Tillväxtverket

Alla dörrar leder rätt

Här berättar Hans Pontusson på Region Dalarna, om hur de tog sig an uppdraget att inrätta regionalt exportcenter i Dalarna.

Vad innebär regionalt exportcenter för er region?

Hos oss har det blivit ett bra startskott för att bygga ett gemensamt arbetssätt för samtliga främjare. Ett sätt att öka kunskapen om varandras tjänster till företag. När jag säger startskott så menar jag att detta på sikt ska omsluta alla tjänster till företag, oavsett internationalisering eller inte. Vi har ett tillväxtperspektiv på arbetet. Vi begränsar oss inte till bara internationalisering utan ser till en större helhet.

Hur har ni i er region arbetat för att inrätta regionalt exportcenter?

Under förra året så tog arbetet med lanseringen en del tid. Men rent praktiskt så har vi arbetat tillsammans i workshops. Vi har jobbat fram en gemensam målbild och tittat på vilken effekt vi vill uppnå. Vi vill uppnå en högre servicegrad, ett större mervärde till kunden och en högre grad av proaktivt arbete. Vi har tittat på hur kundens kontakt med oss ser ut. Vi arbetar för att alla dörrar ska leda kunden rätt.

För oss är regionala exportcenter ett förhållningssätt. Det är inte en organisation eller ett hus. Alla främjandeaktörer har behållit sina processer och sina varumärken. Vi jobbar för att få ihop helheten och ha gemensamma mål.

Nästa steg är att involvera fler aktörer eller fler tjänster från befintliga aktörer, för att få ett bredare tillväxtperspektiv på arbetet.

Vilka är framgångsfaktorerna för att lyckas med uppdraget?

Det är tydlighet om effekten. Att man är överens om effektmålen och att det finns ett engagemang för de. Det handlar också om att bygga kunskap om varandra på djupet. Och att aktivt börja skapa mervärden. De krävs tid och energi.

Vi har använt den kartläggning som togs fram under 2016 (en kartläggning över regionala resurser för internationalisering av SME som gjordes för varje utpekad exportcenterregion) och utvecklat den för att omfatta alla tjänster till företag i vår region. Det som varit bärande i engagemanget är att vi ska bygga ett regionalt näringslivscentra som omfattar alla tjänster mot företag. När företag vill ha allmän information eller stöd så kan de vända sig till verksamt.se. Man kan säga att vi gör ett verksamt.se live. Här finns människorna som du som företag vill ha kontakt med.

Kan ni ge något exempel på vad uppdraget resulterat i?

Det gemensamma arbetssättet och ett likartat bemötande oavsett aktör. Men vi har en bit kvar. Regionala exportcenter står för samverkan. Det är vi främjare tillsammans.

Hos oss har Dalarna Sciencepark varit operativa utförare för projektet. De har en person som jobbar med gemensamma aktiviteter, utvecklingsmöten och förvaltar samarbetet. De har fungerat som projektledare och vi på regionen har styrt arbetet i stort. För oss har det upplägget fungerat bra och smidigt.

Som sista medskick vill jag säga att det är viktigt med ett utifrån- och in perspektiv. Hur kommer företagen in i systemet? Hur ska vårt bemötande vara? Det var detta som ledde in oss på att det måste vara större än internationalisering. Vi måste ha en helhetssyn.

Region: Dalarna

Deltagande organisationer: Almi, Business Sweden, Enterprise Europe Network (EEN), Exportkreditnämnden (EKN), Invest in Dalarna, Länsstyrelsen Dalarna, Mellansvenska Handelskammaren och Region Dalarna.