Tillväxtverket
Person sätter upp tält i skärgården.

Hållbar produkt­utveckling

Sju regioner och en kommun deltar i Tillväxtverkets satsning på besöksnäringen med fokus på natur- och kulturturism. Syftet är att få fram ett ökat utbud av upplevelser för kultur- och naturintresserade besökare från andra länder.

Utvalda områden

De utvalda områdena är Region Blekinge, Region Dalarna, Regionförbundet Uppsala län, Region Östergötland, Smålands Turism AB, Tourism in Skåne AB, Västarvet samt fem kommuner i Västerbotten med Nordmalings kommun som projektägare.

Satsningens innehåll

Satsningen pågår under åren 2016-2019 och omfattar 40 miljoner kronor och lika mycket i medfinansiering från deltagarna. Pengarna ska användas till konkret produktutveckling tillsammans med utvalda företag. De åtta områdena ska stärka och utveckla klustersamarbeten som leder till innovativa produkter och upplevelser hela vägen från resa till att bo, äta och göra. Målet är att få fram ett ökat utbud av exportmogna produkter som utvecklas tillsammans av företag och offentliga aktörer.

Urvalskriterier

De åtta områdena har valts ut därför att de har tydliga mandat, etablerade samverkansstrukturer samt resurser och kompetens att driva komplexa utvecklingsprojekt med privata och offentliga aktörer. De har även företag som har förutsättningar att kvalitetssäkra och leverera de produkter som efterfrågas av internationella besökare.

Hösten 2016 innebär konkret startfas och tiden fram till årsskiftet använder de utvalda aktörerna för att detaljplanera, bemanna och samordna de insatser som ska genomföras fram till hösten 2019.

Tillväxtverket kommer inom kort att börja rapportera från de olika områdena och berätta mer om de insatser som genomförs.

Nationell samordning

Tillväxtverket samordnar ett myndighetsövergripande arbete med för närvarande 13 myndigheter och statliga bolag med verksamhet inom turism och besöksnäring. Tillväxtverket deltar även i nationell samverkan med de regionala turistorganisationerna. Som stöd för branschorganisationernas nationella samordning bidrar Tillväxtverket i näringslivets strategiarbete.

Turismstatistik och kunskapsutveckling

Tillväxtverket arbetar kontinuerligt med fakta, statistik och kunskapsutveckling inom området. Inkvarteringsstatistiken produceras löpande, och varje år produceras turismens årsbokslut.
Turismstatistik

Kontakt

Ulrika Nisser

Telefon: 08-681 65 55