Tillväxtverket
Visby

Hållbara Gotland

Uppdraget Hållbara Gotland ska stärka företagen på Gotland.

Vi har i uppdrag att tillsammans med Region Gotland genomföra insatser i Gotlands län. Insatser som på längre sikt ska bidra till att stärka företag och näringsliv på Gotland.

Vi har fokus på områden som industri, livsmedelsproduktion, besöksnäring och digitalisering. Nya verksamheter ska skapas och befintliga företag och verksamheter ska utvecklas vidare. Insatserna förväntas leda till ökad sysselsättning på ön. 

Uppdraget pågår mellan 2016 och 2019. Totalt ska 100 miljoner fördelas. Tillväxtverket samverkar i uppdraget med flera regionala aktörer.

Så här ansöker du

Du gör din ansökan i e-tjänsten Min ansökan. Där väljer du stödtyp Projektmedel/Hållbara Gotland. Välj sedan aktuellt insatsområde. 
Min ansökanlänk till annan webbplats

Innan du ansöker

Innan du gör din ansökan kom ihåg att läsa Guiderna för att ansöka om stöd

Områden som vi fokuserar på i uppdraget

Ny industriell utveckling

Gotländska industriföretag står liksom övrigt näringsliv inför en struktur­omvandling som drivs av globali­sering, digitalisering och omställ­ning mot en grön resurseffektiv ekonomi. Ny industriell utveckling handlar om att ta tillvara digitaliseringens möjligheter, stärka industrins förmåga till hållbar och effektiv produktion och skapa attraktiva innovationsmiljöer. En omvandling mot en mer digitaliserad indu­striell produktion kan stärka den gotländska industrins konkurrenskraft.

Mat och livsmedelsnäringar

Företagande med fokus på mat och livsmedel är av stor betydelse för det gotländska näringslivet. Utvecklingen inom området är även av betydelse för gotländsk attraktionskraft. Och det gotländska varumärket vad gäller livsmedelsursprung är starkt. Vidare gör Gotlands lokalisering att maritima näringar naturligt är i fokus. På övergripande nivå finns behov av insatser som stärker länkar mellan olika aktörer, bygger förtroende och vilja att samverka, synliggör och etablerar spelregler som uppmuntrar samarbeten och förnyelse.

Besöksnäring och kultur

Gotland har lång erfarenhet av turism och konkurrenskraften för näringen är stark. Det finns stor potential för affärsutveckling och tillväxt inom besöksnäringen genom internationalisering och utveckling av hållbart nyttjande av natur- och kulturarv, liksom av annan form av kultur. Detta är viktigt inte minst med den kryssningskaj som byggs och som ökar möjligheterna att ta emot internationella besökare. Insatser behövs för ökad samverkan mellan aktörer inom besöksnäringen, mellan myndigheter, akademi och näringsliv.

Digitalisering

Det finns en potential för tillväxt i utveckling av digitalisering och it-sektorn på Gotland. Länet har en mycket god bredbandstäckning med fiberutbyggnad även på landsbygden, vilket i en digitaliserad och globaliserad värld innebär ökad tillgänglighet och möjligheter för företag att etableras och utvecklas oavsett avstånd eller andra förutsättningar för transporter. Det är viktigt att säkerställa nätets tillförlitlighet, robusthet och redundans för att potentialen ska kunna uppfyllas.

Kompetensförsörjning

Högre kompetens och utbildningsnivå är nödvändigt för att förverkliga ökade ambitioner i den gotländska ekonomin. Den gotländska arbetsmarknaden är liten och naturligt avgränsad. Tillgång till utbildad arbetskraft anges som ett tillväxthinder hos företag på Gotland. Insatser för en bättre matchning på arbetsmarknaden utifrån exempelvis yrkesprogram och yrkeshögskoleutbildning kan ge goda effekter på tillväxten på Gotland. Detta behöver ske parallellt med insatser för att öka andelen gotländska medborgare som genomgår högskoleutbildning.

Kontakt

Avseende uppdraget:
Monika Kväl, uppdragsansvarig
Telefon 08-681 94 52

Avseende projektansökningar:
Johanna Mikaelsson, programmedarbetare
Telefon: 08- 681 77 03