. Sedan är det viktigt med en långsiktighet i arbetet så att det kan fungera oavsett medel.

Kan ni ge något exempel på vad uppdraget resulterat i?

Vi tittar bland annat på en gemensam behovsanalys. Det kan beskrivas som en gemensam checklista som alla främjare inom exportcentret kan använda för att identifiera företagets behov. På så vis blir det lättare att hänvisa företaget vidare om det behövs. Men vår förhoppning är att även företag kan vända sig av behovsanalysen genom att tillgängliggöra den digitalt på verksamt.se. Då blir den även ett stöd i uppsökande verksamhet genom att flera främjare kan träffa en företagare tillsammans.

Utåtriktade aktiviteter har samordnats men ska samordnas ännu mer med delregionala träffar som vi kallar för Export boost. Där får företagen presentera sina idéer och så stöttar vi med de verktyg och erbjudanden vi har. Checkarna är exempelvis en del, men det kan också resultera i rådgivning. Tanken är att den exportutbildning vi har sedan tidigare ska bli en del i detta också. Vi har en träff den 19 maj i Vänersborg exempelvis.

Vi har också gjort en gemensam resa för att inspirera arbetet med exportcenter. Det har resulterat i ett samarbete med England.

Sedan så handlar det också om det dagliga arbetet. Att informera varandra om aktuella saker och att nyttja samarbetet som vi har för att exempelvis informera eller komma i kontakt med personer, organisationer eller företag vid förfrågningar vid olika arrangemang. Att regionala exportcenter fungerar som en dörr in helt enkelt.

Region: Västra Götaland

Deltagande organisationer: Almi, Business Sweden, Business Region Göteborg, Enterprise Europe Network (EEN), Exportkreditnämnden (EKN), Industriell Dynamik, SEK, Västra Götalandsregionen och Västsvenska Handelskammaren.