Tillväxtverket
Collage med fyra personer med olika bakgrund och ålder.

Mångfald ger konkurrens­fördelar

En mångfald av människor som driver olika sorters företag ger stärkt innovationsförmåga och konkurrenskraft. Vi arbetar för att hela befolkningens kompetens, företagsamhet och erfarenheter tas tillvara.

Företagandet behöver bli relevant som sysselsättning för bredare grupper av människor som utifrån olika erfarenheter kan förverkliga affärsidéer.

Mångfald ökar företagandet och innovationskraften

Det är viktigt att öka kvinnors företagande, företagandet bland personer med utländsk bakgrund och företagande med nya och varierande företagsformer. Det handlar dels om att alla människor, oavsett kön och bakgrund ska ha möjlighet att driva företag på goda villkor, dels om att en mångfald av företagare ökar själva företagandet och dynamiken i näringslivet. Fler perspektiv och affärsidéer tas till vara samtidigt som företagen blir fler, vilket är bra för ekonomin och samhället i stort.

Företagare har mycket att vinna på med mångfald bland anställda och i styrelsen. Många företag har kunnat expandera till utlandet genom att uppmärksamma personalens kulturella och språkliga kompetenser. Det blir också lättare att rekrytera medarbetare med rätt kompetens om du som driver företag aktivt söker upp nya grupper. Dessutom stärker ni er innovationsförmåga. Innovationer uppstår ofta när olika erfarenheter bryts mot varandra, och när människor tillför nya perspektiv.

Så arbetar vi för ökad mångfald

Tillväxtverkets mångfaldsarbete handlar om jämställdhet mellan kvinnor och män i tillväxtarbetet, om företagande bland nyanlända, och om nya företagsformer som kan öka mångfalden i näringslivet t ex kooperativa företag och arbetsintegrerande sociala företag.

Målet är lika villkor, samhällsnyttiga företag och ekonomisk förnyelse

  • Alla som vill starta företag oavsett kön, ålder, födelseland, val av företagsform eller affärsmodell ska ha möjlighet att få information, rådgivning och stöd till utveckling – på lika villkor.
  • Innovativa företagare och företag ska kunna få stöd att utveckla nya affärsmodeller, branscher och liknande inte bara för att nå ekonomisk vinst utan också då målsättningen är samhällsnytta.
  • Fler samhällsnyttiga affärsidéer ska utvecklas, finansieras och nå marknaden. Vi utgår från att om fler kan förverkliga sina affärsidéer utifrån olika affärsmodeller och i olika företagsformer, så får Sveriges näringsliv bättre möjligheter att konkurrera.

Utmaningar

  • Idag drivs en majoritet, 72 procent, av de svenska företagen av män. De flesta av dem är över 30 år och har svensk bakgrund.
  • Kvinnor, företagare med utländsk bakgrund och unga, samt företag som vill använda nya affärsmodeller eller organisationsformer, har svårare att få stöd och finansiering för sitt företagande. Exempelvis upplever utlandsfödda företagare i dubbelt så hög utsträckning som andra svårigheter med att få finansiering.
  • Företagare förstår inte alltid hur mångfald kan bli ett strategiskt verktyg för innovation, kompetensförsörjning och marknadsutveckling.