Tillväxtverket
Kvinna pratar i telefon på sitt kontor.

Företagens kostnader

Ett av målen för förenklingsarbetet är att företagens kostnader till följd av regler ska minska. Då ökar företagens utrymme att använda tid och pengar till att driva och utveckla sin verksamhet.

Regler kan ge upphov till olika slags kostnader för företagen. Tillväxtverket tillämpar fem kostnadskategorier:

  • administrativ kostnad
  • produktionskostnad
  • kostnad för investering
  • skatt, avgift och subvention
  • alternativkostnad

Så beräknar du företagens kostnader

I Tillväxtverkets beräkningsguide Ekonomiska effekter av nya regler – Så beräknar du företagens kostnaderPDF kan du läsa mer om hur du kan gå till väga för att analysera och kvantifiera ekonomiska effekter för företag av regler.

Använd Regelräknaren

Tillväxtverket har utvecklat ett beräkningsverktyg, Regelräknaren, som kan användas för att beräkna företagens olika kostnader i samband med nya eller ändrade regler.

Tillväxtverket följer hur företagens kostnader påverkas av nya eller ändrade regler

Analysen är ett viktigt kunskapsunderlag för förenklingsarbetet. I 2016 års rapport har perspektivet vidgats till att inkludera även kostnader andra än administrativa, inklusive en kvalitativ analys av eventuella effekter på konkurrensen. Resultaten indikerar att företagens regelkostnader ökar och att nya regler med betydande kostnader ofta också påverkar företagens förutsättningar att konkurrera.

Ta del av delrapporten Regler som påverkar företagens kostnader och konkurrenskraft 2016PDF

Kontakt

Caroline Wigerstad, enheten Bättre regler

Tel: 08-681 91 51