Tillväxtverket
Hand som pekar på en världskarta.

Foto: Maskot

Globaliseringens möjligheter

Världens ekonomier flätas samman allt mer. Sveriges företag behöver i högre utsträckning vara delaktiga i den globala ekonomin för att Sverige ska förbli en konkurrenskraftig ekonomi med ett livskraftigt näringsliv.

Globaliseringen innebär stora möjligheter för små och medelstora företag och för Sveriges regioner att utvecklas. Internationaliserade företag är mer utvecklingsinriktade och har en högre tillväxtvilja, men många upplever hinder för internationalisering.

Globala värdekedjor skapar nya möjligheter för små företag

Globaliseringen innebär stora möjligheter för alla delar av Sverige att utvecklas. En alltmer sammanlänkad produktion av varor och tjänster innebär att regioner och företag i olika delar av världen påverkar varandra i större utsträckning än tidigare. Globala värdekedjor skapar nya möjligheter för små företag på regional nivå att delta i de globala marknaderna, till exempel som underleverantörer.

Vi vet att internationaliserade företag samverkar och arbetar i högre utsträckning med produktutveckling, har en högre tillväxtvilja och produktivitet och hyser en starkare framtidstro än företag som inte är internationaliserade.

Brist på resurser, nätverk och kontakter hos företagen

Av de små och medelstora företagen är det drygt vart fjärde som är internationellt till sin karaktär. De främsta hindren för internationalisering är brist på resurser i företaget, höga kostnader och brist på nätverk och kontakter. Men också olika lagar och regler, språk och företagskultur upplevs som stora hinder.

Regioner behöver samarbeta internationellt och profilera sig

Det är även viktigt att regioner profilerar sig och gör regionen attraktiv för utländska företag, turister, investerare, forskare, studenter och arbetskraft.

Regioner satsar i vissa fall på exportfrämjande och bidrar till samarbeten inom innovation och forskning med avlägsna marknader. De flesta samarbeten sker dock med länder i närområdet. Insatserna finansieras ofta av EU:s olika program, främst Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Det finns ett stort antal områden i det regionala tillväxtarbetet som kan vinna på gränsöverskridande samarbete, som delad forskningsinfrastruktur, integrerad arbetsmarknad, transport- och logistiklösningar, samordnad service för befolkning och näringsliv eller havsfrågor, till exempel med koppling till energi och blå tillväxt.

Vårt uppdrag inom internationalisering

  • Ta fram och sprida kunskap om företagens behov av internationalisering
  • Utforma och genomföra insatser syftande till företags internationalisering i enlighet med uppdrag i regleringsbrev och myndighetsinstruktion
  • Vara kompletterande till andra aktörer, främst Business Sweden, Visit Sweden och Almi
  • Samverka och initiera samverkan på områden som vi anser befogat utifrån vår kunskap om företagens behov och regionernas förutsättningar och prioriteringar
  • Vara en kunskapsnod för internationalisering inom det regionala tillväxtarbetet, med särskilt fokus på gränsöverskridande projekt och utgöra stöd för strategiskt regionarbete och regionalt utvecklingsansvariga