Tillväxtverket

Samarbeta för ökad digital mognad i företag i landsbygd

Vill du tillsammans med andra bygga kunskap om hur små företag i landsbygder kan bli mer digitala? Nu finns stöd till samarbetsprojekt från Tillväxtverket via landsbygdsprogrammet.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Samarbetsprojekten ska bidra till att bygga kunskap hos offentliga och andra aktörer om mikroföretags (0-9 an­ställda) och småföretags (10-49 anställda) behov och utmaningar kring digitaliseringens möjligheter. Det kan till exempel handla om att kartlägga, inventera, bygga nätverk eller utveckla plattformar. Det kan också handla om att använda digitala modeller, metoder och verktyg för verk­samhets- och affärsutveckling i pilotformat.

Insatserna ska vara till nytta för mikro- och småföretag inom alla branscher, inklusive jord- och skogsbruk och företag inom primärproduktion, i landsbygder. På längre sikt ska insatserna även bidra till hållbar utveckling och att skapa fler arbetstillfällen i våra landsbygder.

Samarbetsprojektet ska ske mellan minst två – gärna fler – aktörer. Minst en av aktörerna (gärna projektägaren) bör vara en offentlig aktör, som till exempel en region. Även ett lärosäte kan vara projektägare eller en samarbetspartner för att fånga upp och lära från pågående forskning kring entreprenörskap och småföretagande i landsbygder.

Genom ett brett aktörssamarbete ska projekten också kunna bidra till en nationell och/eller regional kunskapsuppbyggnad om de särskilda behov och utmaningar som företag i landsbygder har. Detta för att i framtiden bättre kunna rikta erbjudanden och stöd så att företag använder digitalisering för verksamhets- och affärsutveckling. Samarbetsprojekten ska också bidra till en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling.

Det är Tillväxtverkets handlingsplan för landsbygdsprogrammet 2014-2020 som styr vilka insatser vi prioriterar. Den här utlysningen ingår i landsbygdsprogrammet delåtgärd 16.2 Projektstöd för samarbete, fokusområde 6a Samarbeten för nya jobb och diversifiering.

Utlysningen omfattar 21 miljoner kronor. Om inte alla medel kan beviljas i den här utlysningen kan Tillväxtverket anordna en kompletterande utlysning under 2022.

Samarbetsprojekten finansieras från landsbygdsprogrammet, som medfinansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Digitalisering viktig för att utveckla företag i hela landet

Fler företag uppmärksammar behovet av att använda digitalisering till utveckling av företaget. Andelen som i stor utsträckning använder digitalisering till affärsutveckling har ökat de senaste åren, visar vår undersökning Företagens villkor och verklighet. Här finns mer fakta från den undersökningen. Öppnas i nytt fönster.

Här finns en artikel om att fler använder digitalisering för affärsutveckling. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här finns en artikel om olika regionala förutsättningar för att driva företag. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vem kan söka?

Utlysningen vänder sig i första hand till offentliga aktörer som myndigheter, regioner, kommuner och lärosäten. Även företagsfrämjande aktörer, andra organisationer eller ideella föreningar som på olika sätt verkar företagsfrämjande kan vara samarbetspartners.

För vad kan vi söka?

Du kan söka projektstöd för flera olika insatser i ett och samma projekt, till exempel:

 • Inventeringar och kartläggningar kring hur företagande i landsbygder ser ut inom vissa branscher och/eller region,
 • Kartläggningar av mikro- och småföretag i landsbygders särskilda behov och utmaningar kring digitaliseringens möjligheter,
 • Kunskapsuppbyggnad om mikro- och småföretag i landsbygder, verksamhets- och affärsutveckling kopplat till digitaliseringens möjligheter,
 • Genomförande av nätverksaktiviteter, samarbeten och seminarier som bidrar till en kunskapshöjning.
 • Pilotinsatser hos företag för att testa/skala upp/vidareutveckla befintliga digitala modeller, verktyg och metoder för stärkt verksamhets- och affärsutveckling,
 • Fånga upp och lära från pågående forskning kring entreprenörskap och mikro- och småföretagande i landsbygder. Insatserna kan gärna kopplas till lärosätenas tredje uppdrag kring samverkan med samhälle och omland.
 • Andra samarbetsinsatser som på olika sätt kan främja utvecklingen av och öka kunskapen kring digitaliseringens möjligheter i mikro- och småföretags verksamhets- och affärsutveckling.

I ansökan ska du bifoga en projektplan och budget.

När kan vi söka?

Du kan ansöka från den 10 november 2021 till 21 januari 2022. Beslut om stöd fattas under första och andra kvartalet 2022.

Vad är viktigt att veta?

Planera din budget

Du ska fylla i en budgetmall och bifoga till ansökan. Du måste beskriva din utgift och vad den omfattar. Du kan inte budgetera poster för till exempel oförutsedda utgifter.

Projektplan

Av projektplanen ska framgå en kort bakgrund och behovsanalys, projektets syfte, mål på lång och kort sikt, målgrupp och dess omfattning, tidsplan, hur projektets resultat ska spridas och långsiktigt förvaltas.

Du ska tänka “exit” från dag ett i projektet, det vill säga hur ditt projektresultat ska förvaltas och tas vidare. I din projektplan ska det framgå hur de förvärvade kunskaperna ska kunna leva vidare efter projektets slut.

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Villkor för stöd (enligt åtgärdsbeskrivning i landsbygdsprogrammet)

 • Vi beviljar inte stöd till pågående samarbetsprojekt, vilket innebär att befintlig verksamhet inom redan etablerade kluster eller nätverk inte kan beviljas stöd.
 • Vi beviljar inte stöd till sådant som myndigheter, staten, regioner och kommuner ska ansvara för enligt lag eller annan författning.
 • Vi beviljar inte stöd till insatser som enligt lag eller annan författning skulle ha varit genomförda vid tidpunkten för ansökan om stöd.

De allmänna och särskilda villkor som gäller för just ditt projekt står i ditt beslut om stöd.

Regler och stödberättigade kostnader

Ansökan kan innehålla kostnader för nedanstående:

 • Lön till personal inklusive sociala avgifter och indirekta kostnader (OH-kostnader). Lön kan baseras på timkostnad eller en procent av en tjänst. Årsarbetstiden beräknas på 1 720 timmar
 • Köp av tjänst för att genomföra projektet
 • Lön för en samarbetspart som äger en enskild firma, ett handelsbolag eller kommanditbolag och som har arbetat i projektet (schablonbelopp 220 kronor per timme)
 • Övriga utgifter kopplade till projektets genomförande. Till exempel möteskostnader, tryckning av material, programvara, resor (milersättning 30 kronor per mil)

Om du söker stöd för utgifter för personal som du och dina samarbetsparter har när ni arbetar i projektet ska du bifoga underlag till ansökan som visar att lönenivåerna för personalen är rimlig. Exempel på sådant underlag är CV, lönespecifikationer eller en tydlig beskrivning av personalens roll i projektet.

Om du söker stöd för indirekta kostnader för din eller några av samarbetsparternas organi­sationer anger du stödet du söker som en procentsats av timlönerna eller som kronor per arbets­timme. När du söker stöd för indirekta kostnader ska det du söker för baseras på ett genomsnitt av det totala utfallet på organisationens konton för indirekta kostnader de tre senaste boksluts­åren.

Om du söker stöd för övriga utgifter som exempelvis köp av konsulttjänster behöver du visa att prisnivån för det du planerar köpa in är rimlig. Det kan du göra genom att bifoga jämförbara prisuppgifter eller offerter.

Du kan inte få stöd för fysiska investeringar i projektet. Du kan inte få stöd för renodlade forskningsinsatser vid lärosäten.

Bedömning

Vi bedömer ansökningarna utifrån följande kriterier:

 • Projektet har en bra sammansättning av samarbetsaktörer. En bra sammansättning innebär till exempel att samarbetet sker mellan offentliga och icke-offentliga aktörer, att fler än två aktörer samarbetar inom projektet eller att det är nya former av samarbeten
 • Projektet uppfyller identifierade behov/mål angivna i utlysningen
 • Projektet skapar nytta genom resultatspridning både under och efter projekttiden till målgruppen
 • Projektet har mål på lång och kort sikt. Målen är tydliga och smarta (specifika, mätbara, tydliga, realistiska och tidsatta)

Mallar

Du hittar mallarna i Jordbruksverkets webbutik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Budgetmall för projektstöd (2021-2027) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mall för beräkning av indirekta kostnader Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Projektstöd – beräkning av timlön (2021-2027) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När du har skickat in ansökan

I ditt beslut om stöd står allt du behöver göra. Men här är några saker som är bra att tänka på direkt efter att du har skickat in din ansökan om stöd.

 • Du är inte garanterad att få stöd bara för att du har sökt stödet. Om du påbörjar ditt projekt innan du har fått ditt beslut om stöd är det viktigt att du ändå följer de regler som gäller för stödet. Annars kan det hända att ditt stöd minskar eller att du inte får något stöd alls
 • Redovisa utgifterna för projektet separat i din bokföring (projektet ska ha en egen huvudbok)
 • Se till att fakturor och betalningsbevis uppfyller kraven
 • Följ reglerna för upphandling om du är upphandlingsskyldig

Hur länge kan projektet pågå?

Projektet kan starta tidigast den dag ansökan skickas in. Allt genomförande innan beslut om stöd sker på egen risk. Projektet kan genomföras som längst fram till 2024-06-30.

Hur mycket kan projektet få i stöd?

Offentliga aktörer kan få 100 procent av projektets totala faktiska kostnad. Privata aktörer kan få 90 procent av projektets totala faktiska kostnad. 10 procent ska då finansieras med privata medel i form av egen arbetad tid eller annan privat medfinansiering.

Ansökan måste som minst omfatta 100 000 kronor i sökt stöd.

Ansökan bör omfatta projekt mellan 800 000 kronor och 1 200 000 kronor. Om projektet innebär att två eller fler regioner samarbetar bör ansökan omfatta högst 1 000 000 kronor per region. Detta för att vi vill eftersträva en jämn fördelning av insatser och medel i hela landet.

Den totala budgeten för utlysningen är 21 miljoner kronor.

Hur ansöker vi?

Ansökan sker i Jordbruksverkets Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. e-tjänst för projektstöd.

Här kan du läsa mer och se en instruktionsfilm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om hur du skickar in en ansökan i e-tjänsten.

Söker du för annan behöver en fullmakt

När du söker för någon annans räkning, till exempel den organisation som du representerar, behöver du en fullmakt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Ifylld fullmaktsblankett ska skickas till Jordbruksverket.

Steg för steg i ansökan

 • Du loggar in med Bank-ID eller mobilt Bank-ID.
 • Välj ”Starta tjänsten”.
 • Fyll i ansökan i fråga 1 till och med 9.

OBS

 • Under fråga 3 väljer du ”Samarbete” och ”Skapa nya jobb”, och därefter ”Digitalisering av små företag”.
 • Under fråga 6 ska du uppge ”Utgifter och finansiering”. Här ska du utgå från de uppgifter som du fyllt i budgetmallen.
 • Under fråga 8 ska du bifoga underlag. Här ska du bland annat bifoga projektplan, budget­mall och en kopia fullmaktsblanketten med underlag som styrker behörig firmatecknare.

Kontakt

Mer information om utlysningen

Per-Olof Remmare
Telefonnummer: 08-681 94 92
e-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Matilda Markne
Telefonnummer: 08-681 77 13
e-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Mer information om hur du gör ansökan

Matilda Markne
Telefonnummer: 08-681 77 13
e-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Kicki Juopperi
Telefonnummer: 08-681 93 02
e-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se