Tillväxtverket
Solceller

Demo Miljö -stöd till nya marknader

Med finansiering från Sida hjälper vi företag att undersöka marknader och demonstrera miljötekniska lösningar i 14 utvecklingsländer. Det ger företagen fotfäste på en ny marknad, samtidigt som vi bidrar till att lösa miljö- och klimatproblem.

Klimatförändringar och miljöproblem drabbar i allt högre utsträckning utvecklingsländer. Där ökar efterfrågan på nya, hållbara lösningar inom exempelvis energi, avfall och vattenrening som minskar miljöpåverkan och även bidrar till bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom. Tekniköverföring mellan länder kan vara ett sätt att identifiera och sprida nya lösningar, och öka kunskapen om dem.

I samarbete med Sida har vi programmet Demo Miljö, för att bidra till att ny miljöteknik når de länder där den behövs. Företag och andra organisationer kan söka pengar till projekt som innebär överföring av miljöteknik mellan en organisation i ett av projektländerna (utvecklingslandet) och en organisation i ett annat land (exempelvis Sverige).

Det finns två typer av finansiering att söka: planeringsbidrag (såsom förstudie) och stöd till demonstrationsprojekt (exemplevis en miljöteknikanläggning för sprídning av tekniken).

Nästa ansökningsomgång öppnar i januari 2018. På denna sida hittar du all information om hur du ansöker.öppnas i nytt fönster Där hittar du även fullständig information om programmet.

Demonstrationsprojekt - finansiering av nya miljötekniklösningar

Ett så kallat demonstrationsprojekt innebär att en lokal aktör i något av projektländerna kommer överens med en leverantör i ett annat land om att köpa in ny miljöteknik. Partnerskapet innebär även att köparen bidrar till att göra lösningen känd i det nya landet. Det finns flera syften:

  • förbättra fattiga människors levnadsvillkor genom att ge dem tillgång till miljöteknik som löser ett lokalt miljöproblem
  • sprida kännedomen i projektlandet om nya, mer hållbara lösningar
  • ge företag inom miljöteknikområdet en chans att visa upp sig och få in en fot på en ny marknad.

Vem kan söka?

Stöd till demonstrationsprojekt kan sökas av företag, offentliga eller ideella organisationer som hör hemma i något av de fjorton projektländerna, och som vill importera teknik från ett annat land. De söker tillsammans med en medsökande – den som är tänkt att leverera tekniken. Den medsökande ska finnas i ett annat land än projektlandet. Det kan exempelvis vara ett företag i projektlandet Kenya som vill köpa in utrustning för vattenrening från Sverige eller Sydafrika. Då är det svenska eller sydafrikanska företaget medsökande.

Planeringsbidrag - för att undersöka affärsmöjligheterna på nya marknader

Genom planeringsbidrag har företag och organisationer möjlighet att undersöka affärsmöjligheterna på nya marknader tillsammans med en lokal partner i något av projektländerna.

Vem kan söka?

Planeringsbidrag kan sökas av företag, offentliga eller ideella organisationer som hör hemma i ett annat land än projektlandet, och som har en partner i projektlandet. Exempelvis kan ett svenskt företag med en miljötekniklösning söka planeringsbidrag tillsammans med en kambodjansk köpare för att undersöka förutsättningarna för att tekniken ska kunna säljas i Kambodja.

Fjorton utvalda projektländer

De utvalda marknaderna/projektländerna är:

  • Afrika: Kenya, Mocambique, Tanzania, Zambia
  • Asien: Bangladesh, Kambodja
  • Sydamerika: Bolivia, Colombia, Guatemala
  • Västra Balkan: Bosnien & Hercegovina, Serbien
  • Östeuropa: Georgien, Moldavien, Ukraina

Andra villkor för Demo Miljö-projekt

För samtliga projekt gäller att tekniken ska vara ny för projektlandet, men beprövad på annan marknad. Det ska finnas ett avtal mellan köpare och teknikleverantör om hur projektet ska genomföras och hur miljötekniken ska spridas.

Samma partnerskap (leverantör/köpare) kan söka först ett planeringsbidrag och därefter stöd till ett demonstrationsprojekt. Ett beviljat planeringsbidrag är dock ingen garanti för att också få pengar för ett demonstrationsprojekt.

Hitta mer information om Demo Miljö

Demo Miljö genomförs av Tillväxtverket på uppdrag av Sida under 2015-2018. Vi har två ansökningsomgångar per år.

Mer information om Demo Miljö på engelska

Kontakt

Linda Backman
Telefon: +46 (0)8 681 77 32

Alemnesh Belatchew
Telefon: +46 (0)8 681 66 41

Karin Bengtsson
Telefon: +46 (0)8 681 91 60

Email: demoenvironment@tillvaxtverket.se