Tillväxtverket
Skidåkare i slalombacke.

Foto: Maskot

Turism- och besöksnäringen växer

Resandet växer snabbast till storstäderna men har även en stor potential till andra destinationer i stora delar av landet. Omvärlden förändras snabbt vilket skapar nya möjligheter.

Prognoserna pekar på fortsatt global tillväxt, med stor potential för Sverige att hävda sig internationellt, både genom landets rika natur- och kulturvärden och genom attraktiva städer. Turismföretagen har många styrkor. Företagen uttrycker en hög tillväxtvilja, näringen är sysselsättningsintensiv och erbjuder i hög grad arbete för ungdomar och personer med utländsk bakgrund.

En övergripande målbild är att svensk besöksnäring kontinuerligt stärker sin internationella konkurrenskraft och fortsätter att växa i en förändrad omvärld. Tillväxten ska märkas i ökad omsättning och nya jobb i hela landet.

För oss är det viktigt att besöksnäringens aktörer har god tillgång till kunskap om näringens förutsättningar och möjligheter, bra verktyg för destinations- och affärsutveckling samt kunskap om möjliga vägar till finansiering och samverkan.

Hållbar produktutveckling

Sverige behöver ett ökat utbud av upplevelser för kultur- och naturintresserade besökare från andra länder. Under åren 2016-2019  finansierar vi därför, på regeringens uppdrag, projekt med fokus på natur- och kulturturism i sju regioner och ett kommunkluster.

Hållbar produktutveckling, HPU

Hållbar destinationsutveckling

2012-2015 genomförde Tillväxtverket projektet Hållbar destinationsutveckling (HDU).

I projektet medverkade fem destinationer, Bohuslän, Kiruna , Stockholms skärgård, Vimmerby och Åre. Alla projekten hade  stor potential att uvecklas mot internationella marknader på ett hållbart sätt.

Läs om resultaten från projekten

Kunskap om näringen

Vi utvecklar statistik om turism och besöksnäring i Sverige löpande. Vi genomför också utvecklingsinsatser och tar fram rapporter om besöksnäringens behov, förutsättningar och villkor.

Statistik om turism

Publikationer om turism

Finansiering

Tillväxtverket delfinansierar vissa strategiska utvecklingsprojekt, nationellt eller av pilotkaraktär. Därutöver finansieras projekt genom särskilda uppdrag och utlysningar.

Utmaningar för Sverige

  • Vi behöver öka kunskapen om globala trender för att Sverige ska ha chans att hänga med i en föränderlig och hårt konkurrensutsatt global turismindustri.
  • Många av de förändringar som sker i besöksnäringen har sin bakgrund i ett förändrat beteende hos konsumenterna och en allt snabbare digitalisering.
  • Det finns en stor efterfrågan på fler mogna turistdestinationer, produkter och upplevelser i Sverige. En utmaning är att få hela utvecklingskedjan att fungera, vilket kräver både kompetens och konstruktiv samverkan mellan många aktörer.
  • Besöksnäringens företag omgärdas av ett omfattande regelverk och ser lagar och myndighetsregler som ett större hinder än genomsnittsföretaget.
  • Utvecklingen av turism är utmanande ur ett hållbarhetsperspektiv. Det finns ett stort behov av att arbeta vidare med frågorna.

Kontakt

Christina Rådelius

Telefon: 08-681 65 07

Ulrika Nisser
Telefon: 08-681 65 55

Cecilia Österlindlänk till annan webbplats
Telefon: 08-681 91 07