Tillväxtverket

För kundens bästa

Här berättar Mattias Flodström på Region Östergötland hur de tog sig an uppdraget att inrätta regionalt exportcenter.

Vad innebär regionalt exportcenter för er region?

För region Östergötland innebär ett regionalt exportcenter en fortsättning på det fina samarbetet som har funnits sedan tidigare mellan aktörerna som arbetar med internationaliseringsfrågor. I Östergötland har Almi Företagspartner uppdraget att hålla ihop och koordinera regionens partnerskap. Av den anledningen har man anställt en person hos Almi, som är koordinator för exportcenter och representerar Enterprise Europe Network, som också ingår i samarbetet.

Vi vill fortsätta att utveckla vårt gemensamma uppdrag och tydliggöra roller, ansvarsområden och samverkansformer. Det kan vi göra genom det befintliga partnerskapet och med det regionala samarbetet East Sweden Business Region (ESBR). Målet är att skapa bättre förutsättningar för lokalt näringslivsarbete och utveckla det regionala perspektivet för att ännu bättre bevara gemensamma resurser och stärka den totala konkurrenskraften i vårt erbjudande.

Vi har som mål att sätta företaget i centrum och efter en behovsanalys, hjälpa företaget att hitta rätt erbjudande från respektive aktör inom exportcenter. På så vis kan vi underlätta deras internationaliseringsarbete.

Hur har ni i er region arbetat för att inrätta regionalt exportcenter?

För att genomföra uppdraget kommer vi att arbeta genom en partnerskapsmodell som samlar resurser och tydliggör rollfördelningen. Ytterst gäller det att säkerställa regional basservice med hjälp av strukturer som är målgruppsorienterade och behovsstyrda. Därför ser vi det som naturligt att vårt regionalt delägda bolag Almi Östergötland är den part som driver detta arbete.

Almi är också sammankallande och koordinator för regionens partnerskap, som hanterar checkar och andra finansiella möjligheter för tillväxt och internationalisering. Detta partnerskap består av de aktörer som Tillväxtverket ser som viktiga i ett exportcentrum. Inom området finns ett flertal centrala organisationer som naturligt ingår i det exportcentrum som nu bildats.

Östergötland har under många år byggt upp ett nätverk och samarbete kring frågor som rör regional utveckling. Genom kontakter och kunskap har vi strävat efter att stötta regionens företag till att hitta rätt aktör och rätt lösning för sina behov.

Ett viktigt arbete har varit att hitta nycklar för att koppla ihop lokala och regionala initiativ till nytta för hela Östergötland. I arbetet ingår alla kommuner, Region Östergötland, Linköpings Universitet, Almi Företagspartner, Nyföretagarcentrum, Business Sweden, Handelskammaren, Företagarna, Svenskt Näringsliv, med flera regionala aktörer. Genom att bygga personliga och strukturella nätverk kan vi tillsammans bidra till ett dynamiskt och växande näringsliv.

För att skapa långsiktig och hållbar tillväxt behöver fler av de östgötska företagen också hitta internationella marknader och samarbeten. I regionen finns ett utbud av tjänster och finansiering som syftar till att stötta företag i sitt internationaliseringsarbete. Genom Exportcentrum Östergötland kan vi kommunicera och koordinera dessa insatser till att bli effektiva och tydliga för regionens företag.

Vilka är framgångsfaktorerna för att lyckas med uppdraget?

En viktig framgångsfaktor är att aktörerna och partnerskapet samarbetar och jobbar mot ett gemensamt mål där kunden, dvs företaget är i centrum och där vi gemensamt arbetar mot kundens bästa och inte konkurrerar mot varandra. Det är viktigt att ha en öppen dialog och lära känna varandra och varandras erbjudande. I Östergötland fungerar Almi som projektledare/koordinator och som en, ”en dörr in” för kunderna. På så sätt underlättar vi processen för företaget att hitta rätt information bland annat genom verksamt.se

Kan ni ge något exempel på vad uppdraget resulterat i?

Exportcenterarbetet har gjort att samarbetet mellan aktörerna i Östergötland har förfinats och utvecklats. Partnerskapet träffas minst två gånger per termin för att bland annat uppdatera sig och planera gemensamma aktiviteter. Exportcenterarbetet har exempelvis resulterat i:

  • Ökat varandras kunskap om aktörernas erbjudanden.
  • Gemensamma informationsseminarier mot företag som presenteras på verksamt.se/ostergotlandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  • Internationaliseringsdag i Östergötland där vi fokuserar på företagen och deras utmaningar. Dagen kombineras bland annat av föreläsare och interaktiv arbete.
  • Partnerskapet är väl representerad när Östergötland och ALMI arrangerar Draknästet, där företag pitchar sina projekt i samband med affärsutvecklingscheckarna för internationalisering och digitalisering. Detta leder till efterarbete med de företag som presenterar sina projekt och vi kan göra gemensamma kundbesök.
  • Upprättande av ett gemensamt telefonnummer via Almis växel.

Region: Östergötland

Deltagande organisationer: Almi, Business Sweden, Enterprise Europe Network, EKN, Linköpings universitet, Länsstyrelsen Östergötland, Region Östergötland och Östsvenska handelskammaren.