Tillväxtverket

Frågor och svar

Vanliga frågor och svar om affärsutvecklings­checkar för digitalisering och internationalisering.

Affärsutvecklingscheckar generellt

Kan jag söka även om min omsättning inte var tre miljoner förra året, men förväntas bli det detta år?

Nej. Omsättningen gäller senaste årsbokslut. Omsättningen på tre miljoner kronor ska vara nettoomsättning. Det betyder att inkomsterna ska komma från sålda varor eller tjänster och inte genom bidrag eller verksamhetsstöd.

Vad innebär att företaget ska ha minst två anställda?

Två anställda innebär minst två heltidstjänster, där marknadsmässiga löner utbetalas.

Mitt företag ingår i en koncern - kan jag söka en check?

Ja men koncernen får ha max 249 anställda totalt.

Vid bedömning av ansökan tittar vi på stödnyttan, det vill säga att stödet inte får vara större än vad som behövs, med hänsyn till övriga finansieringsmöjligheter och andra omständigheter för att projektet som ni söker en check för ska kunna genomföras.

Mitt företag ägs av ett stort företag - kan jag söka en check?

Ett litet företag som ägs till mer än 25 % av ett stort företag räknas som stort och kan därför inte söka checkar.

Undantag gäller för företag som ägs till 25-50 % av exempelvis ett riskkapitalbolag. Här finns en guidelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kan jag projektanställa för checken?

Ja, tänk på att anställningen måste börja efter projektstart och det måste vara en ny kompetens för företaget.

Du får inte välja projektanställd som är närstående.

Med närstående person avses bland annat make/maka, sambo, partner, förälder, barn och syskon.

När det gäller juridiska personer avses koncernbolag eller företag/företagsgrupperingar där det finns ägarintresse.

Projektanställningen eller tjänsten får inte redan vara offentligt subventionerad.

Observera att checken inte kan användas till att finansiera tillsvidareanställd personal.

Regler kring projektanställning kan variera mellan regioner, kontakta därför din region för mer information. 

Vårt företag har säte i Skåne men flest anställda i Kalmar, i vilket län ska vi söka?

Ansökan görs i det län där den huvudsakliga verksamheten bedrivs det vill säga där huvuddelen av arbetet/kostnaderna uppstår.

Vilka företagsformer kan söka?

Följande företagsformer som uppfyller grundkriterierna kan söka:

 • Aktiebolag
 • Enskild firma
 • Handelsbolag
 • Ekonomisk förening
 • Kommanditbolag

Det är viktigt att det finns en stark tillväxtvilja i företaget.

Mitt företag uppfyller inte kriterierna men vill ändå ha hjälp med affärsutveckling?

Tillväxtverket har andra stöd till företag och här hittar du alla aktuella utlysningar.

Varför finns inte checkarna att söka i alla regioner?

Vissa regioner har valt att inte vara med.

Vad betyder det att affärsutvecklingschecken är ett försumbart stöd?

Affärsutvecklingscheckar är ett så kallat försumbart stöd enligt Europeiska kommissionens förordning nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse (EUT L 352, 24.12.2013, s. 1-8).

Denna EU-förordning säger till exempel att företag sammanlagt inte får ta emot mer än 200 000 euro (cirka 1,8 miljoner kronor) under 3 år i försumbart stöd. Om ditt företag ingår i en koncern beräknas det försumbara stöd som lämnats till hela koncernen i Sverige.

När du ansöker om stöd behöver du därför fylla i uppgifter om eventuellt tidigare försumbart stöd som har beviljats. För en vägledning kring vilka statliga stöd i övrigt som är försumbara stöd, se en särskild förteckning under rubriken "Statsstöd/de minimis"öppnas i nytt fönster.

Företag inom vägtransporter får ta emot sammanlagt maximalt 100 000 euro under 3 år. Företag inom fiske- och vattenbruk samt primär produktion av jordbruksprodukter får inte ta emot försumbart stöd enligt dessa bestämmelser överhuvudtaget.

Vilken leverantör kan jag välja?

Du kan välja en leverantör i Sverige eller utomlands. Kompetensen måste vara ny för företaget.

Projektanställningen eller tjänsten får inte redan vara offentligt subventionerad.

Du får inte välja leverantör eller projektanställd som är närstående oavsett om leverantören avser en juridisk eller en fysisk person. Med närstående person avses bland annat make/maka, sambo, partner, förälder, barn och syskon. När det gäller juridiska personer avses koncernbolag eller företag/företagsgrupperingar där det finns ägarintresse.

Jag har fått en check, när ska jag ha genomfört projektet?

Start och slutdatum för ditt projekt framgår i ditt beslut. Se under ”projekttid”. Det är bara under denna tidsperiod som kostnader i projektet kan uppstå.

För projekt som beviljats under 2019 är det möjligt att förlänga projektperioden till oktober 2020. Kontakta din region för att få ditt projekt förlängt och för att få information om deadline för "Ansökan om utbetalning". Observera att du måste fått ett godkännande av din region för att kunna förlänga ditt projekt.

Jag har fått en check, när betalas pengarna ut?

Utbetalning sker mot upparbetade kostnader. Datum för ansökan om utbetalning och lägesrapportering står på ditt beslut. Du ansöker om utbetalning via minansokan.se.

Affärsutvecklingscheckar för internationalisering

Vad menas med att checken ska användas till att förbereda en internationalisering?

Med förberedelse för internationalisering menas enkelt sagt förberedelse fram till import och export.

Det kan till exempel innebära undersökningar eller konsulttjänster som behövs för att lansera en produkt på en ny marknad i ett annat land.

Ett företag som redan är aktivt på en utländsk marknad kan få stöd för att bredda sig till nya länder.

Vad innebär en ny marknad?

En marknad där företaget inte är etablerat.

Har man en lokal/agent/återförsäljare/distributör/domän på plats, så räknas det inte som en ny marknad.

Om företaget exempelvis redan säljer i Tyskland men inte är etablerat (kontor, avtal med partners) på den aktuella marknaden så räknas det som en ny marknad.

Större länder såsom Kina, USA är svåra att räkna som en homogen marknad. Även om du är etablerad i exempelvis New York så är förhållandena inte desamma som i San Francisco, det vill säga de kan räknas som olika marknader.

Storbritannien en ny marknad? Under 2019 kan företag som bedriver handel med Storbritannien söka en check för att utreda Brexitfrågor.

Vilka kostnader gäller?

Du kan anlita någon som kan hjälpa dig med till exempel att:

 • skriva en strategi för internationalisering
 • göra marknadsundersökningar
 • söka leverantörer i utlandet
 • utreda frågor om försäkringar, avtal och lagstiftning
 • utreda patent och IPR
 • utreda om det behövs produktionsanpassning eller marknadsanpassning av till exempel design, CE-märkning eller produktsäkerhet
 • utreda frågor kopplade till Brexit.

Resor?
Ja, men resor får utgöra max 20 % av den totala kostnadsbudgeten.

Delta på en mässa?
Ja, om det är en del av en större satsning, det vill säga deltagande i syfte att till exempel hitta partners, leverantörer eller lära känna en ny marknad. Mässkostnaden kan vara max 20 % av den totala kostnadsbudgeten.

Produktutveckling?
Nej, du ska ha en befintlig produkt att ta med till den nya marknaden. Däremot kan visst stöd ges för marknadsspecifika anpassningar av produkten (vara eller tjänst).

Marknadsföring?
Marknadsföring i syfte att hitta en lokal/agent/återförsäljare/distributör/domän är ok.

Marknadsföring som går mot slutkund är inte ok.

Checkarna kan inte användas till:

 • Löpande affärsutveckling
 • Materialinköp
 • Patentansökningar
 • Certifieringskostnader
 • Etableringskostnader
 • Delegationsresor
 • Försäljningsinsatser
 • Utbildningskostnader

Affärsutvecklingscheckar för digitalisering

Vad är syftet med digitaliseringscheckarna?

Syftet med checkarna är att uppnå ökad konkurrenskraft och förnyelse i små företag i Sverige genom digitalisering, t.ex. genom att förändra företagens verksamhet, process eller organisation.

Hur definierar ni digitalisering?
Med digitalisering menar vi: Att genom användande av digital teknik skapa nya värden i företaget. Det räcker inte att enbart omvandla något till digitalt format.

Vilka kostnader gäller?

Exempel på projekt som checken kan användas till:

 • ta fram en strategi för digitalisering
 • ta fram en plan för fortsatt digitalisering
 • genomföra en digital transformation
 • ta fram nya processer och tjänster genom att använda existerande datamängder
 • utveckling av kundrelationer
 • juridiska villkor kring digitala tjänster och produkter

Checken kan inte användas till:

 • löpande affärsutveckling
 • materialinköp
 • löpande applikation- och webbutveckling
 • licenskostnader
 • produktion av innehåll - till exempel text, bilder och film - till webbplatser
 • utbildningar
 • resor
 • marknadsföring/försäljningsinsatser
 • generell produktutveckling
 • anpassning för att uppfylla GDPR

Vilka typer av projekt har beviljats affärsutvecklingscheck för digitalisering?

Exempel på projekt som beviljats affärsutvecklingscheck för digitalisering:

 • Ta fram digital strategi och optimera flöden på en verkstad
 • Analysera vilken portal som ska användas för digitala utbildningar.
 • Sammankoppling av olika system, eller att "få systemen att prata med varandra"
 • Utveckla system för att få kunderna att själva göra måttanpassade beställningar
 • Utveckling av digital plattform för att dela information och komma närmare slutkund
 • Identifiera möjligheter och risker med användande av insamlad data
 • Analys av data för att kunna anpassa kunderbjudanden
 • Analys inför utveckling av e-handel
 • Utveckla virtuellt showroom
 • Anpassning av system för att kunna säkra aktiviteter och leverans i cateringverksamhet.
 • Anpassning av konfigurator (bl.a. i byggföretag, möbelföretag, maskintillverkare och klädföretag)