Tillväxtverket

Hitta i handledningen

Här ser du vad handledningen omfattar och hur avsnitten föhåller sig till förordningen om konsekvensutredning vid regelgivning (2007:1244).

Tabell över förordningens krav och avsnitten i handledningen:‌

Skriv tabellbeskrivning här

Förordningen om konsekvensutredning vid regelgivning (2007:1244)

Motsvarande avsnitt i handledningen

6 § En konsekvensutredning ska innehålla följande

 

1. en beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

Problem – och målformulering


2. en beskrivning av vilka alternativa lösningar som finns för det man vill uppnå och vilka effekterna blir om någon reglering inte kommer till stånd

Alternativa lösningar

samt

Nollalternativet

3. uppgifter om vilka som berörs av regleringen

Vilka berörs?

4. uppgifter om de bemyndiganden som myndighetens beslutanderätt grundar sig på

Bemyndiganden och regeringens medgivande

5. uppgifter om vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser regleringen medför och en jämförelse av konsekvenserna för de övervägda regleringsalternativen

Utred konsekvenser


6. en bedömning av om regleringen överensstämmer med eller går utöver de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen

Överenstämmelse med EU-rätten


7. en bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas när det gäller tidpunkten för ikraftträdande och om det finns behov av speciella informationsinsatser. Förordning (2015:530)

Tidpunkt för ikraftträdande och behov av speciella informationsinsatser

7 § Om regleringen kan få effekter av betydelse för företag

Konsekvenser för företag

1. antalet företag som berörs, vilka branscher företagen är verksamma i samt storleken på företagen

Berörda företag


2. vilken tidsåtgång regleringen kan föra med sig för företagen och vad regleringen innebär för företagens administrativa kostnader

Påverkan på företagens kostnader och verksamhet


3. vilka andra kostnader den föreslagna regleringen medför för företagen och vilka förändringar i verksamheten som företagen kan behöva vidta till följd av den föreslagna regleringen

Påverkan på företagens kostnader och verksamhet


4. i vilken utsträckning regleringen kan komma att påverka konkurrensförhållandena för företagen

Påverkan på konkurrensen


5. hur regleringen i andra avseenden kan komma att påverka företagen

Påverkan på företagen i andra avseenden


6. om särskilda hänsyn behöver tas till små företag vid reglernas utformning

Särskild hänsyn till små företag