Tillväxtverket
Östersjön

Samarbeta i Östersjöregionen

EU:s strategi för Östersjöregionen har tre mål: rädda havsmiljön, koppla samman regionen och öka välståndet. Kommuner, regioner och andra kan driva projekt kopplade till strategin och ansöka om pengar från EU.

Östersjöstrategin handlar om gemensam problemlösning i länderna runt Östersjön – att dra nytta av möjligheter som ett ökat samarbete ger. Syftet är att bättre möta gemensamma utmaningar, som till exempel att rena ett smutsigt hav, förebygga effekterna av klimatförändringar och bekämpa gränsöverskridande brottslighet.

Mål: Rädda havsmiljön

Östersjön är ett av världens smutsigaste hav och i stort behov av räddningsinsatser. Utmaningarna övergödning, föroreningar och överfiske ställer särskilt höga krav på samarbetet i regionen. Målet att rädda havsmiljön handlar om att uppnå en god miljöstatus och biologisk mångfald i havet och att göra Östersjöregionen till en föregångsregion för ren sjöfart.

Rent hav ger inte bara förbättrade förutsättningar för de människor som lever och verkar runt Östersjön. Det ger också möjligheter att utveckla turism- och besöksnäringen.

Mål: Länka samman regionen

Stora delar av Östersjöregionen är glest befolkad med stora avstånd till andra marknader. Transportsystemen och energimarknaderna har av historiska skäl utvecklats oberoende av varandra och är ännu inte sammanlänkade i tillräcklig utsträckning för att bäst ta tillvara regionens potential för konkurrenskraft och livskvalitet. EU:s Östersjöstrategi knyter samman Östersjöregionen, till exempel genom att integrera vägnät och järnväg och knyta samman energimarknaderna. Lika viktigt är att människor möts och samarbetar i exempelvis studentutbyten, forskningssamarbeten och kulturellt utbyte. Det han också handla om samarbeten för att bekämpa gränsöverskridande brottslighet som trafficking och smuggling.

Mål: Öka välståndet

EU-ländernas ekonomier är starkt beroende av varandra, vilket vi kan använda för att stärka regionens globala konkurrenskraft, satsa på den inre marknaden, utveckla en hållbar produktion, stimulera till ökat kunskapsutbyte och ökad handel och utjämna sociala och ekonomiska klyftor i regionen. Länderna runt Östersjön kan stärka konkurrenskraften och välståndet genom att samverka bättre kring forskning och utveckling. Starka sektorer i Östersjöregionen är bland annat IT, miljöteknik, hälsa, trä- och skogsindustri. Genom bättre samarbeten med bland annat kluster inom gemensamma styrkeområden kan regionen utvecklas till en starkare global aktör.

Sök projektpengar från EU-programmen

Det finns inga pengar särskilt avsatta för att genomföra strategin. I de flesta EU-fonderlänk till annan webbplats finns dock möjlighet att söka pengar för gränsöverskridande samarbeten. Om du vill genomföra ett projekt med koppling till Östersjöstrategin, undersök om det passar in i exempelvis socialfonden, havs- och fiskerifonden eller regionala utvecklingsfonden.

Strategiska flaggskeppsprojekt

Kopplat till strategin finns en handlingsplanlänk till annan webbplats med så kallade prioritetsområden för de tre målen, exempelvis turism, hälsa, transporter, säkerhet. Där listas också ett antal flaggskeppsprojekt som ska tjäna som inspiration för övriga projekt och åtgärder.

Det är möjligt att ansöka om att få ett projekt godkänt som flaggskepp, och infört i handlingsplanen. Kontakta då den som är kontaktperson för det prioritetsområde som bäst stämmer överens med projektidén. En lista över kontaktpersoner för de olika områdena (priority area focal points) hittar du på EU-portalen för Östersjöstrateginlänk till annan webbplats under rubriken Contacts.

Kommissionen godkänner dock få nya flaggskeppsprojekt. Du kan ansöka om pengar från EU-fonderna även till andra samarbetsprojekt.

Rapporter om genomförande och uppdrag

Tillväxtverket har i uppdrag att årligen sammanställa en rapport kring genomförandet av Östersjöstrategin i Sverige. Den senaste rapporten, Internationalisering genom samarbete i Sveriges närområde- delrapport 1, hittar du längst ner på sidan. De rapporter som är kopplade till regeringsuppdraget för 2012-2015, Vägen till en Östersjöregion- delrapport 1-6, hittar du i webbshoppenlänk till annan webbplats 

Strategiforum 2016

Den 8-9 november 2016 arrangerades Strategiforum - en konferens för EU:s Östersjöstrategi - på Münchenbryggeriet i Stockholm.

Mer om konferensen Strategiforum 2016länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Tillväxtverket har i uppdrag att ta fram kunskap om hur Östersjöstrategin genomförs i Sverige och koordinera ett brett myndighetsnätverk. I nätverket ingår 23 myndigheter, alla länsstyrelser och många regioner.

Anna Bergdahl
Telefon: 08-681 77 45

För kontakter i andra EU-länder, se kontaktlistan på Östersjöstrategiportalenlänk till annan webbplats