Tillväxtverket
Människor som studerar i ett bibliotek.

Regionala kompetens­plattformar

Regionala kompetensplattformar är ett sätt att stärka samverkan för bättre kompetensförsörjning, mellan exempelvis myndigheter, näringsliv och utbildning. Vi har beviljat bidrag till regionerna för att utveckla det arbetet.

Målet för samhällets arbete med kompetensförsörjning är att näringsliv och offentlig sektor ska kunna få tag i anställda med den kompetens som behövs, på kort och lång sikt. För det behövs en ökad samsyn mellan exempelvis arbetsgivare, utbildningsanordnare och myndigheter om vad som behöver göras. De regionala kompetensplattformarna innebär ett strukturerat och fokuserat arbete för att förbättra kompetensförsörjningen och öka samverkan mellan sådana aktörer.

Regionerna arbetar på olika vis med kompetensförsörjningen

Regionerna har olika inriktningar för sina kompetensplattformar. I vissa regioner innebär kompetensplattformen en särskild organisation som genomför olika insatser för att utveckla kompetensförsörjningen. I andra regioner är det snarare frågan om ett strukturerat samarbete som innebär att olika aktörer träffas återkommande för att diskutera kompetensförsörjningsfrågor. Det kan vara exempelvis branschorganisationer, utbildningsanordnare, myndigheter och företag. Vissa regioner har fört samman företag och utbildningsanordnare inom samma bransch, för att skapa samsyn och utveckla ett konkret samarbete.

För information om hur kompetensplattformen fungerar i din del av landet, vänd dig direkt till din region.

Regionernas webbplatser

Kompetensplattformarna förstärks

Regionerna skapade sina kompetensplattformar 2010–2012. Under perioden 2013–2017 pågår omkring 40 projekt i regionerna för att förstärka och vidareutveckla arbetet. Tillväxtverket står för upp till 50 procent av kostnaden, totalt 60 miljoner kronor. Projekten ska leda till konkreta goda resultat som sedan kan tjäna som förebild inom området. För att sprida kunskapen anordnar vi erfarenhetsträffar för de beviljade projekten och tematräffar för alla kompetensplattformar.

Det finns inga ytterligare pengar att söka till kompetensplattformarna.

I mars 2018 ska vi slutrapportera programmet till Näringsdepartementet.

Rapport med goda exempel

Här kan du läsa om några goda exempel på arbete inom ramen för regionala kompetensplattformar. Det är exempel på att utveckla strukturer, processer och olika metoder som ska bidra till en bättre kompetensförsörjning.