Tillväxtverket

Checkar för sociala företag

Nu kan sociala företag söka affärsutvecklingscheckar för att få stöd i att utveckla affärsmodellen, bli bättre på effektmätning eller på att utveckla affärer med en offentlig aktör.

Checkarna riktar sig till sociala företag som redan är igång med sin verksamhet och vill ta nästa steg. Företaget ska ha bedrivit näringsverksamhet i minst ett år, ha minst en anställd och en omsättning på minst 400 000 kronor.

 Hur avgör ni om vi är ett socialt företag?

Beskrivningen som finns i utlysningen kommer från regeringens strategi för sociala företag och kan kanske upplevas som otydligt. Socialt företagande är ett ganska nytt begrepp och ännu svårt att avgränsa. Vi behöver alltså vara öppna för ansökningar från olika typer av sociala företag. Du behöver därför beskriva hur ni arbetar som ett socialt företag och bifoga t.ex. stadgar/bolagsordning eller andra beslutade dokument som ni har i företaget. Utifrån er beskrivning och de dokument ni bifogar till er intresseanmälan kommer beredningsgruppen att avgöra om företaget stämmer in i den beskrivning som finns i utlysningen.

Regeringens strategi för sociala företag - ett hållbart samhälle genom socialt företagande och social innovation.länk till annan webbplats

 Behöver vi skicka in en intresseanmälan, går det inte att gå direkt till Min ansökan?

Ja ni ska skicka in en intresseanmälan till Impact Invest. Vi har lagt upp ansökningsprocessen så för att undvika att få onödigt arbete både för er och för oss.

När en ansökan kommer in i projekthanteringssystemet Min ansökan och inte är komplett är det krångligt att rätta till. När ni gör en intresseanmälan får ni respons på vad som eventuellt saknas och ni kan ställa frågor till Impact Invest så att allt är ok när ni gör er formella ansökan i Min ansökan.

Ju mer genomarbetad och komplett er intresseanmälan är desto snabbare kan ni gå vidare till Min ansökan.

Gå till Intesseanmälan hos Impact Investlänk till annan webbplats

 Vad innebär krav på minst en anställd och en viss omsättning?

Affärsutvecklingscheckar är till för att företag som har kommit förbi den första start-fasen ska kunna söka stöd för att utveckla sitt företag och inte till nystart av ett företag. Därför behöver ert företag visa att ni har en verksamhet igång.

En anställd innebär minst en sammanlagd heltidstjänst med marknadsmässiga löner.

Med omsättning menar vi nettoomsättningen i senaste årsbokslutet. Det betyder att inkomsterna ska komma från sålda varor eller tjänster och inte genom bidrag eller verksamhetsstöd. Nettoomsättningen exkluderar moms (mervärdeskatt).

Ni behöver ha en omsättning i föregående årsbokslut på minst 400 000 kronor för att kunna göra en ansökan.

 Varför kan vi inte söka finansiering till utbildningar eller annat vi behöver?

De områden som vi har valt att prioritera, Affärsmodeller, Effektmätning och Utveckling av affärsrelationer, är områden som är utpekade i regeringens strategi för socialt företagande. De pengar som Tillväxtverkets har fått för att genomföra uppdraget att utveckla sociala företag ska användas inom de områden som strategin pekar ut. Därför kan vi inte ge affärsutvecklingscheckar till vilka insatser som helst. Ert projekt kan omfatta en del utbildning om det har samband med andra aktiviteter ni gör inom de tre nämnda områdena och genomförs av konsult eller projektanställd som ni har avtal med. 

 Kan jag projektanställa för checken?

Ja, men tänk på att anställningen måste börja efter projektstart och det måste vara en ny kompetens för företaget. Du får inte välja projektanställd som är närstående. Med närstående person avses bland annat make/maka, sambo, partner, förälder, barn och syskon.

När det gäller juridiska personer avses koncernbolag eller företag/företagsgrupperingar där det finns ägarintresse. Även personer i er egen styrelse räknas som närstående eftersom de kan ha ett ägarintresse i företaget.

Projektanställningen eller tjänsten får inte redan vara offentligt subventionerad. Observera att checken inte kan användas till att finansiera tillsvidareanställd personal.

 Kan vi söka medel för att bekosta en del av en anställds lön?

Nej, regelverken för affärsutvecklingscheckar säger att man inte kan få bidrag till ordinarie verksamhet eller eget arbete. Däremot kan ni använda lönekostnader för en anställd person som medfinansiering av projektet.

 Vilken leverantör kan jag välja?

Du kan välja en leverantör i Sverige eller utomlands. Du får inte välja en leverantör som är närstående. Med närstående person avses bland annat make/maka, sambo, partner, förälder, barn och syskon.

När det gäller juridiska personer avses koncernbolag eller företag/företagsgrupperingar där det finns ägarintresse. Även personer i er egen styrelse räknas som närstående eftersom de kan ha ett ägarintresse i företaget.

 Försumbart stöd och statsstöd hur fungerar det?

Det finns regelverk som gäller i hela EU, (Europeiska kommissionens förordning nummer 1407/2013 om stöd av mindre betydelse (EUT L 352, 24.12.2013, s. 1-8) om hur mycket stöd ett företag kan få från skattemedel. De finns för att det inte ska bli en orättvis konkurrens mellan företagen. Om ett företag får stora skattefinansierade stöd blir det en fördel för dem gentemot andra företag.

Därför behöver ni redogöra för om ni har fått något stöd tidigare och hur mycket i så fall. Om ni har fått mer än 200 000 euro (cirka 1,8 miljoner kronor) de senaste 3 åren kan ni inte få mer stöd. Det är ni som företag som ansvarar för att ha koll på att ni inte tar emot ett större belopp. Därför behöver ni bifoga intyget till er ansökan.

Observera att en del stöd räknas inte in som statsstöd. Till exempel för stöd från Arbetsförmedlingen är det bara stöd för start av näringsverksamhet som räknas som statsstöd.

Till blanketten Försumbara stöd – Förteckninglänk till annan webbplats. Läs under rubriken Ansök om stöd genom nationell finansiering.

 När betalas pengarna ut?

Ni kan ansökan om utbetalning när ni har ”upparbetade kostnader”, dvs har betalat fakturor och/eller lönekostnader. I beslutet står det hur ofta och när ni kan ansöka om utbetalning, i regel en gång under projektperioden och när projektet är avslutat.

Ansökan om utbetalning gör du i Min ansökan. Regelverk och praxis tillåter inte att vi betalar ut förskott på företagsstöd.

Kontakt

Frågor om affärsutvecklingscheckar sociala företag och intresseanmälan skickar du till Impact Invest.

E-post: checkar@impactinvest.seBehandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.