Tillväxtverket

Utveckla svenska städer

Tillväxt kräver planering. Vi behöver därför stärka kopplingen mellan samhällsplanering och näringslivsutveckling. Det gör vi tillsammans med svenska städer som behöver stärkas.

Sverige behöver konkurrenskraftiga företag. Hur konkurrenskraftigt ett företag är beror i hög grad på företaget själv. Samtidigt är tillgång till kompetens, möjlighet till transporter och näringslivsklimatet på platsen viktiga beståndsdelar för företagets möjligheter att utvecklas. Därför arbetar vi med insatsen Tillväxtskapande samhällsplanering. Inom denna insats utvecklar vi kunskap, samarbeten och investerar i utvecklingsprojekt för att stärka kopplingen mellan samhällsplanering och näringslivsutveckling.

Svenska städer behöver stärkas

Näringslivet i större städer är bättre sammankopplat med den internationella ekonomin än näringslivet i små- och medelstora städer i Sverige. Det finns således en potential till förbättring. Näringslivet i svenska städer behöver bättre kopplas till internationella företagsnätverk om de ska öka konkurrenskraften. Staden och dess närliggande områden behöver också integreras mer för att stärka den regionala tillväxten. Av den anledningen genomför vi nu en satsning på små- och medelstora svenska städer, som vi stärker genom att:

 • Utveckla nya kunskap
 • Investera i utvecklingsprojekt
 • Genomföra mötesplatser där kunskap och erfarenheter delas mellan berörda aktörer på nationell, regional och lokal nivå

Inspireras av pågående projekt i svenska städer

Halmstads kommun

Halmstad vill ta sikte på att bli en regional tillväxtmotor och förutsättningarna är goda. I ett kringland utgjort av större delen av Halland, nordligaste Skåne och västra Småland finns ingen annan ort som är av Halmstads storlek. Dessutom har Halmstad en unik strategisk position mellan de två tillväxtnoderna Göteborgsregionen och Öresundsregionen. Halmstads position och geografiska läge innebär att staden kan ta en ledande roll tillsammans med grannkommuner och berörda regioner för att utveckla rollen som regional tillväxtmotor och möjliggöra att en sammankoppling av de västskandinaviska tillväxtnoderna sker på sikt. Detta kräver ett såväl strategiskt taktiskt som proaktivt förhållningssätt när det gäller Halmstads agerande i den regionala kontexten.

Projektet ska ta fram gemensam målbild, analysera områdets möjligheter och hot, finna fokusområden och gemensamt ta fram handlings/aktivitetsplan. Därefter börjar jobbet att strategiskt verka tillsammans med övriga grannkommuner, högskola, regioner, näringsliv för att bli en regional tillväxtmotor.

Jönköpings kommun

Jönköpings kommun har som en effekt av den tillgänglighet som höghastighetsjärnväg väntas ge, tillsammans med Habo, Mullsjö och Vaggeryds kommuner en målsättning om att uppföra 14 000 bostäder fram till 2035. Bakgrunden till projektet är att åstadkomma en planering som möjliggör för kommunerna att uppfylla åtagandet. En utgångspunkt är att en mer sammanhållen planering i de fyra kommunerna kan främja en ökad integrering av dagens bostads- och arbetsmarknad. En ökad integrering av den lokala arbetsmarknaden ökar möjligheterna till ökat bostadsbyggande. För att arbete mot målsättningen om att bidra till en ökad integrering i regionen vill projektet förstärka planeringsläget inom tre områden. Öka kunskapen om planering i flera kommuner, öka kontakter och öka samverkan i den planering som utförs i kommunerna och länet. En målsättning är att skapa tydligare forum för samverkan kring planering, både på tjänstemannanivå och politisknivå. Projektet syftar också till att gemensamt ta fram en strukturbild över området som kan fungera som hjälpmedel vid planering på såväl kommunal som regional nivå.

Region Blekinge

Projektets syfte:

 • Öka samverkan mellan den kommunala fysiska planeringen, den regionala utvecklingsplaneringen och de regionala utvecklingsfrågorna.
 • Öka flernivå-och sektorssamordningen mellan lokala, regionala och nationella aktörer inom samhällsplanering i länet.
 • Bättre samordna viktiga lokala, regionala och statliga planeringsfrågor över
  kommungränserna.
 • Öka kunskapen om regional tillväxt utifrån länets förutsättningar.
 • Involvera näringslivet i planeringsprocessen.
 • Få till samhandling/samplanering i länet inom viktiga utvecklingsområden,
  detta för att öka förutsättningarna för en resurseffektiv tillväxt, minskad sårbarhet och optimerad regional utveckling i Blekinge.

Region Gävleborg

Projektet handlar om att fördjupa kunskapen om de värden och funktioner som länets regioncentra Gävle har. Fokus ligger på Gävles roll och betydelse som regional tillväxtmotor, men att staden också långsiktigt är starkt beroende av stärkta samband och tillgänglighet till en snabbt växande storstadsregion med tillväxtnoder som Uppsala, Arlanda och Stockholm.

Syftet är därför att öka kunskapen dels om Gävles roll som storregional nod i ytterkanten av en växande storstadsregion, dels om Gävles funktion som regional tillväxtmotor för kommuner inom Gävleborg och i angränsande län. Vi vill studera de samband och ömsesidiga beroende som finns mellan Gävle som regional tillväxtmotor och omgivande kommunerna i regionen, men också Gävles roll som storregional nod kopplat till storstadsregionen.

Normativt kommer projektet också utreda frågan om och hur Gävles funktion som regional tillväxtmotor bäst kan stärkas, samtidigt som en attraktiv flerkärnig ortsstruktur bibehålls och främjas i regionen. Projektets kunskaper syftar sammantaget till att ge ökade insikter om hur samhällsplanering på regional och lokal nivå kan användas och samordnas för att bidra till en sådan utveckling.

För att kunna utveckla en långsiktigt attraktiv region är samtliga tre hållbarhetsdimensioner centrala, men där en social hållbarhet präglat av att alla invånare ges förutsättningar för ett gott liv utgör fundamentet. Att planera för ett samhälle som bryter utanförskap och minskar klyftor mellan grupper och individer är därför helt centralt för att uppnå hållbar utveckling. I arbetet kommer därför socialekonomiska analyser av befolkning kopplat till ortstruktur och arbetsmarknad att utgöra en viktig grund i projektets genomförande.

Trelleborgs kommun

Syftet med projektet är att arbeta fram ett gediget underlag till den fysiska planeringen och transportstrategin, som i första hand kommer att hantera utvecklingsplaner för Kuststad 2025. Projektet ska ta fram olika kunskapsunderlag och strategier i syfte att stärka Trelleborg som regional kärna. Dessa kunskapsunderlag kommer att ligga till grund för arbetet med att ta fram en fysisk plan för Kuststad 2025 och en transportstrategi i enlighet med Fördjupningen av Översiktsplanen för Trelleborgs stad 2025.

Kuststad 2025 handlar om att förbereda ett tidigare hamnområde på ca 37 ha för en ny stad med ca 3000 bostäder, verksamheter och arbetsplatser, upplevelser för alla och kulturaktiviteter. Ett nytt område för logistik och kunskapsintensiva verksamheter planeras i anslutning till den nya infarten till hamnen. Detta område och dess verksamheter kommer att stärka hamnens tjänster och förväntas generera flera arbetstillfällen i närområdet. Förverkligandet av Kuststad 2025 kommer vara en starkt bidragande orsak till förverkligandet av Trelleborg som en attraktiv ort med stark tillväxt.

Umeå kommun

Projektet syftar till att förbättra kunskap, arbetssätt och metoder i arbetet för Umeås roll som regional tillväxtmotor för att stärka tillväxtmöjligheter och skapa en tydligare internationell närvaro.

Projektet är väl integrerat i Västerbottens regionala utvecklingsstrategi (RUS) som pekar ut behovet av konkurrenskraftiga och starka stadsregioner i Västerbotten. Projektet knyter också an till Umeå kommuns strategiska plan där vikten av medborgares, näringslivets och organisationers delaktighet och förståelse för varför Umeå ska växa poängteras. I den framhålls att Umeå med sitt växande näringsliv, internationellt präglade universitet och en breda mångfald bland medborgarna har alla möjligheter att vara en stark aktör på den globala arenan.

Ystads kommun

Målet med projektet är att stärka och vidareutveckla Ystad som regional kärna utifrån stadens geografiska läge och funktion. Genom projektet ska de deltagande parterna skapa en gemensam vision och plan för hur arbetet med Ystad som regional kärna ska utvecklas. Målet är även att stärka befintliga samarbetsnätverk och utveckla nya inom näringsliv och turism, arbetsmarknad, bostadsmarknad och infrastruktur.

Ambitionen är att få fram en gemensam vision med ställningstaganden för Ystad som regional kärna där arbetsfördelningen är tydlig för politiker och tjänstemän i alla deltagande kommuner och Region Skåne. På så vis avser projektet skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete, även efter projekttiden. Projektet ämnar även öka deltagarnas kompetens för att arbeta långsiktigt med Ystad som regional kärna och därigenom skapa ökad attraktionskraft, en tillgänglig arbetsmarknad och ett stärkt näringsliv i sydöstra Skåne.

Kantzoner - ett resultat av tillväxtskapande samhällsplanering