Tillväxtverket

Utvecklingsprojekt för ökad export

Under 2021 och 2022 har vi delfinansierat projekt där aktörer utanför Regional exportsamverkan (RES) varit projektägare. Projekten ökar kunskapen om vad exportföretagen behöver, och bygger nätverk till en bredare krets av aktörer.

RES utvecklingsprojekt 2022

Under 2022 har vi delfinansierat elva utvecklingsprojekt med inriktning på branschsatsningar för ökad export hos Sveriges små och medelstora företag. Projekten har verkat inom turismindustrin, premiumsegmentet inom kulturella och kreativa näringar, sport- och outdoor, dataspelsbranschen, trä- och möbelindustrin samt miljötekniksegmentet. Projekten presenteras kort under de gröna flikarna nedan.

Ökad export i turismindustrin

Projektet ska ta fram en analys som matchar främjarnas erbjudanden och rådgivning utifrån turismindustrins behov för att öka sin export. Detta genom att kartlägga marknadens behov, företagens förutsättningar och förmåga att möta dessa samt vilka behov på insatser de har för att nå ökad konkurrenskraft och export. I projektet ska förutsättningar för ett riktat exportnätverk för högre exportmognad inom turismindustrin undersökas, och en uppstart av detta ska göras innan projektet är slut. Analysen ska göras på minst 20 företag.

Projektägare: Stua AB
Projektperiod:
2022-03-01–2022-11-30
Beviljade medel: 250 000 kronor
Total projektbudget: 500 000 kronor
Kontaktperson: Åsa Malmqvist, asa@stua.se
Läs mer: Ökad export i turismindustrin - Sveriges Slottsdestination (destinationsutveckling.com) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ökad export i turismindustrin - Stua Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Export av svenska premiumprodukter

Svenska företag med varor och tjänster inom premiumsegmentet, där innovation och specialiserat hantverk står i fokus, behöver export för att klara sig, samt en exklusiv turism.​ Merparten av företagen jobbar ofta enskilt idag, vilket medför svårigheter att hitta rätt verktyg och samarbeten för att nå internationalisering och rätt marknad.

Projektet ska främja export av svenska premiumprodukter och tjänster genom att:

  • Ta fram information om hur många företag det finns i detta marknadssegment, och hur mycket export de har idag.​
  • Synliggöra företagen på den svenska och internationella marknaden för att locka en exklusiv turism till Sverige där innovativa, kulturspecifika premiumprodukter kan utgöra en parameter.
  • Dra nytta av kontakter via medlemskapet i The European Cultural and Creative Industries Alliance (ECCIA), för att hitt nya kontakter och vägar till internationalisering.

Gustaf III folder.pdf Pdf, 1.9 MB.

Projektägare: Gustav III Kommitté
Projektperiod: 2022-03-01–2022-11-30
Beviljade medel: 210 000 kronor
Total projektbudget: 420 000 kronor
Kontaktperson: Towe Norlen, towenorlen@hotmail.com

Exportutbildning 2022

Projektet ska, på uppdrag av och tillsammans med de tre branschorganisationerna Svenskt Sportforum, Scandinavian Outdoor Group och TEX!Sweden, skapa basen för en årlig exportutbildning samt etablera ett alumni-nätverk för utbildningens deltagare.

Målgrupp är små och medelstora företag inom sport-, fritids- och friluftsbranscherna som utvecklar och marknadsför konsumentprodukter under eget varumärke med ambition att växa på exportmarknader. Projektet ska ge ökad exportkompetens, ökat nätverkande och erfarenhetsutbyte samt en accelererad internationell tillväxt för branschens små och medelstora företag med exportpotential. 14 företag tar del av utbildningen under projektperioden.

Projektägare: Helping You Grow International Business AB
Projektperiod: 2022-03-28–2022-11-07
Beviljade medel: 300 000 kronor
Total projektbudget: 600 000 kronor
Kontaktperson: Martin Kössler, mk@huginbiz.com

Många av de mindre dataspelstudiorna i Sverige består framför allt av produktnära kompetenser såsom spelskapare, programmerare och grafiker. Kapaciteten för att i tidiga skeden bedriva aktivt exportarbete är begränsad. Projektets ambition är att skapa en gemensam modell för exportsatsning, primärt för mindre dataspelsföretag, men skulle också kunna skalas upp och anpassas för andra branscher med liknande, skalbara, affärsmodeller.

Projektägare: Science Park Skövde AB
Projektperiod: 2022-06-01–2022-11-11
Beviljade medel: 400 000 kronor
Total projektbudget: 821 000 kronor
Kontaktperson: Petri Ahonen, petri.ahonen@scienceparkskovde.se
Läs mer: Interlink - Science Park Skövde (scienceparkskovde.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Unikt projekt ger spelstudios möjlighet att nå internationell framgång - Science Park Skövde (scienceparkskovde.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vaultbreaker – hur utbildning påverkar exportmöjligheten inom dataspelsbranschen

Det råder kompetensbrist i den svenska spelbranschen, vilket är en nyckelfaktor för att bolag i branschen skall kunna växa och exportera spel till världen.

Projektet avser att lyfta kompetensbehovet som finns i dataspelsbranschen genom att kartlägga landets yrkesroller samt spelutbildningar.​ Med bättre överblick och data hoppas projektet kunna tydliggöra hur bristen på utbildad personal påverkar exportmöjligheterna hos dataspelsbranschens företag i landet, samt peka på möjliga åtgärder för att förbättra situationen.

Projektägare: Spelplan-Asgd AB
Projektperiod: 2022-06-01–2022-12-07
Beviljade medel: 200 000 kronor
Total projektbudget: 400 000 kronor
Kontaktperson: Johanna Nylander, johanna.nylander@dataspelsbranschen.se

GameXp – samverkan för ökad export i dataspelsbranschen

Under de senaste åren har stora svenska spelkoncerner bildats och blivit mångmiljardbolag på börsen. De har enorm köpkraft och kan avvakta succéer innan de går in och investerar i - eller köper upp - mindre spelbolag. Detta har gjort att svenska SMF inom spelutveckling har svårt att få finansiering eller annan hjälp under de första åren. En konsekvens av detta blir att de inte mäktar med det internationaliseringsarbete som krävs för att nå full exportpotential.

Projektet avser att bidra till stärkt internationell samverkan på villkor som är attraktiva för SMF inom dataspelsbranschen och på så sätt bidra till ökad export, tillväxt. Man avser vidare att dokumentera empirisk kunskap, metoder och erfarenheter som utvecklats via samarbeten i Östersjöregionen för att stärka SMF inom dataspelsbranschen.

Syftet är att ge inspiration kring hur man även i andra kluster/regioner kan tänkas arbeta för att skapa goda exportmöjligheter. I projektet läggs stor vikt på en pilotsatsning gällande skapandet av återkommande mötesplatser där internationella aktörer kan bygga samarbeten som kan leda till större projekt och stärkt samverkan.

Projektägare: Science City Skellefteå AB
Projektperiod:
2022-05-16 till 2022-11-30
Beviljade medel: 150 000 kronor
Total projektbudget: 300 000 kronor
Kontaktperson: Daniel Wilén, daniel.wilen@arcticgamelab.com

Branschsatsning Trä- och möbelföretagen

Projektet bygger vidare på Arbios projekt från 2021 genom att erbjuda matchmaking-/besöksresor till två av de marknader de tidigare fokuserat på, i samband med London Design Festival i september och Orgatec i Köln i oktober. Projektet ska skräddarsy möten med branschkollegor samt potentiella agenter, arkitekter och inköpsorganisationer på respektive marknad. Företagen ska även besöka mässorna för att utvärdera potentialen i att ställa ut vid nästa tillfälle. Den primära målgruppen är små och medelstora möbelproducenter. 24 företag kommer att delta med projektet vid de båda mässorna.

Projektägare: Arbio AB
Projektperiod:
2022-03-01–2022-11-30
Beviljade medel: 280 000 kronor
Total projektbudget: 680 000 kronor
Kontaktperson: Linda Löf, linda.lof@tmf.se

Revamping sustainable export for Swedish design SMEs @Copenhagen Design Week

Exportsatsningar i möbel- och inredningsbranschen har varit en bristvara sedan pandemin startade, alla internationella mässor har varit inställda sedan våren 2020. Projektet ska producera och genomföra ett branschrelevant event och utställning i samband med 3daysofdesign i Köpenhamn i juni. Det blir ett tillfälle att lyfta fram och demonstrera nya produkter och affärsmodeller i den nya marknaden efter pandemin.

Målgrupp för projektet är små och medelstora möbeltillverkare, formgivare och produktutvecklare med inredningsproduktion som primärt fokus. Tio företag kommer att delta tillsammans med projektet i eventet i Köpenhamn.

Projektägare: Interior Cluster Sweden AB
Projektperiod: 2022-03-01–2022-10-31
Beviljade medel: 497 485 kronor
Total projektbudget: 995 000 kronor
Kontaktperson: Anna Rosenqvist, anna.rosenqvist@interiorcluster.se

Framtagande av samlade svenska lösningar för att hantera vattenbristen

Projektet ska snabba på kommersialiseringen av svenska vatteninnovationer genom att:

  • Identifiera och kanalisera det bredare vattenkunnandet som finns, bland annat hos IVL och Smart City Sweden, in i småbolagens Go to Market-arbete mot den internationella arenan.
  • Stärka småbolagens förmågor till att bättre förstå och snabbare manövrera fram till affärer i stora komplexa kundorganisationer på den internationella marknaden.
  • Skapa en arena för samverkan med relaterade bolag inom ekosystemet för att byta erfarenheter och skapa bredare och starkare gemensamma erbjudanden och marknadsinsatser.

Målgrupp för projektet är små och medelstora företag och startups vars lösningar finns inom byggnader.

Projektägare: IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Projektperiod: 2022-03-01–2022-11-20
Beviljade medel: 300 000 kronor
Total projektbudget: 600 000 kronor
Kontaktperson: Östen Ekengren, osten.ekengren@ivl.se

Branschsatsning för ökad export Värmland

Projektet ska stötta företag som kan sägas ingå i värdekedjan för industriellt träbyggande, genom att de på en internationell arena får möjligheter att visa upp sina specifika produkter, tjänster och lösningar. Projektet ska lägga särskilt fokus på att lyfta och stötta små och medelstora företag med stor potential att växa internationellt samt att uppmuntra dem till att lyfta hållbarhetsfrågor som en stark konkurrensfördel. I en tidigare genomförd marknadsanalys har styrkeområden pekats ut, vilket projektet nu avser att matcha genom medverkan i utvalda internationella arenor. Målbilden är att fem små och medelstora företag har fått kontakter på utländska marknader, varav två inleder diskussioner om framtida samarbeten/affärer med utländsk motpart.

Projektägare: Paper Province
Projektperiod: 2022-04-01–2022-11-30
Beviljade medel: 300 000 kronor
Total projektbudget: 150 000 kronor
Kontaktperson: Elin Appel, e.appel@paperprovince.se

Energi och Hållbar Export – Somalialand

Gästrike återvinnare är ett kommunalförbund i Gästrikland och Älvkarleby som ansvarar för avfallshanteringen i regionen, man har också under många år arbetat med internationella projekt med målsättningen att skapa miljönytta, utveckling och möjligheter. I samarbete med ett antal svenska småföretag så har man skapat ett koncept för att utveckla och förbättra möjligheterna till energiförsörjning och hållbara lösningar i Somalialand. Projektet avser att bearbeta redan pågående affärer samt skriva kontrakt och upprätta affärsförbindelser för nya affärer. ​

Projektägare: Gästrike Återvinnare
Projektperiod: 2022-05-09 till 2022-11-30
Beviljade medel: 163 575 kronor
Total projektbudget: 327 150 kronor
Kontaktperson: Per-Olof Hallberg, per-olof.hallberg@gastrikeatervinnare.se

RES utvecklingsprojekt 2021

Under 2021 delfinansierade vi nedan åtta utvecklingsprojekt. Branscher som deltog var trä- och möbelföretagen, järnvägsindustrin, IT-branschen, fordonsindustrin och start-up bolag inom Life Science.

Digital exhibitions

Avsikten med projektet var att skapa förutsättningar för, och ta fram metoder för, SMF att på ett effektivt, hållbart och affärsdrivande sätt delta vid digitala mässor. Därmed syftade projektet till att stärka företagens möjlighet till att fortsätta synas och verka på en internationell marknad. Projektet var ett samverkansprojekt mellan Stiftelsen Compare, Region Värmland, Verksamt Värmland 2.0 och regional exportsamverkan.

Projektägare: Stiftelsen Compare Karlstad Competence Area
Beviljat stöd:
735 073 kronor

Exportfrämjande

Projektmålet var att ta fram en samverkansmodell för exporterande SMF inom järnvägsindustrin samt företagsfrämjande aktörer. Projektet genomfördes av branschorganisationen Swerig i samverkan med Järnvägsklustret Västerås i samarbete med både företagare inom järnvägsindustrin och exportfrämjare. En långsiktig målsättning var att bidra till att etablera SMF-konsortier för export av produkter och tjänster inom järnvägssektorn.

Projektägare: Swedish Rail Industry Group (Swerig)
Beviljat stöd:
287 273 kronor

Internationaliseringspilot USA

Piloten avsåg att öka förmågan till internationella affärer i svenska företag, där stora bolag arbetar tillsammans med mindre på större marknader och affärer. Piloten skedde inom området elektrifiering och tunga transporter, med ett fokus på USA, samtidigt som projektet skapar förutsättningar för långsiktigt lärande och utveckling av arbetsformer. Projektet leddes av Mälardalens Universitet/Eletrification Hub i samverkan med Business Sweden.

Projektägare: Mälardalens Universitet
Beviljat stöd:
180 000 kronor

Samverkansprojekt Almi och Business Sweden

Genom detta projekt arbetade Almi Uppsala och Business Sweden i samverkan med att ta fram sömlösa arbetsmetoder med fokus på exportmogna småföretag som redan har en etablerad internationell försäljning. Projektet genomfördes som en regional pilot.

Projektägare: Almi
Beviljat stöd:
337 375 kronor

Strategiska beslut baserade på annonseringsdata för att främja SME företags export

Målet med projektet var att genom datainsamling, seminarier och workshops öka SMF:s förmåga att använda data som en strategisk resurs och utveckla kompetens för hur data kan användas vid strategiska och affärsmässiga beslut för att främja export. Projektet riktade sig till en utvald målgrupp med fokus på förpacknings- och logistikbranschen. Projektet genomfördes av Kunskapspartner i Lund AB i samverkan med två internationella företag; Digital Scorecard och MCP Insight.

Projektägare: Kunskapspartner i Lund AB
Beviljat stöd:
600 000 kronor

Stärk exporten hos Sveriges SMF genom samarbete

Projektet syftade till att ta fram marknadsanalyser på fyra utvalda marknader; USA, Tyskland, Storbritannien och Frankrike som presenterades för målgruppen små och medelstora trä- och möbelföretag via en rad webbinarier. Projektet var förberedande för en långsiktig exportsatsning. Projektägare var Trä- och Möbelföretagen (Arbio AB) och samverkansparter var region Skåne, region Jönköping, region Kronoberg samt Västra Götalandsregionen.

Projektägare: Arbio AB
Beviljat stöd: 937 500 kronor

Stärk exporten hos Sveriges SMF genom samarbete

Projektet testade nya modeller för internationell rådgivning, inspirerade och mobiliserade SMF i målgruppen, samt undersökte vilka stödbehov målgruppen har framåt för att hänga med internationellt och utveckla sin export. Projektet hade två primära målgrupper; traditionella industriföretag och snabbväxande techbolag inom business to business. Projektet genomfördes av Make Trade i samverkan med Svensk Industriförening och Kista Business Network.

Projektägare: Make Trade
Beviljat stöd:
581 877 kronor

Virtual Connections

Smile Incubator AB i samverkan med Invest in Skåne genomförde en kartläggning och behovsanalys för att identifiera företagens behov vad gäller digitalisering för internationalisering och export. Målgruppen i projektet var startup-bolag inom Life Science. Resultatet av kartläggning och behovsanalys kommer efter projektet ligga till grund för gemensam metod- och processutveckling för att utveckla projektägarnas affärsrådgivning.

Projektägare: Smile Incubator AB
Beviljat stöd:
917 457 kronor

Lär av RES utvecklingsprojekt 2021

Här berättar projekten från 2021 själva om sina erfarenheter och lärdomar från projekttiden:

Ett fält med vetestrån.

Rätt data ger stora kundinsikter

Dagens digitala samhälle ger stora möjligheter för svenska företag att nå en global kundkrets och öka sin export.

Tre personer som odlar tomater.

Digitala säljkanaler är framtiden

Digitala möten och andra digitala säljkanaler har skapat nya möjligheter för företag som vill exportera.

Ett fält med vetestrån.

Nya verktyg för internationalisering

Projektet skapar processer och verktyg för att stödja start-ups i hur man får nya internationella partners och kunder när möten sker digitalt.

Tre personer som odlar tomater.

Export behöver förberedelser

Med stöd av Tillväxtverket startade TMF upp ett projekt med fokus på export. Vägen till framgång handlar om förberedelser och planering.

Charlotte Kalin

Snabb hjälp med kontakter avgörande

Resurser och tid har sedan länge varit skäl till varför småföretagen inte satsar mer på sin export. Liksom svårigheter med att etablera lokala, internationella kontakter. Tre företagsorganisationer samverkade och lyckades med stöd av Tillväxtverket lansera en internationell support för företagarna.