Tillväxtverket
Kvinna och man arbetar tillsammans vid ett skrivbord.

Jämställd tillväxt i regionerna

Kvinnor och män ska på likvärdiga villkor ha inflytande och tillgång till de resurser som satsas på tillväxt. Därför har Tillväxtverket fått 36 miljoner kronor per år under perioden 2016–2018. 

Jämställdhet är en förutsättning för hållbar regional tillväxt, bland annat genom genom bättre resursutnyttjande, stärkt innovationsförmåga och ökad attraktivitet för regionen. Detta är utgångspunkten för Tillväxtverkets arbete för ökad jämställdhet.

Våra insatser riktar sig främst till regioner och länsstyrelser och det vi erbjuder är:

  • Finansiering och stöttning i det fortsatta arbetet med att främja jämställdhet och att komma till rätta med andra maktstrukturer som kan missgynna vissa grupper
  • Möjligheter till lärande, exempelvis seminarier där deltagarna kan lära av varandra

Tanken är att jämställdhet ska integreras i regionernas ordinarie verksamhet, till exempel i beslutsprocesser, arbetssätt och rutiner. Varje region beslutar själv om två-tre prioriteringar för hur de vill använda pengarna. Därefter ansöker de om medel.

Fyra prioriterade områden

I regeringens nationella strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft, lyfts fyra prioriterade områden fram. De är betydelsefulla för att nå en jämställd tillväxt och ligger till grund för genomföranet av uppdraget.

  • Systematiskt ledningsarbete och jämställdhetsintegrering av budget, RUS (regionala utvecklingsstrategier), andra strategier och program för ex. innovation, boende, transporter, attraktivitet och kompetensförsörjning.
  • Kartläggning och synliggörande av skillnader mellan kvinnor och män kopplat till inkomst, sysselsättning, företagande, projektstöd etc.
  • Fortsatta insatser för att främja kvinnors företagande och utrikes födda kvinnors sysselsättning och företagande.
  • Integrera ett jämställdhetsperspektiv i planering och genomförande av projekt inom regionalfondsprogrammen 2014-2020.

Bygger vidare på tidigare satsningar

De senaste åren har Tillväxtverket arbetat på flera sätt med att främja kvinnors företagande och stödja regionernas jämställdhetsarbete. Vi har bland annat analyserat fördelningen av företagsstöd ur ett jämställdhetsperspektiv och arbetat för att öka kvinnors delaktighet i det regionala tillväxtarbetet. Alla regioner har tagit fram handlingsplaner för jämställd tillväxt.

Det fortsatta utvecklingsarbetet sker genom samordning, stöd och lärande riktat till Sveriges regioner. Det är en fortsättning på arbetet med regionala handlingsplaner för jämställd regional tillväxt 2012-2014.

Kontakt

Emma Flod

Telefon: 08-681 91 80