Tillväxtverket

Presentation ledamöter

Här är ledamöterna i Delegationen för cirkulär ekonomi.

Åsa Domeij, ordförande

ibild på Åsa Domeij ordförande, Delegationen för cirkulär ekonomi

Åsa Domeij är agronom i grunden och arbetar idag som hållbarhetschef på Axfood.

Vad har ditt uppdrag som ledamot inneburit hittills?

Det har inneburit ny kunskap och nya kontakter samt en intressant resa från prioriteringar till konkreta projektområden.

Vad ser du håller på att ske i omställningen till cirkulär ekonomi från din horisont?

En växande medvetenhet om att det behövs samverkan mellan olika branscher och med offentlig sektor. Dessutom finns det allt större förväntningar på politik inom området för att ta bort hinder och hitta nya sätt att styra.

Vad önskar du att Delegationen har uppnått till och med 2021?

Att vi har påverkat regeringens arbete med en nationell strategi på ett positivt sätt samt bidragit till nya samarbeten och insikter inom området.

Caroline Ankarcrona, ledamot

Bild på Caroline Ankarcrona, ledamot Delegationen för cirkulär ekonomi

Caroline Ankarcrona arbetar med resurseffektivitet och cirkulär ekonomi ur ett brett samhällsperspektiv på IVA. Hon drivs av möjligheterna med ett resurssmartare samhälle.

Vad har ditt uppdrag som ledamot inneburit hittills?

Möten och diskussioner med delegationens ledamöter, referensgrupp och övriga intressenter som visar på ett stort driv kring resurseffektiv cirkulär och biobaserad ekonomi. Uppdraget i Delegationen innebär också en möjlighet att föra in IVAs arbete kring frågorna i ett större sammanhang. Delegationen bidrar till att kanalisera möjligheterna och den positiva kraft som finns kring frågorna.

Vad ser du håller på att ske i omställningen till cirkulär ekonomi från din horisont?

Det finns ett ökat fokus på den oundvikliga samhällsomställningen mot ett resurseffektivt cirkulärt och biobaserat samhälle. Tydlig koppling mellan klimatpåverkan och resursanvändning måste ske snarast. Den ena hänger oftast ihop med den andra, men fokus behövs på båda frågorna för att komma rätt. I och med regeringens strategi för cirkulär ekonomi ser jag fram emot tydligt politiskt ledarskap utifrån både miljö- och näringspolitik.

Vad önskar du att Delegationen har uppnått till och med 2021?

Jag hoppas vi har bidragit till regeringens strategi för cirkulär ekonomi. Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi ska ha fått lika stort fokus som klimatfrågan och kopplingen mellan klimat och resurser ska ha blivit tydligare. Regeringen har fattat beslut om ett antal satsningar på utbildning, forskning och företagande samt ser över lagstiftningen inom ett antal områden för att främja ett resurseffektivt cirkulärt och biobaserat samhälle.

Monica Bellgran, ledamot

Bild på Monica Bellgran, ledamot Delegationen för cirkulär ekonomi

Monica Bellgran är professor i industriell produktionsledning på KTH och har 30 års erfarenhet inom produktionsområdet. Hon är också föreståndare för KTHs forskningsplattform, Industriell Transformation. Hon har haft olika roller inom forskning, utbildning och administration på LiTH, Mittuniversitetet, Mälardalens högskola och KTH. Hon har tio års industriell erfarenhet från Plannja, Volvo CE, Haldex AB och LKAB, är engagerad i nationella forsknings- och utvecklingsinitiativ för svensk industri och produktion, bland annat via Teknikföretagen. Hon är också ledamot och ordförande i avd I, Maskinteknik på IVA.

Vad har ditt uppdrag som ledamot inneburit hittills?

En möjlighet att bidra till CE-Delegationens arbete utifrån mitt kompetensområde och perspektiv (industri, hållbar produkt- och produktionsutveckling, forskning mm). Delegationen bidrar till att bygga kunskap, främja nätverkande och skapa en översikt över vad som pågår i Sverige och utomlands inom cirkulär ekonomi Delegationen samlar också information och inspel för att identifiera gap, prioriterade områden och möjliga initiativ för snabba åtgärder som bidrar till omställningen mot ett cirkulärt samhälle.

Vad ser du håller på att ske i omställningen till cirkulär ekonomi från din horisont?

På kort tid har klimatfrågan fått en helt annan uppmärksamhet än tidigare. Det gör också att frågan om cirkulär ekonomi hamnar högre upp på agendan. Industriellt så görs redan en hel del även om man kanske inte så ofta synliggör det som cirkulära åtgärder. Delegationens prioritet på "Design för cirkularitet" tror jag har stor potential att sätta fokus på att vi måste vi tänka cirkulärt redan när vi designar nya produkter, fabriker och affärsmodeller. Digitaliseringen gör detta möjligt, och är ett av de viktigaste medlen tror jag, för att vi ska kunna ställa om från det linjära tänkandet till det cirkulära.

Vad önskar du att Delegationen har uppnått till och med 2021?

Attt vi har levererat förslag på riktigt genomtänkta och välförankrade styrmedel till regeringen som skyndar på och möjliggör vår omställning till en cirkulär ekonomi för ett klimatsmart samhälle som stärker våra företags internationella konkurrenskraft. Detta är extremt viktigt för Sverige eftersom vi är en tung industrination. Min förhoppning är också att Delegationen 2021 har fått upp cirkulär ekonomi på agendan och fungerat som en neutral kunskaps- och kompetensnod för att kraftsamla det arbete som krävs för att ställa om till en cirkulär ekonomi i Sverige. Önskvärt vore också att vi bidragit i det europeiska CE-arbetet.

Lina Bergström, ledamot

Bild på Lina Bergström, ledamot Delegationen för cirkulär ekonomi

Lina Bergström har lång erfarenhet av hållbar utveckling och cirkulär ekonomi. Hon jobbar för Återvinningsindustrierna sedan ett par år tillbaka och har tidigare arbetat med hållbart skogsbruk.

Vad har ditt uppdrag som ledamot inneburit hittills?

Uppdraget har hittills inneburit nya intressanta kontakter med kunniga människor inom cirkulär ekonomi. Det har också inneburit en ökad kunskap och förståelse av komplexiteten som finns inom en cirkulär ekonomi, hur lätt det är att fatta beslut som får påverkan på andra håll. Det har också blivit väldigt tydligt för mig att det finns en genuin vilja i samhället att ställa om till en resurseffektiv, cirkulär ekonomi.

Vad ser du håller på att ske i omställningen till cirkulär ekonomi från din horisont?

Från Återvinningsindustrins horisont är det tydligt att intresset för vad som händer med våra olika material har ökat. Det är också tydligt att den avfallslagstiftning vi har idag lämnar en del i övrigt att önska om vi ska kunna införa en cirkulär ekonomi där vi ser avfallet som en resurs,

Vad önskar du att Delegationen har uppnått till och med 2021?

Jag hoppas att vi har kommit fram med några riktigt konkreta förslag som i praktiken påskyndar omställningen och som snabbt kan implementeras.

Jonas Carlehed, ledamot

Bild på Jonas Carlehed, ledamot Delegationen för cirkulär ekonomi

I sin roll som hållbarhetschef på IKEA Sverige ansvarar Jonas Carlehed för att hållbarhet ska vara en naturlig del i allas vardag.

Vad har ditt uppdrag som ledamot inneburit hittills?

Jag har fått förmånen att möta och diskutera cirkulär ekonomi med många fantastiskt engagerade människor! Det finns en stor kunskap och passion hos alla jag möter vilket ger stort hopp om att vi tillsammans kan bidra till den viktiga omställningen till ett cirkulärt Sverige.

Vad ser du håller på att ske i omställningen till cirkulär ekonomi från din horisont?

Vi ser nu en stor rörelse hos konsumenter för en mer hållbar konsumtion. Man sätter större värde på de saker man redan har och vill förlänga livet på dem istället för att kasta dem. Inom näringslivet ökar också insikten om att omställningen till en cirkulär affärsmodell vilket är en förutsättning för att vara ett framgångsrikt företag framöver.

Vad önskar du att Delegationen har uppnått till och med 2021?

Delegationen har då bidragit till en bred och ökad kunskap i Sverige om att omställningen till en cirkulär ekonomi bidrar till ett bättre och mer hållbart Sverige! Vi kan även se konkreta resultat i samhället av våra rekommendationer till politiken för Delegationens fokusområden kring design för cirkularitet, offentlig upphandling och plast.

Klas Gustafsson, ledamot

Bild på Klas Gustafsson, ledamot Delegationen för cirkulär ekonomi

Klas Gustafsson arbetar sedan drygt åtta år som vice vd på Tekniska verken i Linköping. Hans arbete fokuserar främst på strategi, affärsutveckling och public affairs

Vad har ditt uppdrag som ledamot inneburit hittills?

Så här långt har vi valt tre fokusområden att börja med och inom dessa håller vi på att samla ihop goda förslag från olika intressenter på hur vi kan öka cirkulariteten. Jag är också ute och pratar en hel del om cirkulär transformation.

Vad ser du håller på att ske i omställningen till cirkulär ekonomi från din horisont?

Jag ser att intresset för cirkularitet och resurseffektivitet ökar. Men samtidigt är det så att samhället är byggt utifrån ett linjärt synsätt vilket skapar en del hinder som behöver undanröjas. Vi behöver därför byta perspektiv och betraktelsesätt från linjärt till cirkulärt. Ett sådant exempel är att inte betrakta avfall som sopor utan som råvara.

Vad önskar du att Delegationen har uppnått till och med 2021?

Att vi tagit fram förslag på ett effektivt ekonomiskt styrmedel för ökad cirkularitet och resurseffektivitet som är lika kraftfullt som t.ex. CO2 skatten är och har varit på klimatområdet.

Catrin Gustavsson, ledamot

Bild på Catrin Gustavsson, ledamot Delegationen för cirkulär ekonomi

Cagrin Gustavsson jobbar idag som forskningsdirektör på Södra Skogsägarna med ett stort engagemang i att finna nya cirkulära biobaserade lösningar till framtidens samhälle. Är en nyfiken och vetgirig person som drivs av att lära mig nya saker och jobba med ständiga förbättringar i allt jag tar mig för. Min utbildningsbakgrund, teknologie doktor i cellulosateknik och civilingenjör i kemiteknik, har jag haft stor nytta av i mina snart 20 år inom pappers- och massaindustrin.

Vad har ditt uppdrag som ledamot inneburit hittills?

Uppdraget har gett mig ett mycket större nätverk och fördjupad förståelse i vilka hinder och möjligheter som finns för att lyckas med övergången till en cirkulär ekonomi. Jag har också blivit bekräftad i min övertygelse att man måste börja agera i små steg och inte vara rädd att sätta igång "processen" utan att ha alla svar i framkant. Att representera och presentera delegationens syfte och arbete har lett till många intressanta möten och nya insikter som jag tar med mig i mitt dagliga arbete.

Vad ser du håller på att ske i omställningen till cirkulär ekonomi från din horisont?

Fler och fler organisationer och företag inkluderar cirkulär ekonomi som en del av deras vision och strategi samt att den ingår som en del i deras kontinuerliga omvärldsanalys för att förstå och kunna skapa nya framtida affärsmodeller. Även om man inte vet exakt "hur" vet man att det är ett nödvändigt "vad" för fortsatt konkurrenskraft. Dock är det fortfarande alldeles för få i allmänhet som tänker på cirkulär ekonomi i vardagen - så här finns det mer att jobba på.

Vad önskar du att Delegationen har uppnått till och med 2021?

Att delegationen bidragit till innehållet i Sveriges strategi för omställning till en cirkulär ekonomi samt lyckats konkretisera denna i en färdplan för genomförande. En annan viktig del är att sprida budskapet och hjälpa till med kompetensuppbyggnad i hela samhället. Hoppas kunna se goda exempel inom våra identifierade och utvalda fokusområden.

Weine Wiqvist, ledamot

Bild på Weine Wiqvist, ledamot Delegationen för cirkulär ekonomi

Weine Wiqvist är senior rådgivare på Avfall Sverige. Han har lång erfarenhet inom avfalls- och återvinningsområdet där marknad möter samhället och medborgarna, främst kommunerna. Han har en internationell utblick och en koppling till forskningen.

Vad har ditt uppdrag som ledamot inneburit hittills?

Intressanta möten med många intressenter som ryms inom det som ska bli framtidens cirkulära samhälle. Stort intresse och entusiasm men viss otålighet från omvärlden.

Vad ser du håller på att ske i omställningen till cirkulär ekonomi från din horisont?

Det blir alltmer uppenbart att cirkularitet hänger intimt samman med klimatproblematiken och vårt sätt att hantera resurser i samhället i stort.

Vad önskar du att Delegationen har uppnått till och med 2021?

Att placera cirkularitet som ett policyområde ii skärningspunkten mellan producenter, samhälle och konsumenter utifrån ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv.Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.