Tillväxtverket
Skidåkare i svenska fjällen

Turism- och besöksnäringen växer

Resandet växer snabbast till storstäderna men har även en stor potential till andra destinationer i stora delar av landet. Omvärlden förändras snabbt vilket skapar nya möjligheter.

Prognoserna pekar på fortsatt global tillväxt, med stor potential för Sverige att hävda sig internationellt, både genom landets rika natur- och kulturvärden och genom attraktiva städer. Turismföretagen har många styrkor. Företagen uttrycker en hög tillväxtvilja, näringen är sysselsättningsintensiv och erbjuder i hög grad arbete för ungdomar och personer med utländsk bakgrund.

En övergripande målbild är att svensk besöksnäring kontinuerligt stärker sin internationella konkurrenskraft och fortsätter att växa i en förändrad omvärld. Tillväxten ska märkas i ökad omsättning och nya jobb i hela landet.

För oss är det viktigt att besöksnäringens aktörer har god tillgång till kunskap om näringens förutsättningar och möjligheter, bra verktyg för destinations- och affärsutveckling samt kunskap om möjliga vägar till finansiering och samverkan.

Här hittar du Tillväxtverkets pågående insatser och erbjudanden inom turism- och besöksnäringen.

Hållbar produktutveckling 2016-2019

produktutveckling, upplevelser, natur, kultur

Sverige behöver ett ökat utbud av upplevelser för kultur- och naturintresserade besökare från andra länder. Under åren 2016-2019  finansierar vi därför, på regeringens uppdrag, projekt med fokus på natur- och kulturturism i sju regioner och ett kommunkluster.

Hållbar produktutveckling (HPU) 

Statistik om turism

sommarturism, besöksnäringen

Tillväxtverket tar varje år fram siffror som visar vad turismen betyder för svensk ekonomi. Det handlar om turismens omsättning, exportvärde och hur många arbeten den ger. Här hittar du olika typer av statistik om turism.

Statistik och infografik om turism

Analys av behov, förutsättningar och villkor

svensk turism

Tillväxtverket genomför också utvecklingsinsatser och tar fram rapporter om besöksnäringens behov, förutsättningar och villkor. Några exempel på publikationer är: Hur utvecklar vi hållbara turist­destinationer och Besöksnäringens möjligheter och utmaningar.

Publikationer om turism- och besöksnäringen

 

 

 

 

Stora Turismpriset i samarbete med Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism

Prisutdelning stora turismpriset

Varje år delas Stora Turismpriset ut av Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism, med Tillväxtverket som huvudman. Priset ges till föredömliga insatser i nytänkande, internationalisering, kvalitet eller hållbarhet, som har bidragit till att utveckla turismen i Sverige.

Stora Turismpriset

Besöksnäringens myndighetsgrupp

Besöksnäringens myndighetsgrupp är ett samarbete mellan 14 myndigheter och statliga bolag under ledning av Tillväxtverket. Gruppens arbete ska bland annat bidra till att stärka den svenska besöksnäringens internationella konkurrenskraft.

Besöksnäringens myndighetsgrupp

Stärkt lokal attraktionskraft

Tillväxtverket har i uppdrag att under perioden 2015–2018 genomföra programmet Stärkt lokal attraktionskraft. Programmet ska stödja och vidareutveckla det arbete som kommuner och andra aktörer bedriver för ökad attraktionskraft. Kommunerna får finansiering för att utveckla ett systematiskt och långsiktigt arbete för stärkt attraktionskraft utifrån lokala förutsättningar

­Pilot­­kommuner för attraktions­­kraft

Flen har satt turismen på framtidskartan

Finansiering till insatser

Tillväxtverket delfinansierar vissa strategiska utvecklingsprojekt, nationellt eller av pilotkaraktär. Därutöver finansieras projekt genom särskilda uppdrag och utlysningar.

Tillväxtverkets utlysningar

Hållbar destinationsutveckling

2012-2015 genomförde Tillväxtverket projektet Hållbar destinationsutveckling (HDU).

I projektet medverkade fem destinationer, Bohuslän, Kiruna , Stockholms skärgård, Vimmerby och Åre. Alla projekten hade  stor potential att uvecklas mot internationella marknader på ett hållbart sätt.

Resultaten från projekten

Sverige är värd för världskonferens om hållbar naturturism

Kanske är det naturen som lockar? År 2019 står vi i alla fall värd för en internationell konferens i Göteborg om hållbar naturturism, som samlar yrkesfolk från hela världen. Tillväxtverket har varit med att ansöka och anledningen till att den hamnat i Sverige är att det är nära till naturen, även i städer och att vi låter naturen vara en viktig del av våra liv.

Pressmeddelande om Världskongress för naturturism till Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utmaningar för svensk besöksnäring

  • Vi behöver öka kunskapen om globala trender för att Sverige ska ha chans att hänga med i en föränderlig och hårt konkurrensutsatt global turismindustri
  • Många av de förändringar som sker i besöksnäringen har sin bakgrund i ett förändrat beteende hos konsumenterna och en allt snabbare digitalisering
  • Det finns en stor efterfrågan på fler mogna turistdestinationer, produkter och upplevelser i Sverige. En utmaning är att få hela utvecklingskedjan att fungera, vilket kräver både kompetens och konstruktiv samverkan mellan många aktörer
  • Besöksnäringens företag omgärdas av ett omfattande regelverk och ser lagar och myndighetsregler som ett större hinder än genomsnittsföretaget
  • Utvecklingen av turism är utmanande ur ett hållbarhetsperspektiv. Det finns ett stort behov av att arbeta vidare med frågorna.

Kontakt

Christina Rådelius

Telefon: 08-681 65 07

Ulrika Nisser
Telefon: 08-681 65 55

Cecilia Österlindlänk till annan webbplats
Telefon: 08-681 91 07